02 augustus 2019

2019-08-02-18.45: Netanyahu zinspeelt, dat Israël achter aanval op Syrisch Quneitra zit - Netanyahu hints that Israel is behind attack on Syrian Quneitra

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Syrische staatsmedia meldden gisteren een Israëlische aanval op de stad Quneitra. Diezelfde dag zinspeelt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, dat het om een Israëlische actie tegen Iran en Hezbollah gaat.

Bron: CIDI

Volgens Syrisch staatsmedium SANA had Israël overdag een raket op Quneitra afgevuurd. SANA meldde schade maar geen gewonden als gevolg van de aanval op de verlaten stad die in het door Syrië gecontroleerde deel van de demilitariseerde Golan ligt. 

Nieuwsnetwerk Al Arabiya claimt dat de raketbeschieting volgde op waargenomen bewegingen van leden van Hezbollah in Quneitra. De Libanese terreurbeweging, gesteund door Iran, tracht zich in Syrië aan de grens met Israël in te graven. Eerder deze maand zou de hooggeplaatste Hezbollah-terrorist Mushar Zidan al dodelijk zijn getroffen bij een aanval door een IAF-drone op zijn auto nabij Qubeitra. Zidan was naar verluidt als commandant verantwoordelijk voor het realiseren van een Hezbollah-aanwezigheid in de verlaten stad.

Na de raketbeschieting op Quneitra gisteren leek Netanyahu diezelfde dag te bevestigen dat Israël achter de aanval zit. Bij een herdenkingsceremonie voor de zionistische denker Ze’ev Jabotinsky zei de Israëlische premier: “We verdedigen onszelf ten alle tijden”. Hij hintte dat hiervan ook sprake was met betrekking tot de gebeurtenis in Syrië: “Aan het noordelijke front treden we op tegen Iran en Hezbollah, waar jullie op dit moment ook over horen”.

Het is geen geheim dat Israël regelmatig posities en wapenleveringen van Iran en diens proxies in Syrië bombardeert. In september 2018 maakte de IDF bekend dat jaar niet minder dan 200 luchtaanvallen in Syrië uit te hebben gevoerd. Volgens het Israelische leger waren de missies gericht tegen de ingraving van Iran en diens proxies in Syrië. De Islamitische Republiek vecht mee aan de zijde van president Assad in de Syrische burgeroorlog en recent hebben de twee regimes een militaire samenwerkingsovereenkomst getekend. De Iraanse Revolutionaire Garde maakt tevens van de gelegenheid gebruik om geavanceerde wapens aan terreurbeweging Hezbollah in Libanon te leveren. Hiervoor maakt het gebruik van een strategische corridor die vanuit Iran via Irak en Syrië naar Libanon loopt.

________________________
ENGLISH:

According to Syrian state medium SANA, Israel had fired a rocket at Quneitra during the day. SANA reported damage but no injuries as a result of the attack on the abandoned city in the Syrian-controlled part of demilitarized Golan.

By: CIDI

News network Al Arabiya claims that the rocket fire followed the observed movements of members of Hezbollah in Quneitra. The Lebanese terror movement, supported by Iran, is trying to dig itself into Syria on the border with Israel. Earlier this month, high-ranking Hezbollah terrorist Mushar Zidan would have been fatally hit by an IAF drone attack on his car near Qubeitra. Zidan was reportedly responsible as commander for the realization of a Hezbollah presence in the deserted city.

After the rocket shooting at Quneitra yesterday, Netanyahu seemed to confirm the same day that Israel is behind the attack. At a memorial ceremony for the Zionist thinker Ze'ev Jabotinsky, the Israeli Prime Minister said, "We defend ourselves at all times." He hinted that this was also the case with regard to the event in Syria: "On the northern front we are taking action against Iran and Hezbollah, which you are also hearing about at the moment".

It is no secret that Israel regularly bombs positions and arms deliveries from Iran and its proxies in Syria. In September 2018, the IDF announced that it had carried out no fewer than 200 air strikes in Syria that year. According to the Israeli army, the missions were directed against the burial of Iran and its proxies in Syria. The Islamic Republic is fighting alongside President Assad in the Syrian civil war and the two regimes recently signed a military cooperation agreement. The Iranian Revolutionary Guard is also taking the opportunity to deliver advanced weapons to the Hezbollah terrorist movement in Lebanon. For this it uses a strategic corridor that runs from Iran via Iraq and Syria to Lebanon.

(Google Translate)