04 augustus 2019

2019-08-04-17.30: België volgt Nederland & Zwitserland, stopt de betalingen aan UNRWA.​ - Belgium Follows Netherlands & Switzerland, Stops Payments to UNRWA

UNRWA in Judea, Samaria en Jeruzalem - UNRWA in Judea, Samaria and Jerusalem

Nederlands - English

NEDERLANDS:

België is de recentste Europese natie, die de betalingen aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) heeft opgeschort na de conclusie van een rapport over de beweringen inzake wangedrag van het topmanagement van het agentschap.

Bron: Jewish Press

"We zullen het rapport kritisch bekijken", zei minister van Ontwikkeling Alexander De Croo tegen het Belgische nieuwstijdschrift Knack. "Het is niet omdat je opkomt voor een goed doel, dat je dan kunt doen wat je wilt.

"Als de beweringen juist zijn, dan is dat totaal onaanvaardbaar," voegde hij eraan toe.

Van België werd verwacht, dat men aan UNRWA 5,35 miljoen euro zou betalen, bovenop de vaste bijdrage van 6,25 miljoen euro, die al eerder in het jaar aan het agentschap was overgemaakt.

Het rapport van het UNRWA-ethiekbureau, dat vorige week uitgelekt is, beschuldigde topmanagers van vriendjespolitiek, discriminatie en seksueel wangedrag. Onder de in het rapport genoemde personen was de commissaris-generaal van het bureau, Pierre Krähenbühl, een Zwitsers staatsburger, die beschuldigd werd van "het opeisen van dagvergoedingen" ondanks het feit, dat hij niet in het hoofdkwartier van de UNWRA in Jeruzalem verbleef.

Zwitserland was het eerste land dat de betalingen aan UNRWA vorige week naar aanleiding van het rapport opschortte, een dag later gevolgd door Nederland, waarvan de ambtenaren "hun bezorgdheid hierover hebben geuit bij de UNRWA en het VN-hoofdkwartier in New York, en om opheldering gevraagd over deze kwestie".

De speciale vertegenwoordiger van de V.S. voor Internationale Onderhandelingen Jason Greenblatt stuurde vorige week een brief naar VN-secretaris-generaal Antonio Guterres met het verzoek aan het VN-Bureau van Interne Toezicht Diensten om Washington op de hoogte te stellen in het geval het bewijs vindt van UNRWA-ongepastheid in verband met Amerikaanse financiering, volgens een rapport van donderdag door Channel 12 news.

Op donderdag sprak Greenblatt in een tweet zijn waardering uit aan Nederland voor de reactie op het rapport in en drong er bij andere donorlanden op aan om hetzelfde te doen en zei: "Dank aan de Nederlanders voor het feit dat zij hier ook aandacht voor hebben gevraagd. Ik moedig alle UNRWA-donorlanden en de rest van de wereldgemeenschap aan om een transparant, grondig en snel onderzoek te vragen om de waarheid aan het licht te brengen".

Toen de Palestijnse Autoriteit begon te klagen over de inkomstenderving voor haar schatkist, herinnerde Greenblatt de regering-Ramallah eraan, dat het geld in eerste instantie niet van hen was - het is van de donoren, en zij hebben het recht om ervoor te zorgen dat het bij de beoogde begunstigden terechtkomt.

______________________________
ENGLISH:

Belgium has become the latest European nation to suspend payments to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) following the conclusion of a report into claims of misconduct by the agency’s top management.

Source: Jewish Press

“We will take a critical look at the report,” said Development Minister Alexander De Croo told Belgian news magazine Knack. “It is not because you stand up for a good cause that you can do whatever you want.

“If the claims are correct, then that is totally unacceptable,” he added.

Belgium was expected to pay the agency of 5.35 euros ($5.9 million), in addition to its fixed contribution of 6.25 million euros ($5.9 million), which was already transferred to the agency earlier in the year.

The UNRWA ethics office report, leaked last week, accused top management officials of nepotism, discrimination and sexual misconduct. Among those named in the report was the agency’s commissioner-general, Pierre Krähenbühl, a Swiss national, who was accused of “claiming daily allowances despite being away from UNWRA headquarters in Jerusalem.”

Switzerland was the first nation to suspend payments to the agency in response to the report last week, followed one day later by Netherlands, whose officials “expressed concern on the subject before UNRWA and before the UN headquarters in New York, and is seeking clarification on the issue.”

US Special Representative for International Negotiations Jason Greenblatt sent a letter last week to UN Secretary-General Antonio Guterres asking the UN Office of Internal Oversight Services to notify Washington in the event it finds evidence of UNRWA impropriety in connection with US funding, according to a report Thursday by Channel 12 news.

Greenblatt also expressed his appreciation to Netherlands for its response to the report in a tweet on Thursday, and urged other donor countries to do the same, saying, “Thanks to the Dutch for also calling attention to this. I encourage all UNRWA donor countries & the rest of the global community to ask for a transparent, thorough & speedy investigation to uncover the truth.”

When the Palestinian Authority began to complain about the loss of income to its coffers, Greenblatt reminded the Ramallah government that the money wasn’t theirs to begin with – it belongs to the donors, and they have a right to make sure it gets to its intended beneficiaries.