05 augustus 2019

2019-08-05-18.35: Israëlische seismoloog waarschuwt voor dodelijke aardbevingen als gevolg van waterboren. - Israeli Seismologist Warns of Fatal Earthquakes Resulting from Water Drills

The Eshkol Water Filtration Plant in Northern Israel.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een nieuwe studie van de Geological Survey van Israel toont aan dat het pompen van water in het noorden van het land de keten van aardbevingen heeft veroorzaakt in Tiberias en de Kinneret in de afgelopen jaren.

Door: Jewish Press

Sinds de jaren zestig zorgde de Kinneret voor een derde van het waterverbruik van Israël. Dit verbruik nam toe, wat leidde tot een daling van het waterpeil van het meer, totdat in de jaren negentig werd besloten om te stoppen met pompen van water uit de Kinneret en te zoeken naar een alternatief.

Het alternatief was, waterboringen in de omgeving van Galilea.

"Het is een verzameling van putten, die enkele tientallen of honderden meters de waterhoudende grondlaag in gaan"," vertelde Dr. Nadav Wetzler, een seismoloog bij het Geologisch Onderzoek van het Ministerie van Energie, Yedioth Ahronoth.

"Als we naar het niveau van de waterhoudende grondlaag kijken, zien we in elk gebied de grondlaag meters naar beneden zakt", vervolgt Wetzler. "Als we het hebben over een val van 50 cm van de Kinneret zijn we geschokt, hier hebben we het over een val van 50 meter.

Op 4 juli 2018, om 4:40 uur, werden de inwoners van Tiberias en het Kinneret gebied ruw gewekt door aardbeving schokken met een magnitude van 4,1 op de schaal van Richter. Dit was de eerste in een voortdurende keten van aardbevingen, die de regio in die maand troffen. De bevingen waren voelbaar tot in Tel Aviv.

In 2013 waren er enkele ongewone aardbevingen in het noordwestelijke deel van de Kinneret.

Door deze twee ongewone gebeurtenissen trokken veel experts aan de bel en begonnen te waarschuwen voor een grote aardbeving in de niet al te verre toekomst.

De laatste keer dat zo'n aardbeving Israël trof was meer dan 90 jaar geleden, in 1927. Deze veroorzaakte meer dan 130 doden en 450 slachtoffers in Jeruzalem, Jericho, Ramla, Tiberias en Sichem.

Dr. Wetzler en zijn hydroloogvriend Dr. Eyal Shalev besloten om de oorzaak van de trillingen van de laatste jaren te onderzoeken, wat resulteerde in een nieuw, baanbrekend onderzoek, dat zij publiceerden via de Geological Survey of Israel, waarbij zij wezen op een verband tussen de waterboring in Galilea en de opeenstapeling van aardbevingen in Tiberias en de Kinneret in juli vorig jaar.

"De aardbevingen in 2013 en 2018 deden zich voor na dalingen van het oppervlak. Dit gebeurde na het pompen van water wat betekent, dat er een verband is", stelt Wetzler. "We hebben niet gekeken naar de exacte timing van de bevingen in relatie tot het pompen. We zullen zeker doorgaan met het onderzoeken van de kwestie. Ik hoop dat deze studie de eerste zal zijn in een verzameling van onderzoeken, die we van plan zijn over dit onderwerp te starten. We willen dit in detail bekijken en een model bouwen, dat meer elementen zal bevatten, die niet in het oorspronkelijke model waren opgenomen, waarbij we alle processen met een hogere prioriteit zullen bekijken.

Wetzler is van mening dat de resultaten van zijn onderzoek zeker moeten inspireren tot een heroverweging van eventuele toekomstige waterpompen. Hoewel de lokale aardbevingen van 2013 en 2018 niet tot een ramp hebben geleid, wacht de grote ramp om de hoek. Uiteraard schudt elke kleine beving het gebied nog meer door elkaar, vooral in een zone die zich slechts een paar mijl van het epicentrum van de Grote Riftvallei bevindt. De geologen denken dat die in de oudheid werd gevormd door een beving, die de hele regio een nieuwe vorm gaf.

______________________________

ENGLISH:

A new study by the Geological Survey of Israel reveals that water pumping in the north of the country has caused the chain of earthquakes that took place in Tiberias and the Kinneret in recent years.

By: Jewish Press

Since the 1960s, the Kinneret provided a third of Israel’s water consumption. This consumption increased, leading to a drop in the lake’s water level, until in the 1990s it was decided to stop pumping water from the Kinneret and look for an alternative.

The alternative came from water drilling in the Galilee area.

“It’s a collection of wells that go down several tens or hundreds of meters into the freshwater aquifer,” Dr. Nadav Wetzler, a seismologist at the Geological Survey of the Ministry of Energy, told Yedioth Ahronoth this week.

“When we look at the aquifer level, we see it coming down in every area by a few dozen meters,” Wetzler continued. “When we talk about a 50 cm drop in the Kinneret we are horrified, here we are talking about a 50 meter drop.”

On July 4, 2018, at 4:40 AM, residents of Tiberias and the Kinneret area were rudely awakened by earthquake shocks at a magnitude of 4.1 on the Richter scale. This was the first in an ongoing chain of earthquakes that hit the region during that month. The tremors were felt all the way down to Tel Aviv.

Back in 2013, there were some unusual earthquakes in the northwest part of the Kinneret.

Both these two unusual events lit a red light for many experts who started warning about a major earthquake in the not too distant future.

The last time such an earthquake struck Israel was more than 90 years ago, in 1927. It caused more than 130 fatalities and 450 casualties in Jerusalem, Jericho, Ramla, Tiberias and Shechem.

Dr. Wetzler and his hydrologist friend Dr. Eyal Shalev decided to investigate the cause of the tremors of recent years, which resulted in a new, groundbreaking research they published through the Geological Survey of Israel, pointing to a connection between the water drilling in the Galilee and the earthquake accumulation experienced in the Tiberias and the Kinneret in July of last year.

“The earthquakes in 2013 and 2018 occurred after steep surface declines following water pumping – meaning there is a correlation,” Wetzler argues. “We haven’t looked at the exact timing of the quakes in relation to the pumping, and we definitely want to continue researching the issue. I hope this study will be first in a collection of surveys that we plan to launch on the topic. We want to look at this in detail and build a model that will include more elements that were not included in the initial model, reviewing all the processes at a higher resolution.”

Wetzler believes that the results of his research should certainly inspire a reconsideration of any future water pumping. Although the local earthquakes of 2013 and 2018 did not cause a catastrophe, the big disaster is waiting around the corner, and obviously every minor quake only shakes up the area even more, especially in a zone located only a few miles from the epicenter of the Great Rift Valley that geologists believe was formed 35 million years ago in a quake that reshaped the entire region.