07 augustus 2019

2019-08-07-15.50: EU veroordeelt goedkeuring voor uitbreiding van Israëlische nederzettingen - EU condemns approval for expansion of Israeli settlements

De nederzetting Peduel. Bron foto: Elad Raviv / Wikimedia Commons.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft deze week plannen voor de bouw van 2304 huizen voor Israëli’s in de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. De EU reageert dat haar standpunt onveranderd blijft en het alle nederzettingenactiviteiten als illegaal volgens internationaal recht beschouwt.

Bron: CIDI

Deze week heeft de Civiele Administratie voor de bouw van 838 huizen in de Westoever definitieve goedkeuring gegeven. Daarnaast is voor 1466 huizen groen licht gegeven voor de beginnende planningsfase. Een groot deel van de gebouwen staan gepland voor diep in de Westelijke Jordaanoever, dus ver voorbij de grote nederzettingsblokken die net achter de Groene Lijn van 1967 liggen – 77% van de goedgekeurde huizen ligt achter de veiligheidsbarrière. Daarnaast zijn drie buitenposten met terugwerkende kracht door de Administratie gelegaliseerd. 

Naar aanleiding van de bekendmaking van de goedkeuring, heeft De Europese Dienst voor Extern Optreden een statement gepubliceerd. Hierin laat de EU weten dat haar standpunt niet gewijzigd is. “De positie van de Europese Unie ten aanzien van het Israëlische nederzettingenbeleid in de bezette Palestijnse gebieden is helder en blijft onveranderd: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal volgens internationaal recht en tasten de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten voor een duurzame vrede aan”.

Goedkeuring Palestijnse huizen in C-gebied
Vorige week gaf het Israëlische veiligheidskabinet groen licht voor de bouw van meer dan 700 woningen voor Palestijnen in C-gebied in de Westelijke Jordaanoever. Zone C valt zoals afgesproken in de Oslo-akkoorden onder volledige verantwoordelijkheid van Israël tot nieuwe afspraken zijn gemaakt. 

In het statement wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de goedkeuring voor de bouw van deze huizen voor Palestijnen in C-gebied te adresseren. De EU geeft in het persbericht echter niet aan dit besluit goed of af te keuren. In plaats daarvan wordt benadrukt dat vrijwel alle ingediende verzoeken voor bouwvergunningen voor Palestijnse ontwikkeling afgewezen worden.

De EU subsidieert diverse projecten ten behoeve van de Palestijnse bevolking in de C-gebieden. Deze worden regelmatig door de Israëlische autoriteiten geconfisqueerd of gesloopt – ze zouden zonder vergunning zijn gebouwd. De subsidieverstrekkers – de EU en EU-lidstaten – stellen echter dat Israël deze vergunningen vrijwel nooit verstrekt. 

Het niet verstrekken van vergunningen en de daarop illegaal gebouwde projecten die vervolgens weer gesloopt worden, leidt tot wrevel bij alle partijen. Zo werden vorig jaar door Nederland gefinancierde watertanks gesloopt en weigerde Israël in te gaan op een verzoek tot schadevergoeding. 

De EU herhaalt in het statement dat het van de Israëlische autoriteiten verwacht “alle verplichtingen als bezettende macht volledig te vervullen”. Israël wordt opgeroepen zijn “beleid van het bouwen en uitbreiden van nederzettingen stop te zetten”. Daarnaast moet Israël stoppen met zowel het “aanwijzen van land voor exclusief Israëlisch gebruik als het weigeren van Palestijnse ontwikkeling”.

Tweestatenoplossing
De EU “blijft doorgaan met het steunen van een hervatting van een betekenisvol proces richting een onderhandelde tweestatenoplossing”, aldus het persbericht. De tweestatenoplossing is “de enige realistische en levensvatbare manier  om de legitieme aspiraties van beide partijen te vervullen”.

De laatste keer dat de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas elkaar aan de onderhandelingstafel ontmoetten, was in 2013 onder auspiciën van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Nadat dit faalde gaf de toenmalige Amerikaanse administratie aan de EU de kans om een leidende rol in het vredesproces te nemen. De Europeanen wisten de twee partijen echter geen enkele keer samen aan tafel te krijgen. Een Frans initiatief om een vredesovereenkomst te schrijven zonder aanwezigen van Israel of de Palestijnen, liep ook op niks uit.

__________________________________
ENGLISH:

This week, the Israeli Defense Ministry approved plans for the construction of 2304 homes for Israelis in the West Bank. The EU responds that its position remains unchanged and considers all settlement activities illegal under international law.

Source: CIDI

This week the Civil Administration has given final approval for the construction of 838 houses in the West Bank. In addition, for 1466 houses the green light has been given for the beginning of the planning phase. A large part of the buildings are planned for deep in the West Bank, so far beyond the large settlement blocks that lie just behind the 1967 Green Line - 77% of the approved houses are behind the security barrier. In addition, three outposts have been retroactively legalized by the Administration.

Following the announcement of the approval, the European External Action Service has published a statement. In this statement, the EU states that its position has not changed. "The European Union's position on Israeli settlement policy in the Occupied Palestinian Territories is clear and remains unchanged: all settlement activities are illegal under international law and affect the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace".

Approval of Palestinian houses in C area
Last week, the Israeli Security Cabinet gave the go-ahead for the construction of more than 700 houses for Palestinians in C-area in the West Bank. As agreed in the Oslo agreements, Zone C falls under the full responsibility of Israel until new agreements are made.

The statement takes the opportunity to address the approval for the construction of these houses for Palestinians in C-area. However, the EU does not indicate in the press release that it approves or rejects this decision. Instead, it stresses that virtually all applications for building permits for Palestinian development are rejected.

The EU is funding several projects for the benefit of the Palestinian population in the C areas. These are regularly confiscated or demolished by the Israeli authorities - they would have been built without a permit. However, the grantors - the EU and EU Member States - claim that Israel hardly ever grants these permits.

The failure to grant permits and the projects illegally built on them, which are then demolished, are a source of resentment on all sides. For example, water tanks financed by the Netherlands were demolished last year and Israel refused to accept a request for compensation.

The EU reiterates the statement that it expects the Israeli authorities to "fully fulfill all obligations as an occupying power". It calls on Israel to "stop its policy of building and expanding settlements". In addition, Israel must stop both 'designation of land for exclusive Israeli use' and 'refusal of Palestinian development'.

Two-State Solution
The EU "continues to support the resumption of a meaningful process towards a negotiated two-state solution," according to the press release. The two-state solution is "the only realistic and viable way to fulfill the legitimate aspirations of both sides".

The last time Israeli Prime Minister Netanyahu and Palestinian President Abbas with at the negotiating table was under the auspices of US President Obama in 2013. After this failed, the then US administration gave the EU the opportunity to take a leading role in the peace process. However, the Europeans did not manage to bring the two sides together at any time. A French initiative to write a peace agreement without the presence of Israel or the Palestinians also came to nothing.

(Google Translate)