08 augustus 2019

2019-08-08-10.45: Student-soldaat doodgestoken, gevonden in Gush Etzion Terror Attack - Student-Soldier Found Stabbed to Death in Gush Etzion Terror Attack

Dvir (Yehuda) Sorek, H'yd

Nederlands-English
NEDERLANDS:

Donderdagmorgen vroeg werd het lichaam van een soldaat, Dvir (Yehuda) Sorek H'yd, 19 jaar, met meerdere steekwonden gevonden bij Migdal Oz, een gemeenschap in Gush Etzion, net ten zuiden van Efrat.

Door: The Jewish Press

De soldaat studeerde in de 'Ohr Torah Stone Machanaiim Hesder Yeshiva' in Migdal Oz. Dvir, uit Ofra, werd woensdagavond als vermist opgegeven. Zijn lichaam werd gevonden op drie uur. De familie werd op de hoogte gebracht.

Het gebied waar het neergestoken lichaam van de militair in Gush Etzion werd gevonden. 8 Augustus, 2019.

In antwoord op de verschrikkelijke terroristische moord in Gush Etzion, zei Shlomo Ne'eman, hoofd van de regionale raad van Gush Etzion:

"Het is een donkere ochtend voor de bewoners van Gush Etzion. Een zinloos bloedvergieten door walgelijke moordenaars. Wij zijn een sterke en diepgewortelde gemeenschap in tijden van rouw en heldendom. Wij zullen niet verzwakken als natie en als organisatie in Judea en Samaria. In deze dagen van de maand Av, dagen van rouw om de verwoesting van de tempels en de lange ballingschap, zeggen we tegen onszelf, dat onze aanwezigheid in het land van onze voorvaderen niet tijdelijk is, maar een bestaand, eeuwenoud feit. Onze boze vijanden zullen ons herhaaldelijk proberen te raken, maar ons antwoord is net als de strijders, die voor Gush Etzion vochten in de Onafhankelijkheidsoorlog, nu nog vastbeslotener - "Jeruzalem voor altijd!"

Ne'eman voegde hieraan toe: "We betuigen ons medeleven aan de dierbare familie van het slachtoffer, dat ontzettend veel pijn lijdt, en aan de yeshiva waar deze held studeerde. We bidden voor kracht en bemoediging. Tegen de Israëlische regering zeggen we nogmaals - maak een einde aan deze oorlog, behaal de overwinning! Breek de wil van onze vijanden, die ons schade willen toebrengen. Geef hen niet de mogelijkheid om ons pijn te doen. Dat is de enige manier om een duidelijk signaal af te geven en hen geen valse hoop te geven. De Israëlische soevereiniteit in Gush Etzion in het bijzonder, en in Judea en Samaria in het algemeen, is het enige nationale antwoord dat nodig is".

____________________________________
ENGLISH:

Early Thursday morning, the body of a soldier, Dvir (Yehuda) Sorek H’yd, 19, was found with multiple stab wounds near Migdal Oz, a community in Gush Etzion, located just south of Efrat.

By: The Jewish Press

The soldier was studying in in the Ohr Torah Stone Machanaiim Hesder Yeshiva in Migdal Oz. Dvir, from Ofra, was been reported missing Wednesday night. His body was found at 3:00 AM. The family was notified.

Area where the soldier’s stabbed body was discovered in Gush Etzion. August 8, 2019

In response to the horrible terrorist murder in Gush Etzion,  Gush Etzion Regional Council head Shlomo Ne’eman said:

“Gush Etzion woke up to a difficult morning of spilt blood carried out by vile murderers. We are a strong and deeply rooted community in times of bereavement and heroism. We will not weaken as a nation and as an enterprise in Judea and Samaria. In these days in the month of Av, days of mourning for the destruction of the Temples and the long exile, we say to ourselves that our presence in the land of our forefathers is not temporary, but an existing fact for the ages. Our evil enemies will repeatedly try to hurt us, but our answer in response, similar to those fighters who fought for Gush Etzion in the War of Independence, is even more determined now – ‘Jerusalem forever!’”

Ne’eman added, “We send our condolences to the dear family of the victim who is suffering immeasurable pain and to the yeshiva where this hero learned. We are sending strength and encouragement. And to the Israeli government we say again – end this war through victory! Cut out the will of our enemies to harm us. Don’t leave them the option to hurt us. That is the only way to send a clear message and not to give them any hope. Israeli sovereignty in Gush Etzion in particular, and in Judea and Samaria in general is the only national response which is necessary.”