09 augustus 2019

2019-08-09-17.45: Einat Wilf: UNRWA is in de kern corrupt - Einat Wilf: UNRWA is basically corrupt

Nederlands-English

NEDERLANDS:

Een vernietigend rapport over UNRWA beschuldigt de top van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen van “seksueel wangedrag, nepotisme, het creëren van een angstcultuur, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik voor persoonlijk gewin”. De stuitende conclusies van het onderzoek hebben ertoe geleid dat Zwitserland, België en Nederland hun jaarlijkse donaties van tientallen miljoenen euro’s aan het VN-agentschap hebben opgeschort, totdat een adequate uitleg wordt gegeven.

Door:CIDI

Deze stap is weliswaar prijzenswaardig, maar is in feite niks meer dan een afleiding van de corruptie, die het kernprobleem van UNRWA vormt. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de gehele top van de VN-organisatie wordt vervangen door bureaucraten met een schone lei, zelfs als de nieuwe secretaris-generaal een nette familieman is die Europees belastinggeld niet misbruikt om zijn minnares de hele wereld over te laten vliegen, zou dat het ware probleem niet oplossen. De gehele organisatie blijft zeer corrupt in haar wezen en praktijken, iets wat niet hervormd kan worden.

UNRWA is niet als corrupte organisatie gesticht. Het agentschap werd opgericht in de nasleep van de eerste Arabisch-Israëlische oorlog, in een oprechte poging de Arabische vluchtelingen te assisteren in het opbouwen van een nieuw leven in hun nieuwe woonplekken: de door Jordanië geannexeerde Westelijke Jordaanoever, de door Egypte bezette Gazastrook of in Jordanië, Libanon en Syrië.

Echter, na enkele jaren werd duidelijk dat zowel de Palestijnse vluchtelingen als hun Arabische gastlanden zich verzette tegen dit proces van lokale integratie  en zoveel mogelijk obstakels opwierpen. De Palestijnse positie – gesteund door Arabische landen – was dat Israëls onafhankelijkheid, verkregen in oorlog, een onacceptabele uitkomst was die volledig teruggedraaid diende te worden. Onderdeel van deze positie was de eis van volledige en onvoorwaardelijke terugkeer van alle Arabische vluchtelingen. Een eis waar geen enkel ander land in de nasleep van welke oorlog dan ook ooit aan heeft hoeven voldoen.

Toen Arabische landen en de Palestijnen voorbereidingen troffen voor een nieuwe oorlog, om de resultaten van de eerste oorlog ongedaan te maken, gebruikten ze UNRWA als een van de elementen voor die strijd. Ze creëerden een speciale uitzondering waardoor UNRWA volledig onafhankelijk van de algemene VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ging opereren. Hiermee werd UNRWA getransformeerd tot een Palestijnse organisatie, die de Palestijnse zaak dient. De VN-organisatie bewerkstelligde dit door een aantal zeer corrupte praktijken in te stellen, stuk voor stuk in strijd met internationale standaarden. Deze praktijken zorgden voor een enorme stijging van het aantal Palestijnen die bij UNRWA geregistreerd staan als vluchteling. Het gaf tevens legitimiteit aan hun claim op “recht tot terugkeer” naar de staat Israël. Ze stelden – ten onrechte – dat dit een wettelijk recht is dat boven Israëlische soevereiniteit staat.

UNRWA’s corrupte praktijken betekenden dat Palestijnen als vluchteling werden geregistreerd, ondanks dat ze dat volgens internationale standaarden niet waren. Zij die staatsburgers van bijvoorbeeld Jordanië of andere landen werden staan te boek als vluchteling, ondanks dat volgens internationale standaarden het verkrijgen van staatsburgerschap gezien wordt als het einde van iemands vluchtelingenstatus. Zo zijn er vandaag de dag waarschijnlijk Palestijnen die als burgers leven in Zwitserland, België en Nederland, maar bij UNRWA nog steeds als vluchteling geregistreerd staan. UNRWA registreert ook automatisch de nakomelingen van vluchtelingen als vluchteling, zonder rekening te houden met de specifieke omstandigheden of behoeftes. Ook dit is volledig in strijd met internationale standaarden.

UNRWA weigert dan ook een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk te vinden, anders dan “terugkeer” naar de soevereine staat Israël. Het leiderschap van de VN-organisatie maakt de valse claim dat het breed gedefinieerde mandaat van UNRWA het vinden van een oplossing onmogelijke zou maken. Dit is zowel incorrect als volledig in strijd met internationale standaarden. Lokale integratie en huisvesting in nieuwe landen is wel degelijk legitiem en juist een perfecte manier om iemands vluchtelingensituatie te beëindigen.

Als gevolg van UNRWA’s corrupte praktijken zijn er tegenwoordig 5,5 miljoen Palestijnen die geregistreerd staan als “vluchteling”, terwijl er sprake was van zo’n 700.000 echte vluchtelingen aan het einde van de oorlog van 1948. Dit is een situatie zonder precedent die geen parallel kent, wat niet mogelijk zou zijn geweest als de Palestijnse vluchtelingen zoals alle andere vluchtelingen in de wereld volgens internationale standaarden zouden worden behandeld.

UNRWA’s corrupte praktijken ondermijnen en zijn in strijd met het officiële beleid van de Europese landen die de VN-organisatie financieel ondersteunen. Terwijl de EU pleit voor een vreedzame tweestatenoplossing, dient UNRWA het Palestijnse perspectief dat Israëls bestaan als soevereine staat van het Joodse volk een historische afdwaling is die op een dag door “terugkeer” ongedaan gemaakt zal worden.

Deze corruptie, die de kern van UNRWA’s bestaan vormt, kan op geen enkele manier genezen worden, behalve door het opdoeken van de organisatie en zijn corrupte praktijken. De diensten die het agentschap verleent, zoals onderwijs en zorg, kunnen overgedragen worden aan de Palestijnse Autoriteit en lokale Arabische overheden.

Het huidige corruptieschandaal moet de Europese belastingbetalers niet afleiden van het feit dat UNRWA in zijn bestaansrecht en praktijken corrupt is. De zaak voor vrede en mensenrechten zou erbij gebaat zijn als UNRWA niet zou bestaan, en Palestijnen aangemoedigd zouden worden om hun eigen toekomst op te bouwen, in plaats van hun levens decennialang te verspillen aan de ijdele hoop de uitkomst van een lang geleden verloren oorlog teniet te doen.

Einat Wilf (1970) is een voormalig politica en expert op het gebied van het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Wilf was tussen 2010 en 2013 lid van de Knesset voor de Arbeidspartij en daarna voor de Onafhankelijkheidspartij van oud-premier Ehud Barak.

__________________________________
ENGLISH:

A destructive report on UNRWA accuses the UN summit organization for Palestinian refugees of "sexual misconduct, nepotism, the creation of a culture of fear, discrimination and other forms of abuse of power for personal gain." The shocking conclusions of the investigation led Switzerland, Belgium and the Netherlands to suspend their annual donations of tens of millions of euros to the UN agency until an adequate explanation is given.

By: CIDI

Although this step is commendable, it is in fact nothing more than a distraction from corruption, which is the core problem of UNRWA. Even in the unlikely event that the entire top of the UN organization is replaced by clean slate bureaucrats, even if the new Secretary-General is a decent family man who does not abuse European tax money to make his mistress fly all over the world, that would not solve the true problem. The entire organization remains very corrupt in its nature and practices, something that cannot be reformed.

UNRWA was not founded as a corrupt organization. The agency was established in the aftermath of the first Arab-Israeli war, in a sincere attempt to assist the Arab refugees in building a new life in their new homes: the West Bank annexed by Jordan, the Gaza Strip occupied by Egypt or in Jordan, Lebanon and Syria.

However, after a few years it became clear that both Palestinian refugees and their host Arab countries opposed this process of local integration and created as many obstacles as possible. The Palestinian position - supported by Arab countries - was that Israel's independence, gained in war, was an unacceptable outcome that needed to be completely reversed. Part of this position was the demand for full and unconditional return of all Arab refugees. A requirement that no other country has ever had to meet in the aftermath of any war.

When Arab countries and the Palestinians made preparations for a new war to undo the results of the first war, they used UNRWA as one of the elements for that struggle. They created a special exception that made UNRWA operate completely independently of the UN refugee organization UNHCR. With this, UNRWA was transformed into a Palestinian organization that serves the Palestinian cause. The UN organization achieved this by introducing a number of very corrupt practices, all of them in violation of international standards. These practices led to a huge increase in the number of Palestinians registered as refugees at UNRWA. It also gave legitimacy to their claim to "right to return" to the state of Israel. They argued - wrongly - that this is a legal right that is beyond Israeli sovereignty.

UNRWA's corrupt practices meant that Palestinians were registered as refugees, even though they were not according to international standards. Those who became citizens of, for example, Jordan or other countries are classified as refugees, despite the fact that according to international standards, acquiring citizenship is seen as the end of someone's refugee status. For example, today there are probably Palestinians who live as citizens in Switzerland, Belgium and the Netherlands, but who are still registered as refugees at UNRWA. UNRWA also automatically registers the descendants of refugees as refugees, without taking into account the specific circumstances or needs. This too is completely contrary to international standards.

UNRWA therefore refuses to find a solution to the Palestinian issue, other than "return" to the sovereign state of Israel. The leadership of the UN organization makes the false claim that the broadly defined mandate of UNRWA would make finding a solution impossible. This is both incorrect and completely contrary to international standards. Local integration and housing in new countries is indeed legitimate and a perfect way to end someone's refugee situation.

As a result of UNRWA's corrupt practices, there are now 5.5 million Palestinians registered as "refugees", while there were some 700,000 real refugees at the end of the 1948 war. This is a precedent-free situation. parallel, which would not have been possible if Palestinian refugees, like all other refugees in the world, were treated according to international standards.

UNRWA’s undermine corrupt practices and run counter to the official policies of European countries that support the UN organization financially. While the EU advocates a peaceful two-state solution, you must

(Google Translate)