10 augustus 2019

2019-08-10-10.25: Iran blijft zich inspannen om Israël te omringen met raketten en vijandige troepen - Iran continues efforts to surround Israel with missiles and hostile forces

Fateh-110 ballistische raketten die worden afgevuurd als onderdeel van de militaire oefening van de "Grote Profeet 7" in Iran in juli 2012. (Hossein Velayati via Wikimedia Commons)
Fateh-110 ballistic missiles being fired as part of Iran's “Great Prophet 7” military exercise in July 2012. (Hossein Velayati via Wikimedia Commons)

Nederlands-English

NEDERLANDS:

Ondanks Amerikaanse sancties die de economie ten gronde richten, geeft Iran zijn ambities om te overheersen niet op en richt zich nu op Irak om voor zijn doeleinden te gebruiken .

Door Yaakov Lappin, JNS
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Iran staat onder zware economische druk vanwege Amerikaanse sancties, maar recente rapporten geven aan dat de Islamitische Republiek nog steeds aanzienlijke middelen investeert in het opbouwen van aanvalsmogelijkheden in het Midden-Oosten, met een nieuwe focus op Irak.

Volgens het in Londen gevestigde Arabische dagblad  Asharq Al-Awsat , trof Israël deze maand twee Iraanse militaire locaties in Irak aan. Het rapport, onder verwijzing naar westerse diplomatieke bronnen, zei dat Israëlische  F-35-jets in het geheim op 19 juli een Iraans raketdepot ten noordoosten van Bagdad en op 28 juli een basis in Irak dat slechts 80 kilometer van de Iraanse grens ligt, vanuit de lucht aangevallen hebben. Naar verluidt bevatte die bases een lading Iraanse ballistische raketten, evenals Iraanse "adviseurs", aldus het rapport.

De kennelijke verschuiving van Iran naar Irak komt na een intensieve Iraanse druk in de afgelopen jaren om van Syrië een lanceerplatform voor raketten, drones en terroristen richting Israël te maken. Die poging liep tegen een muur aan, in de vorm van honderden Israëlische luchtaanvallen die grotendeels de opkomst van een Iraanse oorlogsmachine in Syrië verhinderden. Iran heeft in Libanon al een vooruitgeschoven post opgezet in de vorm van Hezbollah, en Israël is niet van plan Iran toe te staan dat succes in Syrië na te bootsen.

Iran lijkt te hebben gereageerd op de superieure intelligentie van Israël door zich te herpositioneren in Irak. Als de laatste rapporten waar zijn, geeft Israël aan dat het bereid is om dezelfde effectieve combinatie van intelligentie en precisievuurkracht te gebruiken om Iraanse bedreigingen die ze in Irak vormen te dwarsbomen, net zoals in Syrië.

Bovendien lijkt de schaduwoorlog tussen Teheran en Jeruzalem in Syrië nog lang niet voorbij. Vorige week raakten Israëlische vliegtuigen naar verluidt een doelwit in Tel al-Hara in het zuiden van Syrië. Kennelijk om te voorkomen dat door Iran gesteunde troepen de controle over een strategisch belangrijke heuvel, die kan worden gebruikt om inlichtingen over Israël te verzamelen, zouden veroveren.

Rapporten doken ook vorige week op van een Hezbollah-agent - een Syrisch-Druzen-inwoner van het dorp Khadr, nabij de Israëlische grens - die werd gedood nadat zijn auto explodeerde terwijl deze in Zuid-Syrië reed.

En op zondag lieten mediabronnen van de rebellen in Syrië afbeeldingen zien van rook die opsteeg uit een Hezbollah-hoofdkwartier, dat ten noorden van Damascus lag,   mogelijk veroorzaakt door een extra aanval.

De 'Oorlog tussen Oorlogen' van Israël, de onopvallende campagne die is opgezet om te voorkomen dat Iran aanvals- en wapenbasissen opzet in Syrië en daarbuiten, lijkt zeer actief te blijven. Het is een direct antwoord op de eigen intensieve pogingen van Iran om bedreigingen tegen Israël op te bouwen, waaronder de poging Syrië te overspoelen met raketfabrieken, raketwerpers, drone-bases en terreurcellen.

Iran heeft veel van zijn centrale doelen in Syrië niet gehaald, dus de Iraanse Quds Force, onder leiding van de beruchte Qassem Soleimani, lijkt vastbesloten om in plaats daarvan enkele raketbasissen op Iraakse bodem op te zetten.

Vanuit praktisch oogpunt is de toewijding van Iran om zijn strijdkrachten in de regio uit te breiden terwijl de economie afbrokkelt weinig zinvol. Maar de fundamentalistische Shi'itische ideologie en hegemonistische ambities van Iran zijn samengesmolten om deze inspanning vol te houden.

Iran werkt aan een landbrug naar de Middellandse Zee

In dit verband verdient een nieuwe grensovergang die Syrië met Irak verbindt, speciale aandacht.

Volgens een rapport van 25 juli, gepubliceerd door het Inlichtingen- en Terrorisme-informatiecentrum Meir Amit, zijn de voorbereidingen gaande om de grensovergang Albukamal in de komende twee maanden te openen.

Het Meir Amit Centre kwam erachter waarom deze overgang van cruciaal belang is voor de ambities van Iran en merkt op dat het "van vitaal belang is voor de landbrug die Iran wil bouwen tussen zijn grondgebied en de Middellandse Zee”. De route stelt Iran in staat om troepen, voorraden en wapens via Irak naar Syrië te sturen en vandaar naar Libanon. Aangenomen kan worden dat Iran van mening is dat de landbrug zijn afhankelijkheid van risicovolle lucht- en maritieme routes zal verminderen. Door de nieuwe overgang kunnen grotere aantallen voertuigen Syrië binnenrijden en wordt het gemakkelijker om de geheimhouding te bewaren. ”

In juni 2018 doken er rapporten op van niet-geïdentificeerde vliegtuigen die door Iran gesteunde milities in de Syrische grensstad Albukamal troffen, met veel slachtoffers tot gevolg.

Met de nieuwe grensovergang in aanbouw lijkt het moeilijk te geloven dat Israël Iran zou toestaan zijn langverwachte landbrug te bouwen.

Het Meir Amit Centre beoordeelde dat "de nieuwe overgang waarschijnlijk wordt gebouwd met Iraanse hulp, en mogelijk met Iraanse betrokkenheid.” Bovendien heeft Iran deel in het veiligstellen van het gebied tussen Albukamal in Syrië en al-Qa'im in Irak door gebruik te maken van Sjiïtische milities die permanent in de regio worden ingezet. 

Hezbollah en Sjiitische milities gesteund door Iran namen Albukamal in november 2018 in en bleven actief aan beide zijden van de Syrisch-Iraakse grens.

Het lijkt onredelijk om te geloven dat Israël, nadat hij een bres heeft geslagen in het plan van Iran om Syrië en Libanon met wapens te overspoelen, vervoerd in vliegtuigen, eenvoudigweg zou instemmen met vervoer van diezelfde wapens over de weg naar dat gebied.

Uiteindelijk is het de Israëlische luchtmacht die optreedt als de "politiemacht" van Israël in de lucht van het Midden-Oosten. Zij handhaaft ‘de rode lijn’, waar Iran achter moet blijven.

Om dit te kunnen bereiken, moet zijn personeel in een zeer hoog operationeel tempo functioneren en de vinger aan de pols houden van de snel veranderende geopolitieke realiteit. De uitdaging is enorm.

 Desondanks is de IAF zeer succesvol geweest in het voeren van de actieve defensiecampagne van Israël terwijl het manoeuvreert in de gevaarlijkste en meest gevoelige regio's ter wereld. Alleen Syrië heeft het meest dichtbevolkte luchtverdedigingsnetwerk ter wereld en is ook het toneel van intense Russische militaire activiteiten.

De IAF heeft grotendeels achter de schermen gewerkt en is in staat geweest om de vitale veiligheidsbelangen van Israël te beschermen, de aanwezigheid van Iran terug te dringen en tot nu toe het uitbreken van de volgende grote oorlog uit te stellen.

________________________________

ENGLISH:

Despite U.S. sanctions cracking down on its economy, Iran isn’t giving up its hegemonic aspirations and is now focused on using Iraq for its purposes.

By Yaakov Lappin, JNS

Iran is facing severe economic pressure due to U.S. sanctions, yet recent reports indicate that the Islamic Republic is still investing significant resources in building up attack capabilities throughout the Middle East, with a new focus on Iraq.

According to the London-based Arabic daily Asharq Al-Awsat,Israel struck two Iranian military sitesthis month in Iraq. The report, citing Western diplomatic sources, said Israeli stealth F-35 jets hit an Iranian rocket depot northeast of Baghdad on July 19, and on July 28, a base in Iraq that lies just 80 kilometers from the Iranian border in an airstrike. That base reportedly contained a shipment of Iranian ballistic missiles, as well as Iranian “advisers,” the report stated.

Iran’s apparent shift to Iraq comes after an intensive Iranian push in recent years to turn Syria into a missile, drone, and terrorist launchpad against Israel. That attempt ran into a brick wall, in the form of hundreds of Israeli airstrikes that largely prevented the rise of an Iranian war machine in Syria. Iran already established a forward division in Lebanon in the form of Hezbollah, and Israel has no intention of allowing Iran to replicate that success in Syria.

Iran appears to have responded to Israel’s intelligence superiority by repositioning itself in Iraq. If the latest reports are true, Israel is signaling that it is prepared to use the same effective combination of intelligence and precision firepower to thwart Iranian threats as they form in Iraq, just like it did in Syria.

In addition, it seems that the shadow war between Tehran and Jerusalem in Syria is far from over. Last week, Israeli jets reportedly struck a target in southern Syria’s Tel al-Hara, apparently to stop Iranian-backed forces from seizing control of a strategically important hill that can be used to gather intelligence on Israel.

Reports also surfaced last week of a Hezbollah operative – a Syrian-Druze resident of the village of Khadr, near the Israeli border – being killed after his car exploded as it drove in south Syria.

And on Sunday, rebel media sources in Syria released images of smoke rising from a Hezbollah headquarters building north of Damascus in what could be an additional strike.

Israel’s “War Between Wars,” the low-profile campaign designed to stop Iran from setting up attack and weapons bases in Syria and beyond, seems to remain highly active. It is a direct response to Iran’s own intensive attempts to build up threats against Israel, including the attempt to flood Syria with missile factories, rocket launchers, drone bases, and terror cells.

Iran has failed to achieve many of its central goals in Syria, so the Iranian Quds Force, led by the notorious Qassem Soleimani, looks determined to set up some of the missile bases on Iraqi soil instead.

From a practical perspective, Iran’s commitment to expanding its forces around the region while its economy crumbles makes little sense. But Iran’s fundamentalist Shi’ite ideology and hegemonic ambitions have fused to keep this effort going.

Iran working to construct land bridge to Mediterranean

In this context, reports that a new border crossing that links Syria to Iraq is set to open deserves special attention.

According to a July 25 report published by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, preparations are underway to open the Albukamal border crossing in the coming two months.

The Meir Amit Center identified why this crossing is critical to Iran’s ambitions, noting that it is “vital for the land bridge Iran seeks to construct between its territory and the Mediterranean Sea. The route allows Iran to send forces, supplies, and weapons through Iraq to Syria and from there to Lebanon. It can be assumed that Iran is of the opinion that the land bridge will enable it to reduce its dependence on risky aerial and naval routes. The new crossing, when it opens, will enable larger numbers of vehicles to enter Syria and make it easier to preserve secrecy.”

In June 2018, reports surfaced of unidentified planes striking Iranian-backed militias in the Syrian border town of Albukamal, resulting in many casualties.

With the new border crossing under construction, it seems difficult to believe that Israel would allow Iran to create its long-desired land bridge.

The Meir Amit Center assessed that “it is likely that the new crossing is being constructed with Iranian aid, and possibly with Iranian involvement. In addition, Iran participates in securing the area between Albukamal in Syria and al-Qa’im in Iraq by using Shi’ite militias deployed permanently in the region.”

Hezbollah and Shi’ite militias backed by Iran seized Albukamal in November 2018, remaining active on both sides of the Syrian-Iraqi border.

It seems unreasonable to believe that after putting a dent in Iran’s scheme to flood Syria and Lebanon with arms by trafficking them in planes, Israel would simply agree to those same arms entering the area by road.

Ultimately, it is the Israeli Air Force that acts as Israel’s “police force” in the skies of the Middle East, enforcing Jerusalem’s red lines against Iranian entrenchment.

To be able to achieve this, its personnel must function in a very high operational tempo and remain with a finger on the pulse of the rapidly changing geopolitical reality. The challenge is enormous.

Nevertheless, the IAF has been highly successful in waging Israel’s active defense campaign as it maneuvers in the most dangerous and sensitive regions in the world. Syria alone has the most densely crowded air-defense network on the globe and is also the scene of intense Russian military activity.

Operating largely behind the scenes, the IAF has been able to protect Israel’s vital security interests, roll back Iran’s presence, and so far, delay the outbreak of the next major war.