12 augustus 2019

2019-08-12-12.40: Twee pogingen tot aanvallen vanuit Gaza in twee dagen - Two attempts to attack from Gaza in two days


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zaterdagochtend trachtten vier zwaarbewapende Palestijnen vanuit Gaza Israël te infiltreren. Een dag later opende een Palestijn vanuit Noord-Gaza het vuur op Israëlische militairen. Beide keren wist de IDF de terroristen uit te schakelen.

Bron: CIDI

Op de vroege zaterdagochtend spotte het Israëlische leger vier Palestijnen die het grenshek naderden. Zodra ze poogden Israëlisch territorium in te komen, ontstond een vuurgevecht waarbij alle vier de terroristen zijn omgekomen. De vier Palestijnen bleken zwaarbewapend te zijn. Hun uitrusting bestond onder andere uit geweren, granaten en raketwerpers. De IDF deelde foto’s van het gevonden materieel. In antwoord op de mislukte aanval werd een observatiepost van Hamas bestookt door een tank.

Minstens drie van de vier doodgeschoten terroristen zouden tot voor kort lid van Hamas zijn geweest. Recent zouden ze zich echter bij salafistische groeperingen in Gaza hebben aangesloten. Hamas ontkent dan ook achter de mislukte aanval te zitten. De terreurbeweging die de Gazastrook bestuurt claimt dat het om een “onafhankelijke actie” gaat. De factie heeft aan Egypte, dat samen met de VN een staakt-het-vuren heeft bemiddeld tussen Israël en Gaza, laten weten geen escalatie te willen.

Zondagochtend was het weer raak. Toen opende een Palestijn in het noorden van de Gazastrook het vuur op een IDF-patrouille tijdens een poging de Joodse staat te infiltreren. De Israëlische militairen wisten de schutter echter uit te schakelen. Het bleek te gaan om Marwan Nasser, lid van de gewapende tak van Hamas. Voor zijn begrafenis was hem een bandana van de terreurbeweging omgedaan, maar de Palestijnse factie heeft geen martelaarsverklaring afgegeven omtrent de dood van Nasser.

De twee aanvallen komen slechts tien dagen na een eerder vuurgevecht. Op 1 augustus voor zonsopgang infiltreerde Hamas-grenswacht Hani Abu Salah vanuit de Gazastrook Israël. Bij het vuurgevecht wat volgde raakten drie IDF-militairen gewond en werd Abu Salah uitgeschakeld. Hamas ontkende opdracht tot de aanval te hebben gegeven en beweerde dat de schutter om persoonlijke motieven tot zijn daad was overgegaan. 

Ondanks de ontkenningen, praat Hamas de aanvallen goed. De “misdaden door de bezetter” moedigen volgens de terreurbeweging “boze jongeren aan om lone wolf-aanvallen uit te voeren”. De factie die de situatie in Gaza probeert te verbeteren met het staakt-het-vuren met Israël toont zich een koorddanser. Enerzijds wil Hamas een grootschalige escalatie voorkomen omdat hiermee de wapenstilstand – en de voordelen hiervan zoals het doorlaten van Qatarees geld en een versoepeling van de blokkade – in het water valt. Anderzijds lijkt de terreurbeweging geen problemen te hebben met aanvallen door anderen, waarmee het kan laten zien niet tegen “verzet” tegen Israël te zijn en de situatie van de Gazastrook media-aandacht blijft krijgen.

_____________________________
ENGLISH:


Saturday morning, four heavily armed Palestinians attempted to infiltrate Israel from Gaza. A day later, a Palestinian from North Gaza opened fire on Israeli soldiers. Both times the IDF managed to eliminate the terrorists.

Source: CIDI

On early Saturday morning, the Israeli army spotted four Palestinians approaching the border fence. As soon as they attempted to enter Israeli territory, a firefight ensued in which all four terrorists died. The four Palestinians turned out to be heavily armed. Their equipment included rifles, grenades and rocket launchers. The IDF shared photos of the material found. In response to the failed attack, a Hamas observation post was bombarded by a tank.

At least three of the four terrorists shot dead would have been members of Hamas until recently. However, they have recently joined Salafist groups in Gaza. Hamas therefore denies being behind the failed attack. The terror movement that controls the Gaza Strip claims that it is an "independent action". The faction has informed Egypt, which, together with the UN, has mediated a ceasefire between Israel and Gaza, that they do not want an escalation.

Sunday morning it was hit again. Then a Palestinian in the north of the Gaza Strip opened fire on an IDF patrol while attempting to infiltrate the Jewish state. However, the Israeli soldiers managed to eliminate the shooter. It turned out to be Marwan Nasser, member of the armed branch of Hamas. Before his funeral, a bandana from the terrorist movement had been killed, but the Palestinian faction did not issue a martyr statement about the death of Nasser.

The two attacks only come ten days after a previous firefight. On August 1, before dawn, Hamas border guard Hani Abu Salah infiltrated Israel from the Gaza Strip. During the firefight that followed, three IDF soldiers were wounded and Abu Salah was eliminated. Hamas denied having ordered the attack and claimed that the shooter had committed his act for personal reasons.

Despite the denials, Hamas talks the attacks well. According to the terror movement, "crimes by the occupiers" encourage "angry young people to carry out lone wolf attacks". The faction trying to improve the situation in Gaza with the cease-fire with Israel is proving itself to be a cord dancer. On the one hand, Hamas wants to prevent a large-scale escalation because it will cause the ceasefire - and the benefits of this, such as allowing Qatarees money to pass and a relaxation of the blockade - to fall into the water. On the other hand, the terror movement does not seem to have problems with attacks by others, with which it can show that it is not against "resistance" against Israel and that the situation of the Gaza Strip continues to receive media attention.

(Google Translate)