14 augustus 2019

2019-08-14-12.35: Hamas-leider Sinwar dreigt met rakettenregen op Israël - Hamas leader Sinwar threatens with rocket rain on Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hamas-leider Yahya Sinwar had gisteravond lovende woorden voor de terrorist die twee weken geleden Israël was geïnfiltreerd en hierop werd doodgeschoten. Daarnaast beweert Sinwar dat bij een toekomstig conflict het Israëlische leger verslagen zal worden en honderden raketten op Israël afgevuurd zullen worden.

Bron: CIDI

De Hamas-leider in de Gazastrook sprak gisteravond op een ceremonie ter gelegenheid van het islamitische offerfeest. “We zullen het bezettingsleger verslaan als het Gaza ingaat”, aldus Sinwar. De militaire leider van Hamas stelde dat de terreurbeweging op dit moment geen interesse heeft in een nieuwe oorlog, maar wel sterker wordt. Mocht het tot een nieuw conflict komen, dan zal Hamas “het met honderden raketten op steden laten regenen in slechts een enkele barrage”.

De laatste keer dat het tot een serieuze escalatie kwam, was begin mei. Toen werden 700 raketten in slechts 24 uur tijd door Palestijnse terreurbewegingen vanuit de Gazastrook op Israëlische dorpen en steden afgevuurd. Aanleiding voor het conflict was een scherpschuttersaanval door de door Iran gesteunde terreurgroep Islamitische Jihad op Israëlische militairen. Hierop bombardeerde de Israëlische luchtmacht een aantal posities van Hamas en Islamitische Jihad waarbij een aantal terroristen omkwamen – waarop de terreurbewegingen weer antwoordden met raketbarrages. Binnen 24 uur werd de rust echter hersteld ten behoeve van het door Egypte en VN bemiddelde staakt-het-vuren.

Hamas zegt bij de laatste escalatie een manier gevonden te hebben om het Iron Dome-luchtafweersysteem te omzeilen. Door – in coördinatie met andere gewapende facties in Gaza – tientallen raketten tegelijkertijd op hetzelfde doelwit af te vuren, zou de Iron Dome overbelast raken, zo beweert de gewapende tak van de terreurbeweging. Door lokale wapenproductie en -ontwikkeling, wapenleveringen uit Iran en samenwerking met andere terreurgroepen lukte het Hamas om in een dag tijd 700 raketten op gecoördineerde wijze op de Joodse staat af te vuren. Het dreigement van Yahya Sinwar is dus niet op los zand gebouwd.

De Hamas-leider had ook prijzende woorden voor Hani Abu Salah. Op de vroege ochtend van 1 augustus infiltreerde de gewapende Abu Salah voor zonsopgang vanuit Gaza Israël. Wat volgde was een twee uur durend kat-en-muis spel tussen hem en het Israëlische leger waarbij een aantal militairen gewond raakten en de infiltrant uiteindelijk werd doodgeschoten. Het bleek te gaan om een Hamas-grenswacht, wiens taak het juist is om potentiële infiltranten tegen te houden – als onderdeel van de wapenstilstand. Hamas nam dan ook afstand van de aanval door Hani Abu Salah en beweerde dat de schutter om persoonlijke motieven tot zijn daad was overgegaan. 

Gisteravond sprak Hamas-leider Sinwar echter van een “heroïsche operatie”. Daarbij deed hij de oproep aan jongeren om “in de voetstappen van de heilige martelaren te lopen”. De wekelijkse Mars van Terugkeer zal dan ook door blijven gaan tot de doelen van deze protesten zijn bereikt, aldus Sinwar.

_______________________________________


Zo zingen deze jongeren in Gaza tijdens de rellen aan de grens met Israel."
Oh Joden wacht op ons, met messen en molotovcocktails, we zullen jullie schrik aanjagen met messen en molotovcocktails."

This is how these young people in Gaza sing during the riots on the border with Israel. "
Oh Jews are waiting for us, with knives and Molotov cocktails. We will scare you with knives and Molotov cocktails. "


________________________________________

ENGLISH:

Hamas leader Yahya Sinwar had praises last night for the terrorist who infiltrated Israel two weeks ago and was shot. In addition, Sinwar claims that in a future conflict, the Israeli army will be defeated and hundreds of missiles fired at Israel.

Source: CIDI

The Hamas leader in the Gaza Strip spoke at a ceremony on the occasion of the Muslim sacrifice celebration last night. "We will defeat the occupation army when it enters Gaza," said Sinwar. The military leader of Hamas stated that the terror movement is currently not interested in a new war, but is becoming stronger. Should it come to a new conflict, Hamas will "make it rain with hundreds of rockets on cities in just a single barrage."

The last time it came to a serious escalation was early May. Then, in just 24 hours, 700 rockets were fired by Palestinian terror movements from the Gaza Strip to Israeli villages and towns. The cause of the conflict was a sniper attack by the Iranian-backed Islamic Jihad terror group on Israeli soldiers. To this, the Israeli Air Force bombed a number of positions from Hamas and Islamic Jihad, killing a number of terrorists - to which the terror movements again responded with missile barrages. Within 24 hours, however, peace was restored for the ceasefire mediated by Egypt and the UN.

Hamas says he found a way around the Iron Dome anti-aircraft system during the last escalation. By firing dozens of missiles simultaneously at the same target - in coordination with other armed factions in Gaza - the Iron Dome would be overloaded, the armed branch of the terror movement claims. Through local arms production and development, arms deliveries from Iran and cooperation with other terror groups, Hamas managed to fire 700 missiles in a coordinated manner at the Jewish state in one day. So Yahya Sinwar's threat is not built on loose sand.

The Hamas leader also had praising words for Hani Abu Salah. On the early morning of August 1, the armed Abu Salah infiltrated Israel from Gaza before dawn. What followed was a two-hour cat-and-mouse game between him and the Israeli army in which a number of soldiers were wounded and the infiltrator was eventually shot. It turned out to be a Hamas border guard whose job it is to stop potential infiltrators - as part of the ceasefire. Hamas, therefore, distanced itself from the attack by Hani Abu Salah and claimed that the shooter had committed his act for personal reasons.

However, last night Hamas leader Sinwar spoke of a "heroic operation". He also appealed to young people to "walk in the footsteps of the holy martyrs." The weekly March of Return will therefore continue until the goals of these protests have been achieved, according to Sinwar.

(Google Translate)