15 augustus 2019

2019-08-15-19.25: Ilhan Omar en Rashida Tlaib toegang tot Israël ontzegd - Ilhan Omar and Rashida Tlaib denied access to Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël heeft alsnog besloten de Amerikaanse congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib de toegang tot het land te ontzeggen. Reden voor het besluit is de verwachting dat de twee vrouwen “zullen provoceren en BDS zullen promoten”.

Bron CIDI

De twee Democraten hadden eerder dit jaar hun intentie bekend gemaakt een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden te maken. Gezien hun bekende anti-Israëlische profiel, ontstond de vraag of Israël de twee congresleden wel toe zou laten tot het land. In maart 2017 heeft de Knesset een wet aangenomen die het mogelijk maakt individuen die “de staat willen ondermijnen” de toegang te ontzeggen. Aanvankelijk liet Israël desondanks weten dat de twee Amerikaanse politici toegelaten zouden worden, gezien het bondgenootschap met de Verenigde Staten.

Op dit besluit is de Israëlische regering teruggekomen. Vandaag kwam het bericht naar buiten dat besloten zou zijn Omar en Tlaib alsnog de toegang tot Israël wordt ontzegd. Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely bevestigt de beslissing. “Degenen die ons bestaansrecht in de wereld ontkennen zullen wij niet tot Israël toelaten”. De draai van 180 graden komt als een verrassing, tot vandaag leek het bezoek van de twee Democraten gewoon door te kunnen gaan.

Afgelopen maand heeft congreslid Omar samen met een aantal collega’s een motie ingediend die Israël impliciet met nazi-Duitsland vergelijkt. De tekst pleit voor het waarborgen van het “recht op boycotten”. Er is echter slechts één land dat onderwerp van discussie is wat boycotten betreft: Israël. Het gaat hier om een pro-BDS-motie.

De in de VS geboren Rashida Tlaib is van Palestijnse origine. Een groot deel van haar familie woont in het Palestijns dorp Beit Ur Al-Fauqa in de Westelijke Jordaanoever. Door het Israëlische besluit zal het congreslid haar familie in de regio niet kunnen bezoeken.

Vlak voordat onderminister Hotovely het besluit bevestigde, toog de Amerikaanse president Donald Trump naar Twitter. In een Tweet beweert de Republikein dat Israël “gigantische zwakte” zou tonen als het de twee Democraten toe zou laten. Volgens Trump “haten ze Israël en het Joodse volk en kan er niets gezegd of gedaan worden om hun gedachten te veranderen”.

Volgens sommige analisten legt het tegenhouden van de twee Amerikaanse congresleden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bepaald geen windeieren. In deze verkiezingstijd kan Netanyahu zich met dit besluit profileren als sterke leider die ‘vijanden’ buiten de deur zou houden. Daarnaast karakteriseert de Likoed-lijsttrekker zichzelf als staatsman die de internationale betrekkingen van Israël met grootmachten als de VS, Rusland en India naar een nieuw niveau heeft gebracht: op gigantische billboards is Netanyahu te zien naast onder andere Poetin en Trump. De Amerikaanse president te vriend houden is dan wel zo opportuun om dit imago in stand te houden.

Het tegenhouden van Omar en Tlaib kan slechte gevolgen hebben. De betrekkingen met de Democratische partij wordt geschaad, terwijl die al onder druk stonden door de (door sommigen gezien als te) innige banden tussen Trump en Netanyahu. Steun voor Israël was in algemene zin lange tijd een zaak die op onvoorwaardelijke steun van zowel Democraten als Republikeinen kon rekenen. Deze steun dreigt nu echter gepolitiseerd te worden. PR-technisch gezien is het een slecht beeld dat Israël twee democratisch gekozen volksvertegenwoordigers van een bondgenoot de toegang tot het land ontzegt.

______________________________________
ENGLISH:

Israel has yet decided to deny American congressmen Ilhan Omar and Rashida Tlaib access to the country. The reason for the decision is the expectation that the two women "will provoke and promote BDS".

Source CIDI

The two Democrats had announced their intention earlier this year to make a trip to Israel and the Palestinian territories. Given their well-known anti-Israeli profile, the question arose whether Israel would admit the two congressmen to the country. In March 2017, the Knesset passed a law that allows individuals who "want to undermine the state" to be denied access. Initially, Israel nevertheless announced that the two American politicians would be admitted, given the alliance with the United States.

The Israeli government has returned to this decision. Today the message came out that it would have been decided that Omar and Tlaib would still be denied access to Israel. Deputy Minister of Foreign Affairs Tzipi Hotovely confirms the decision. "We will not admit to Israel those who deny our right to exist in the world." The 180-degree turn comes as a surprise, until today the visit of the two Democrats seemed to be able to continue as usual.

Last month Congressman Omar, together with a number of colleagues, submitted a motion implicitly comparing Israel with Nazi Germany. The text argues for ensuring the "right to boycott". However, there is only one country that is the subject of discussion regarding boycotting: Israel. This is a pro-BDS motion.

Rashida Tlaib, who was born in the USA, is of Palestinian origin. A large part of her family lives in the Palestinian village of Beit Ur Al-Fauqa in the West Bank. Due to the Israeli decision, the congressman will not be able to visit her family in the region.

Just before Deputy Minister Hotovely confirmed the decision, US President Donald Trump went to Twitter. In a Tweet, the Republican claims that Israel would show "huge weakness" if it allowed the two Democrats. According to Trump, "they hate Israel and the Jewish people and nothing can be said or done to change their minds."

According to some analysts, stopping the two American congressmen does not bother Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. During this election period, Netanyahu can use this decision to profile himself as a strong leader who would keep "enemies" out. In addition, the Likud party leader characterizes himself as a statesman who has brought Israel's international relations with superpowers such as the US, Russia and India to a new level: on giant billboards Netanyahu can be seen alongside Putin and Trump, among others. To keep the American president a friend is then so opportune to maintain this image.

Stopping Omar and Tlaib can have bad consequences. Relations with the Democratic party are being damaged, while they were already under pressure from the (seen by some as too) close ties between Trump and Netanyahu. For a long time, support for Israel was a matter that could count on unconditional support from both Democrats and Republicans. However, this support now threatens to be politicized. From a PR point of view, it is a bad idea that Israel is denying two democratically elected representatives of an ally access to the country.

(Google Translate)