17 augustus 2019

2019-08-17-12.05: Rashida Tlaib, Ilhan /Omar ontvangen inreisverbod van Israël - Rashida Tlaib, Ilhan Omar will be barred from Israel

Rep. Ilhan Omar (D-MN) shares a fist bump with Rep. Rashida Tlaib (D-MI). (photo credit: REUTERS/JIM BOURG)

 Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël laat niet toe dat Amerikaanse congresleden Ilhan Omar (afgevaardigde Minnesota) en Rashida Tlaib (Afgevaardigde Michigan) Israël inreizen vanwege hun openbare propaganda voor de BDS, zei Premier Benjamin Netanyahu afgelopen donderdag. 

Bron: The Jerusalem Post
Vertaling: Richard Holthuijsen - IsraelCNN

Netanyahu maakt een statement door aan te geven dat geen land in de wereld meer respect heeft voor het Amerikaanse Congres dan Israël. De wetgeving van Israël verbiedt echter het toelaten van degenen die oproepen tot een boycot van het land. Hij zegt dat ook andere landen, inclusief de USA, bezoekers de toegang weigeren, die het doel hebben om het land schade te berokkenen. 

Hij zegt dat Israël een ‘levendige en vrije democratie’ is dat open staat voor alle kritiek, met uitzondering van de oproep tot boycots. 

‘Congreslid Tlaib en Omar zijn leidende activisten in het promoten van legalisatie van de boycot tegen Israël in het Amerikaanse Congres, ‘ zegt Netanyahu.

Hij zegt dat de staat de reisschema’s pas een paar dagen geleden heeft ontvangen, en dat het duidelijk werd dat er ‘een campagne werd gepland met als doel om de boycot tegen de staat Israël te versterken en het bestaansrecht van Israël te ondermijnen’.  

Hij legde uit dat zij het bezoek aankondigden als een bezoek aan ‘Palestina’ en niet aan Israël,  in tegenstelling tot alle andere afgevaardigden, zowel Democraten als Republikeinen in het verleden –  is er niet gevraagd om een officiële ontmoeting met Israëlische afgevaardigden, nog van de regering, nog van de oppositie. 

Netanyahu zegt dat de NGO, die de reis financieel ondersteunt, Miftah, een fervent advocaat van de BDS is bestaande uit leden die het terrorisme gericht tegen Israël steunen.

De premier zegt dat de beslissing om tot een inreisverbod over te gaan is gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri, en dat hij de beslissing ondersteunt. 

In 2017 heeft de Knesset een Anti BDS wet aangenomen die de mogelijkheid biedt om buitenlandse BDS activisten een inreisverbod op te leggen. Desondanks wordt er maar sporadisch gebruik gemaakt van deze wet.  

Deri gaf ook een statement op deze zaak, zeggende dat het congreslid haar politieke status gebruikt om BDS organisaties te ondersteunen en pleit voor een boycot van Israël. 

‘De staat Israël respecteert het congres van Amerika, als een onderdeel van het gesloten verdrag tussen de twee landen, toch is het ondenkbaar dat iemand die de intentie heeft om de staat van Israël te schaden toegang krijgt tot Israël’, staat in het statement. 

Deri maakt duidelijk dat als Tlaib, die familie heeft in de West Bank, een in reis verzoek doet vanwege humanitaire redenen om haar familie te bezoeken – onder voorbehoud van gepaste verplichtingen – hij het zou overwegen. 

Zowel Netanyahu en Deri’s statements kwamen kort nadat de president van Amerika, Donald Trump, Israël in een tweet aanspoorde tot een inreisverbod voor de beide wetgevers – de eerste twee Moslima’s in het Congres – ‘Het zou blijk geven van grootte zwakte als Israël republikein Omar en Republikein Tlaib toestaat om Israël te bezoeken. Zij haten Israël en het gehele Joodse volk, en er kan niets worden gezegd en gedaan om ze op andere gedachten te brengen. Minnesota en Michigan hebben de grootste moeite om ze in hun functie te handhaven. Het is een schande’. 

Al eerder, heeft plaatsvervangend Minister van Buitenlandse zaken bevestigd dat Israël de congresleden Ilhan Omar en Rashida Talib een inreisverbod heeft opgelegd. 

‘Israël heeft besloten’ zei ze. ‘We zullen de congresleden niet toestaan om het land in te reizen. ‘We verlenen niemand toegang die weigert ons bestaansrecht te erkennen.’ Dit is in beginsel een zeer correcte beslissing. 

Minister buitenlandse zaken Israël Kats zegt dat hij het inreisverbod ondersteunt ‘als gevolg van hun openlijke support aan de boycot van de staat van Israël, terrorisme gericht tegen de staat Israël en het minimaliseren van de Holocaust. 

‘Verder hebben zij het geplande bezoek voorbereid met als hoofddoel het provoceren en uitlokken van de Staat van Israël, en niet om de activiteiten van de Staat Israël te bestuderen, zegt hij. ‘Iedere zelf respecterende staat verleent geen toegang aan degenen die het bestaansrecht van de staat willen ondermijnen en oproepen tot boycot.’ 

Blue en White No.2 Yair Lapid bekritiseerden de beslissing, zeggende dat de Premier Benjamin Netanyahu weet dat deze beslissing een cruciale fout is. 

‘Netanyahu weet dat het inreisverbod een fout is.‘ zei Gantz tegen Reshet op de radio. “Hij verwart interne betrekkingen met dat wat goed is voor de staat van Israël. Het zal dan ook een crisis veroorzaken in de Democratische Partij.

_________________________________

ENGLISH:

Foreign Minister Israel Katz said that he supports the ban "due to their blatant support for the boycott of the State of Israel, terrorism against Israel and minimizing the Holocaust.

Source: The Jerusalem Post

Israel will not allow US Congresswomen Ilhan Omar (D-Minnesota)  and Rashida Tlaib (D-Michigan) into the country because of their vocal BDS advocacy, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Thursday.

Netanyahu issued a statement saying that no country in the world respects the US Congress more than Israel, but that Isaeli law prohibits entry to those calling for a boycott of the country. He said that other countries as well – including the US – bar entry to those who are perceived to want to harm them.He said that Israel is a “vibrant and free democracy” that is open to all criticism, with the exception of a call for boycotts.

“Congresswomen Tlaib and Omar are leading activists in promoting boycott legislation against Israel in the US Congress,” Netanyahu said.

He said that Israel received their itinerary only a few days ago, and it became clear that they were “planning a campaign whose sole purpose was to strengthen the boycott and to undermine Israel's legitimacy.”

He pointed out that they referred to the visit as a visit to “Palestine,” and not to Israel, and – as opposed to all other Democratic and Republican representatives in the past – did not request any meeting with official Israeli representatives, either from the government or the opposition.

Netanyahu said that the NGO that is sponsoring the trip – Miftah – is a fervent advocate of BDS and includes members who have supported terrorism against Israel.

The prime minister said that the decision to bar entry was made by Interior Minister Aryeh Deri, and that he supports the decision.

In 2017 the Knesset passed an anti-BDS law that blocks foreign BDS activists from gaining entry to Israel. The law, however, has only been implemented sporadically.

Deri also issued a statement on the matter, saying the congresswomen use their high-profile positions to support BDS organizations advocating boycotts of Israel.

“The State of Israel respects the US Congress, as part of the close alliance between the two countries, but it is inconceivable that anyone who intends to harm the State of Israel will be allowed in,” the statement read. 

Deri made clear that if Tlaib, who has family in the West Bank, requests entry for humanitarian reasons to meet with her family -- subject to the appropriate obligations --  he would consider.

Both Netanyahu and Deri’s statements came shortly after US President Donald Trump publicly urged Israel to bar the two lawmakers – the first two female Muslims in Congress – tweeting: “It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!”

Earlier, Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely confirmed that Israel will not allow US Congresswomen Ilhan Omar and Rashida Talib from entering Israel.

"Israel has decided," she said. "We will not allow the congresswomen to enter the country. We will not allow anyone who denies our right to exist in the world to enter the country. In principle, this is a very correct decision."

Foreign Minister Israel Katz said that he supports the ban "due to their blatant support for the boycott of the State of Israel, terrorism against Israel and minimizing the Holocaust.

"
Furthermore, the planned visit they have prepared is entirely aimed at provocation and incitement against the State of Israel, and not to study the State of Israel's activities," he said. "A self-respecting state does not allow those who undermine its existence to enter its borders and continue incitement."

Blue and White No. 2 Yair Lapid slammed the decision, saying the Prime Minister Benjamin Netanyahu knows the decision is a mistake. 

"
Netanyahu knows it's a mistake not to let them in," Gantz told Reshet bet radio. "He deals with internal politics instead of what's good for the State of Israel. It will create a crisis with the Democratic Party."