17 augustus 2019

2019-08-17-22.50: Sjabbat in Sderot verstoord door raketaanvallen uit Gaza - Shabbat in Sderot disrupted by rocket attacks from Gaza

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vrijdagavond werd de sjabbat in Sderot en omgeving ruw verstoord door een raketaanval uit Gaza. Zaterdagavond was het weer raak en werden opnieuw raketten afgevuurd.

Door CIDI

Om negen uur ’s avonds ging op vrijdag het raketalarm af in Sderot en omliggende dorpen. De vanuit Gaza afgevuurde raket werd door Iron Dome onderschept.

Na de raketaanval vonden gedurende de nacht bombardementen door de IAF plaats. Volgens ooggetuigen werden velden in de Gazastrook getroffen. De Israëlische luchtmacht zegt ondergrondse structuren van Hamas te hebben getroffen. De terreurbeweging is sinds 2007 aan de macht in de kustenclave en wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt.

Vanavond, een kleine 25 uur later, was het weer raak. Een barrage aan raketten werd vanuit de Gazastrook richting Sderot afgevuurd. Volgens de IDF zijn drie lanceringen geïdentificeerd en zijn twee projectielen door Iron Dome onderschept.

Hamas noemt de Israëlische luchtaanval van vrijdagnacht een “boodschap van escalatie en agressie”. Volgens de terreurbeweging zijn de acties van de IAF een “afleiding van de heroïsche daden in de Westelijke Jordaanoever”. De terroristen vergeten hierbij even voor het gemak dat vanuit door hen gecontroleerd gebied vooraf aan de luchtaanval een raket was afgevuurd richting Sderot.

Vrijdagmiddag reed een Palestijn met zijn auto in op mensen die op de bus stonden te wachten nabij de nederzetting Elazar. Hierbij raakten twee tieners gewond. De bestuurder van de auto werd door een politieagent meteen na de aanval doodgeschoten. Het bleek te gaan om de 26-jarige Ali Harimi. Hij zou banden hebben met terreurbeweging Islamitische Jihad. In 2014-2015 zat hij vast in Israël voor “terroristische activiteiten”.

Een dag eerder werden Israëlische politieagenten door twee Palestijnse tieners met messen in de Oude Stad van Jeruzalem aangevallen. Een agent raakte hierbij gewond en de twee messentrekkers werden neergeschoten. Een van de twee aanvallers kwam hierbij om, de ander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Zowel de mes- als de ramaanval worden door Hamas en Islamitische Jihad geprezen. Volgens de terreurbewegingen zijn de aanslagen een “reactie op de herhaalde bestormingen van de Al-Aqsa moskee en de voortdurende misdaden door de bezetter”.

Afgelopen zondag markeerde zowel de vastendag Tisja Beav, waarop Joden de verwoesting van de Tempels in Jeruzalem herdenken, als het islamitische Offerfeest. Op de Tempelberg raakten Palestijnse relschoppers slaags met Israëlische veiligheidsdiensten en vielen er tientallen gewonden.

De spanningen tussen de milities in Gaza en Israël nemen toe. De afgelopen weken was er meerdere keren sprake van infiltraties en aanvallen vanuit de kustenclave. Daarnaast worden weer volop ballonnen met explosieven en ontstekingen opgelaten om terreur in het zuiden van Israël te zaaien. Volgens facties in de Gazastrook zijn de Israëlische autoriteiten te traag met het implementeren van de afspraken van het staakt-het-vuren dat door Egypte en de VN is bemiddeld. Het is inmiddels een vaak gehoorde klacht waarbij het de vraag is of deze daadwerkelijk op waarheid is gestoeld, of als smoes wordt gebruikt om aanvallen op de Joodse staat goed te praten.

 _____________________
ENGLISH:


On Friday night the shabbat in Sderot and the surrounding area was roughly disrupted by a rocket attack from Gaza. On Saturday evening it was hit again and rockets were fired again.

By CIDI

At nine o'clock in the evening the rocket alarm went off in Sderot and surrounding villages. The rocket fired from Gaza was intercepted by Iron Dome:

After the rocket attack, bombing by the IAF took place during the night. According to eyewitnesses, fields in the Gaza Strip were affected. The Israeli Air Force says it has hit underground structures from Hamas. The terror movement has been in power in the coastal enclave since 2007 and is held responsible by Israel for everything that takes place in and from Gaza.

Tonight, almost 25 hours later, the weather was fine. A barrage of rockets was fired from the Gaza Strip towards Sderot. According to the IDF, three launches have been identified and two projectiles have been intercepted by Iron Dome.

Hamas calls the Israeli air strike of Friday night a "message of escalation and aggression". According to the terror movement, the actions of the IAF are a "distraction from the heroic acts in the West Bank". The terrorists hereby forget for the sake of convenience that a rocket had been fired in advance from the area they controlled in the direction of Sderot.

On Friday afternoon a Palestinian drove in with his car for people who were waiting for the bus near the Elazar settlement. Two teenagers were injured. The driver of the car was shot by a police officer immediately after the attack. It turned out to be the 26-year-old Ali Harimi. He is said to have ties with the Islamic Jihad terrorist movement. In 2014-2015 he was stuck in Israel for "terrorist activities".

The day before, two Palestinian teenagers attacked Israeli police officers in the Old City of Jerusalem. A policeman was wounded and the two knife tractors were shot. One of the two attackers died, the other was taken seriously injured to the hospital.

Both the knife attack and the ram attack are praised by Hamas and Islamic Jihad. According to the terror movements, the attacks are "a reaction to the repeated attacks of the Al-Aqsa mosque and the constant crimes committed by the occupiers".

Last Sunday marked both the fast of Tisja Beav, on which Jews commemorate the destruction of the Temples in Jerusalem, and the Islamic Feast of Sacrifice. On the Temple Mount, Palestinian rioters were hit with Israeli security forces and dozens were injured.

Tensions between the militias in Gaza and Israel are increasing. In recent weeks, infiltrations and attacks from the coastal enclave have taken place several times. In addition, plenty of balloons with explosives and inflammations are released to sow terror in southern Israel. According to factions in the Gaza Strip, the Israeli authorities are too slow to implement the ceasefire agreements mediated by Egypt and the UN. It has since become a frequently heard complaint in which the question is whether it is actually based on truth, or is used as an excuse to properly discuss attacks against the Jewish state.

(Google Translate)