20 augustus 2019

2019-08-20-12.00:Hamas dreigt met escalatie als Israël blokkade Gaza niet verlicht - Hamas threatens escalation if Israel does not relieve Gaza blockade


Nederlands - Engli
sh

NEDERLANDS:
    Terreurbeweging Hamas dreigt met een escalatie van geweld als Israël deze week geen geld uit Qatar tot de Gazastrook toelaat en de elektriciteitstoevoer niet verhoogt. Gisteren noemden Palestijnse facties Gaza een “vulkaan die op punt van uitbarsten staat”.

    Bron CIDI

    Afgelopen vrijdag probeerden gewapende militanten van Hamas, Islamitische Jihad en de Al-Aqsa Martelarenbrigade Israël te infiltreren vanuit het noorden van de Gazastrook. De IDF wist de militanten echter tegen te houden. Het is de zoveelste poging tot een infiltratieaanval in de afgelopen weken vanuit de door Hamas bestuurde landstrook. Daarnaast worden weer volop ballonnen met explosieven en ontstekingen opgelaten om terreur in het zuiden van Israël te zaaien.

    Komende donderdag staat een bezoek van de Qatarese gezant Mohammed al-Emadi aan Gaza gepland. Qatar investeert in allerlei projecten in de kustenclave en deelt ook geld uit aan arme gezinnen, en speelt daarmee een belangrijke rol in het bemiddelde staakt-het-vuren. Aan met name het geld uitdelen hangen echter haken en ogen, daar Israël voordat het het geld doorlaat wil weten bij wie exact het geld terecht komt. Zo willen de Israëlische autoriteiten begrijpelijkerwijs niet dat de kleine kapitaalinjecties niet bij leden van terreurgroepen terecht komt.

    De afspraak van de wapenstilstand is dat in ruil voor een verlichting van de blokkade en allerlei investeringen, Hamas en andere facties een jaar lang geen aanvallen zullen uitvoeren. Het staakt-het-vuren is echter uiterst fragiel. Naast de infiltraties en andere vormen van onrust aan de grens, was het afgelopen jaar meerdere keren sprake van barrages aan raketten die afgevuurd werden op Israëlische dorpen en steden. Zo werden in mei nog zo’n 700 raketten in slechts 24 uur tijd vanuit Gaza op de Joodse staat afgevuurd.

    Te midden van de oplopende spanningen, dreigt Hamas met een escalatie. Als Israël de Qatarese miljoenen niet toelaat en de elektriciteitstoevoer niet verhoogt voor dit weekeinde, zullen de Gazaanse facties “op de grond overgaan tot een escalatie”. Gisteren publiceerden diverse bewegingen in de kustenclave al een statement waarin ze waarschuwen dat Gaza een “vulkaan is die op punt van uitbarsten staat en zal ontploffen in het gezicht van de vijand en het leiderschap van haar soldaten”.

    Het is inmiddels een herhaling van zetten. Er is een korte periode van relatieve rust, vervolgens wordt beweerd dat Israël zou treuzelen met het implementeren van de afspraken. Hierop voert een van de terreurgroepen in Gaza een aanval uit om een reactie van het Israëlische leger uit te lokken – om hier vervolgens op te antwoorden met raketaanvallen. Vervolgens wordt een wapenstilstand bemiddeld door Egypte en de VN en is alles weer terug bij af.
    Volgens analisten wil Hamas een nieuwe gevechtsronde met Israël voorkomen. De terreurbeweging heeft als besturende factie belang bij de Qatarese investeringen en de verlichtingen van de blokkade om een humanitaire ramp in Gaza te voorkomen.
    Het beleid van Hamas leidt echter tot onvrede onder leden van de terreurbeweging. De afgelopen maanden zouden verschillende militanten zijn overgelopen naar salafistische groeperingen in de kustenclave. Verschillende recente gewapende infiltraties zijn uitgevoerd door Hamas-leden, die de terreurbeweging afdoet als lone wolf-aanvallen zonder goedkeuring, of door uit onvrede overgestapte militanten. Het is de vraag of Hamas de situatie onder controle kan houden.

Gisteren publiceerde Hamas deze video, waarin het haar verspreiding van terreur en verderf laat zien. De boodschap: we volgen nog steeds het handvest. In het handvest wordt opgeroepen tot de vernietiging van Israel en worden Joden met antisemitische stereotyperingen afgeschilderd

__________________________

ENGLISH
        Terrorist movement Hamas threatens with an escalation of violence if Israel does not allow money from Qatar to the Gaza Strip this week and does not increase its electricity supply. Yesterday, Palestinian factions called Gaza a "volcano on the verge of eruption".

    Source CIDI

    Last Friday, armed militants from Hamas, Islamic Jihad and the Al-Aqsa Martyrs' Brigade tried to infiltrate Israel from the north of the Gaza Strip. However, the IDF managed to stop the militants. It is the umpteenth attempt at an infiltration attack in recent weeks from the land-ruled by Hamas. In addition, plenty of balloons with explosives and inflammations are released to sow terror in southern Israel.

    Next Thursday, a visit from Qatar's envoy Mohammed al-Emadi to Gaza is planned. Qatar invests in all kinds of projects in the coastal enclave and also distributes money to poor families, thus playing an important role in the mediated ceasefire. Particularly the handing out of money, however, depends on the fact that Israel wants to know who exactly ends up with the money before it passes the money. For example, the Israeli authorities understandably do not want the small capital injections to end up with members of terrorist groups.

    The ceasefire agreement is that in exchange for a relief of the blockade and all kinds of investments, Hamas and other factions will not carry out any attacks for a year. However, the ceasefire is extremely fragile. In addition to the infiltrations and other forms of unrest at the border, there were several times last year barrages on rockets fired at Israeli villages and towns. In May, for example, about 700 rockets were fired from Gaza at the Jewish state in just 24 hours.

    In the midst of rising tensions, Hamas threatens with an escalation. If Israel does not allow the Qatari millions and does not increase electricity supply for this weekend, the Gaza factions will "escalate on the ground." Yesterday various movements in the coastal enclave already published a statement in which they warn that Gaza is "a volcano that is about to erupt and will explode in the face of the enemy and the leadership of its soldiers".

    It is now a repeat of moves. There is a short period of relative peace, then it is claimed that Israel would delay in implementing the agreements. Then one of the terrorist groups in Gaza carries out an attack to provoke a reaction from the Israeli army - and then to respond with rocket attacks. Subsequently, a ceasefire is mediated by Egypt and the UN and everything is back to scratch.

    According to analysts, Hamas wants to prevent another round of combat with Israel. As a controlling faction, the terror movement has an interest in Qatariese investments and the relief of the blockade to prevent a humanitarian disaster in Gaza.

    However, Hamas policy leads to dissatisfaction among members of the terror movement. In recent months, various militants are said to have migrated to salafist groups in the coastal enclave. Several recent armed infiltrations have been carried out by Hamas members, who dismiss the terror movement as lone wolf attacks without approval, or by militants who have stepped out of dissatisfaction. The question is whether Hamas can keep the situation under control.


Hamas published this video yesterday, showing its spread of terror and destruction. The charter calls for the destruction of Israel and depicts Jews with anti-Semitic stereotypes

(Google Translate)