21 augustus 2019

2019-08-21-18.05: Trump: Joden die op Democraten stemmen, tonen ‘groot gebrek aan loyaliteit’ - Trump: Jews who vote for Democrats show "great lack of loyalty"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens Donald Trump tonen Joden in de VS die op de Democratische partij stemmen, een “totaal tekort aan kennis of een groot gebrek aan loyaliteit”. Hiermee bedient de Amerikaanse president zich van een van de oudste antisemitische mythen, namelijk dat Joden niet loyaal zouden zijn.

Door: CIDI

Tijdens een gesprek met verslaggevers gisteren viel de Republikeinse Trump de Democraten aan. Hierbij had hij harde woorden voor Joden die de Democratische partij steunen. “Ik denk dat elke Jood die op een Democraat stemt – Ik denk dat het een totaal tekort aan kennis of een groot gebrek aan loyaliteit toont”.

De Amerikaanse president deed de uitspraak naar aanleiding van Israëls weigering de Democratische congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib tot het land toe te laten. Trump zegt het Israëlische besluit te steunen, maar ontkent er een rol in te hebben gespeeld. Vlak voordat het toegangsverbod voor Omar en Tlaib officieel bekend werd, plaatste de president nog een bericht op Twitter waarin hij stelde dat als Israël de twee congresleden zou toelaten, dit een “gigantische zwakte” zou tonen.

Met zijn bewering dat Joden die op de Democraten stemmen “grote ontrouw tonen”, bedient Trump zich van een van de oudste antisemitische mythen. Door de geschiedenis heen is de beschuldiging van gebrek aan loyaliteit talloze keren geuit en leidde dit tot uitzettingen, pogroms en genocide.

Daarnaast bevatten de woorden van de Amerikaanse president de beschuldiging van duale loyaliteit. Trump vindt dat omdat hij pro-Israël zou zijn, Joden op hem zouden moeten stemmen. Dat er tal van andere kwesties zijn waar stemmers zich mee bezig houden en dat Amerikaanse Joden geen enkele verplichting of verantwoording ten aanzien van de staat Israël hebben, gaat aan de president voorbij.

Trump heeft een “reality check” nodig, aldus Halie Soifer – directeur van de Jewish Democratic Council of America. Soifer wijst erop dat Joden in de VS in een democratie leven. Volgens de Joodse Democrate politiseert Trump met zijn uitspraken antisemitisme en zet hij dit in als een wapen. De Republikein herhaalt een antisemitische mythe “in een tijd van toenemend antisemitisme door de president zijn aanmoediging van wit nationalisme”, aldus de directeur van JDCA.

Aaron Keyak, voormalig hoofd van de National Jewish Democratic Council, noemt de aanval van Trump “gevaarlijk, roekeloos en fout”. Dat de president niet populair is bij de Joodse gemeenschap is geen reden om hen te belasteren “met echo’s van enkele van de meest verraderlijke aanvallen” op het Joodse volk, aldus Keyak. “We hebben gezien waar dit tot kan leiden”.

De Democratic Majority for Israel noemt de uitspraak van Trump “een van de meest gevaarlijke, dodelijke beschuldigingen die Joden in de loop der jaren hebben ondervonden”.

De Republican Jewish Coalition verdedigt echter de uitspraken van Trump. “Het toont een hoog niveau van gebrek aan loyaliteit een partij te verdedigen die mensen beschermt die jou haten om je religie”, aldus de RJC op Twitter. 

Tijdens de midterms in 2018 stemde ruim 75% van de Joodse kiezers in de VS op de Democratische partij. Dat is een toename van 4% ten aanzien van de presidentsverkiezingen in 2016, toen 71% op de Democratische kandidaat Hillary Clinton stemde.

_________________________
ENGLISH:

According to Donald Trump, Jews in the US who vote for the Democratic Party show a "total lack of knowledge or a great lack of loyalty." With this, the American president uses one of the oldest anti-Semitic myths, namely that Jews are not loyal.

Source CIDI

During a conversation with reporters yesterday, Republican Trump attacked the Democrats. He had harsh words for Jews who support the Democratic party. "I think every Jew who votes for a Democrat - I think it shows a total lack of knowledge or a great lack of loyalty."

The US president made the statement in response to Israel's refusal to admit Democratic congressmen Ilhan Omar and Rashida Tlaib to the country. Trump says he supports the Israeli decision, but denies having played a role in it. Just before the entry ban for Omar and Tlaib was officially announced, the president posted another message on Twitter stating that if Israel admitted the two congressmen, this would show a "huge weakness."

Trump uses one of the oldest anti-Semitic myths to claim that Jews who vote for the Democrats "show great infidelity." Throughout history, the accusation of lack of loyalty has been expressed countless times and has led to evictions, pogroms and genocide.

In addition, the words of the US President include the accusation of dual loyalty. Trump believes that because he would be pro-Israel, Jews should vote for him. The president ignores the fact that there are many other issues that voters are concerned with and that American Jews have no obligation or responsibility towards the state of Israel.

Trump needs a "reality check," said Halie Soifer - director of the Jewish Democratic Council of America. Soifer points out that Jews in the US live in a democracy. According to the Jewish Democrate, Trump's politics are anti-Semitism and he uses this as a weapon. The Republican repeats an anti-Semitic myth "in a time of increasing anti-Semitism by the president his encouragement of white nationalism," said the director of JDCA.

Aaron Keyak, former head of the National Jewish Democratic Council, calls Trump's attack "dangerous, reckless and wrong." The fact that the president is not popular with the Jewish community is no reason to slander them "with echoes of some of the most insidious attacks" on the Jewish people, Keyak said. "We have seen what this can lead to."

The Democratic Majority for Israel calls Trump's statement "one of the most dangerous, deadly accusations Jews have experienced over the years."

The Republican Jewish Coalition, however, defends Trump's statements. "It shows a high level of lack of loyalty to defend a party that protects people who hate you for your religion," the RJC on Twitter said.

During the midterms in 2018, more than 75% of Jewish voters in the US voted for the Democratic party. That's a 4% increase compared to the 2016 presidential election, when 71% voted for Democratic candidate Hillary Clinton.


(Google Translate)