22 augustus 2019

2019-08-22-10.40: Omar en Tlaib sporen aan tot verzet tegen 'bezetting' - Omar, Tlaib rail against ‘occupation’

Anti-Israëlische wetgevers Rashida Tlaib (L) en Ilhan Omar (R) op een persconferentie in Minnesota op 20 augustus 2019. (screenshot)
Anti-Israel lawmakers Rashida Tlaib (L) and Ilhan Omar (R) at a press conference in Minnesota on August 20, 2019. (screenshot)

Omar en Tlaib sporen aan tot verzet tegen 'bezetting'  en vergelijken Israël met Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidstijdperk. Omar en Tlaib hielden maandagmiddag een persconferentie, waarin ze Israël herhaaldelijk beschuldigden van het "bezetten" van Palestijns land. Zij probeerden de Joodse staat te presenteren als een mensenrechtenschender en ze vergeleken Israël met Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidstijdperk.

Door World Israel News Staff en AP - 20 augustus 2019
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNNv

Na het besluit van Israël om de Democratische Congresleden Ilhan Omar uit Minnesota en Rashida Tlaib uit Michigan de toegang te weigeren, hielden deze parlementariërs een persconferentie in St. Paul om een officiële reactie te geven.

Tijdens het evenement beschuldigden Omar en Tlaib Israël herhaaldelijk van het handhaven van een 'bezetting' van Palestijns land, verwijzend naar de Joodse staat als 'wreed' en 'onderdrukkend'.

Gebaseerd op een Israëlische wet, kregen de congresvrouwen onlangs geen toegang meer vanwege hun steun aan anti-Israëlische boycots en de BDS-beweging. BDS-beweging is een door Palestijnen geleide campagne die ernaar streeft de Joodse staat het recht van bestaan te ontnemen en uiteindelijk te elimineren.

Sinds 2012 wordt Omar beschuldigd van antisemitisme en heeft zij anti-Israël-posities gepromoot, waaronder het zich beroepen op de dubbele loyaliteits-canard met betrekking tot steun voor Israël. Tlaib, een Palestijnse Amerikaanse, pleit voor het verminderen van hulp aan de Joodse staat en het creëren van "één staat" ter vervanging van wat momenteel Israël is.

Tijdens de persconferentie op maandag beweerde Omar dat ze van plan was om leden van de Knesset en Israëlische 'veteranen' te ontmoeten, een duidelijke verwijzing naar de Breaking the Silence-organisatie, een controversiële linkse anti-IDF-groep.

Beide parlementariërs hebben Israël tijdens de persconferentie op maandag op verschillende punten vergeleken met Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid, ondanks het feit dat de Israëlische wet de burgerrechten van alle burgers beschermt, ongeacht religie, etniciteit of ras.

Omar beweerde ook dat de VS de hulp aan Israël zou moeten stoppen als het de "uitbreiding" van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria niet stopt.

Later in het evenement beweerde Omar dat ze de volledige steun had van Joodse leiders en kiezers in haar district, zonder dat verder uit te werken.

Tijdens haar emotionele toespraak op de persconferentie vertelde Tlaib over haar ervaringen in Israël, waarvan zij beweerde dat ze "ontmenselijkende controleposten" omvatten.

Israël had Tlaib het aanbod gedaan om haar grootmoeder in Samaria te kunnen gaan bezoeken. Zij verwierp dat aanbod en verklaarde vervolgens waarom zij die beslissing genomen had.

Volgens Tlaib heeft haar verkiezing voor het Congres 'haar [grootmoeder] voor het eerst waardigheid gegeven', wat impliceert dat Tlaib’s komst naar Israël om haar te bezoeken zonder de anti-Israëlische BDS-beweging te kunnen promoten, haar grootmoeder op de een of andere manier van die waardigheid zou beroven.

Voordat de reis werd geannuleerd, vermeldden Tlaib en Omar dat 'Palestina'  hun werkelijke bestemming van hun bezoek aan Israël was. Dat bezoek werd gesponsord door een Palestijnse groep genaamd Miftah. In het verleden heeft Miftah antisemitisme gepromoot en steun uitgesproken voor terrorisme .

Toen haar tijdens de persconferentie naar het verleden van Miftah werd gevraagd, verwees Tlaib naar de rode vlaggen van de groep als 'afleiding'.

'Psychische angst'

Omar en Tlaib nodigden verschillende andere vrouwen uit om op de persconferentie te spreken, waaronder Lana Barkawi, die fungeert als uitvoerend en artistiek directeur van Mizna. Mizna omschrijft zichzelf als een 'organisatie die zich inzet voor de bevordering van de Arabisch-Amerikaanse cultuur'.

Nadat ze had uitgelegd dat haar vader uit de stad Burka komt, die zich op ongeveer een uur van Jeruzalem in Samaria bevindt, beweerde Barkawi dat ze het dorp nooit 'kon bezoeken'. Enkele minuten later legde Barkawi uit dat ze in werkelijkheid nooit had geprobeerd Israël binnen te komen om Burka te bezoeken.

Volgens Barkawi zou een dergelijke poging "een te grote psychische angst" veroorzaken.

Andere vrouwen die deelnamen aan de persconferentie waren een vertegenwoordiger van de anti-Israëlische Joodse groep ‘IfNotNow’ en een Joodse Amerikaanse burger die trouwde met een Palestijnse man. Zij vertelde over de ondervragingen door de Israëlische inlichtingendienst, toen ze met haar echtgenoot Judea en Samaria bezochten.

Voorafgaand aan de persconferentie op maandag merkte Hogan Gidley, woordvoerder van het Witte Huis, op: "Congresleden Rashida Tlaib en Ilhan Omar hebben een geschiedenis van antisemitische opmerkingen , antisemitische sociale media en antisemitische relaties.” Dit blijkt uit documenten  

"Israël heeft het recht om te voorkomen dat mensen die Israël willen vernietigen het land binnenkomen. De zinloze congresvragen van de Democraten hier in Amerika kunnen de wetten, die Israël heeft aangenomen om zichzelf te beschermen, niet veranderen", voegde hij eraan toe.

Voordat Israël besloot, tweette Trump dat het een 'blijk van zwakte' zou zijn om de twee vertegenwoordigers toe te laten.

Vorige week zei de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Aryeh Deri, dat Tlaib toestemming had gevraagd en gekregen om Israël binnen te komen om haar grootmoeder te zien. Deri's kantoor gaf een brief vrij die, naar men zei, van Tlaib was, die beloofde de reisbeperkingen tijdens haar bezoek te respecteren. Maar na de aankondiging kondigde Tlaib aan dat ze het aanbod van Israël afwijst.

____________________________________
ENGLISH:

Omar, Tlaib rail against ‘occupation,’ compare Israel to apartheid-era South Africa. Omar and Tlaib held a press conference on Monday afternoon, during which they repeatedly accused Israel of “occupying” Palestinian land and attempted to present the Jewish state as a human rights violator and comparing Israel to apartheid-era South Africa.

By World Israel News Staff and AP -  August 20, 2019

In the wake of Israel’s decision to deny entry to Democratic congresswomen Ilhan Omar of Minnesota and Rashida Tlaib of Michigan, the lawmakers held a press conference in St. Paul to issue an official reaction.

At the event, Omar and Tlaib repeatedly accused Israel of maintaining an “occupation” of Palestinian land, referring to the Jewish state as “cruel” and “oppressive.”

Based on an Israeli law on the books, the congresswomen were recently barred from entry over their support for anti-Israel boycotts and the BDS movement, a Palestinian-led campaign that seeks to delegitimize the Jewish state and ultimately eliminate it.

Since 2012, Omar has faced accusations of anti-Semitism and has promoted anti-Israel positions, including invoking the dual-loyalty canard with regard to support for Israel. Tlaib, a Palestinian-American, advocates slashing aid to the Jewish state and creating “one state” to replace what is currently Israel.

During the press conference on Monday, Omar maintained that she planned to meet with members of the Knesset and Israeli “veterans,” an apparent reference to the Breaking the Silence organization, a controversial left-wing, anti-IDF group.

Both lawmakers compared Israel to apartheid-era South Africa at several points during the Monday press conference, notwithstanding the fact the Israeli law protects the civil rights of all citizens, regardless of religion, ethnicity, or race.

Omar also claimed that the U.S. should halt aid to Israel if it doesn’t stop the “expansion” of Jewish communities in Judea and Samaria.

Later in the event, Omar claimed she had the full support of Jewish leaders and constituents in her district, without elaborating further.

During her tear-filled address at the press conference, Tlaib recounted her experiences in Israel, which she claimed included “dehumanizing checkpoints.”

Tlaib also addressed her decision to reject Israel’s offer to permit her to visit her grandmother, who lives in Samaria.

According to Tlaib, her election to Congress “gave her [grandmother] dignity for the first time,” implying that entering Israel to visit her without being able to promote the anti-Israel BDS movement would somehow rob her of that dignity.

Before the trip was cancelled, Tlaib and Omar listed “Palestine” as the destination of their visit to Israel, which was sponsored by a Palestinian group called Miftah. In the past, Miftah has promoted anti-Semitic content and expressed support for terrorism.

When questioned at the press conference about Miftah’s past, Tlaib referred to red flags about the group as “distractions.”

‘Psychic anguish’

Omar and Tlaib invited several other women to speak at the press conference, including Lana Barkawi, who serves as executive and artistic director of Mizna, which describes itself as an “organization devoted to promoting Arab-American culture.”

After explaining that her father is from a town called Burka, which is located in Samaria about an hour from Jerusalem, Barkawi claimed she was “never able to visit” the village. Several minutes later, Barkawi explained that in reality she had actually never tried to enter Israel to visit Burka.

According to Barkawi, such an attempt would create “too great a psychic anguish.”

Other women that addressed the press conference included a representative of the anti-Israel Jewish group IfNotNow and a Jewish U.S. citizen married to a Palestinian man, who recounted interrogations by the Israeli intelligence service when she entered Judea and Samaria with her spouse.

Prior to the press conference on Monday, White House spokesman Hogan Gidley commented, “Congresswomen Rashida Tlaib and Ilhan Omar have a well-documented history of anti-Semitic comments, anti-Semitic social media posts and anti-Semitic relationships.”

“Israel has the right to prevent people who want to destroy it from entering the country — and Democrats’ pointless Congressional inquiries here in America cannot change the laws Israel has passed to protect itself,” he added.

Before Israel’s decision, Trump tweeted it would be a “show of weakness” to allow the two representatives in.

Last week, Israeli Interior Minister Aryeh Deri said Tlaib had requested and been granted permission to enter Israel to see her grandmother. Deri’s office released a letter that it said was from Tlaib, which promised to respect travel restrictions during her visit. But after the announcement, Tlaib announced she was rejecting Israel’s offer.