26 augustus 2019

2019-08-26-12.05: De kracht van de Israelische geheime dienst - The power of the Israeli secret service

Hassan Yousef Zabib, links, en Yasser Ahmad Tzahr, Fotot IDF
Hassan Yousef Zabib, links, en Yasser Ahmad Tzahr, Fotot IDF

Met het bekendmaken van de identiteit van de bij de Israelische luchtaanval op de Iraanse “killer’drone basis in Syrie omgekomen twee Hezbollah strijders heeft de Israelische geheime dienst opnieuw haar kracht aangetoond.

Bron: Joods.nl

Niet alleen het feit dat het de beide Hezbollah strijders had geïdentificeerd maar dat ze hen uitschakelden voordat ze hun plannen konden uitvoeren mag bewonderenswaardig worden genoemd.

Analyse van de informatie laat het volgende zien. Er waren drie slachtoffers bij de Israelische luchtaanval, van wie er twee, de Hezbollah strijders, werden getraind door Quds Force, de externe inlichtingendienst van Iran: Hassem Yussuf Zabib uit Nabatieh in Zuid-Libanon, geboren in 1996, en Yasser Ahmed Tzahr uit het dorp Beleide, geboren in 1997. 

Beiden hebben volgens de IDF dit jaar verschillende keren Iran bezocht en een training bij de Quds force gevolgd die gericht was op de bediening van drones met explosieven.

De IDF publiceerde zelfs foto’s van de twee aan boord van het vliegtuig onderweg naar Iran.

“De IDF kreeg specifiek het bevel om de Iraanse basis in Aqraba zondagochtend vroeg aan te vallen nadat ze de informatie hadden ontvangen dat de aanval met “killer”drones zondagochtend vroeg zou plaatsvinden”, aldus de IDF woordvoerder Brig.-Gen. Ronen Manelis. 

Hij zei dat de drones van hetzelfde soort waren die de Houthi’s in Jemen tegen Saoedi-Arabië gebruiken. Elk van deze drones kon verschillende kilo’s explosieven vervoeren en zou worden gebruikt in samenwerking met een groep Iraanse piloten die enkele dagen eerder speciaal voor deze missie in Syrië aankwamen.

Het opsporen en traceren van deze twee Hezbollah strijders, omvat steevast old-school intelligentie zoals HUMINT (human intelligence), wat door de Mossad is gedaan.

Israel heeft tientallen agenten in Iran blijkt uit verschillende lekken in het recente verleden en zoals ook al bleek uit het “stelen”van het Iraanse nucleaire archief in 2018.
Deze agenten kunnen verantwoordelijk zijn voor de foto’s van de Hezbollah strijders die met het vliegtuig naar Iran reizen, maar veel waarschijnlijker is het dat een van de vele cyberwapens van Israël een telefoon of videocamera op of bij de verschillende vliegtuigen heeft gehackt. De foto’s lijken te zijn gemaakt door de Hezbollah strijders om ermee te pronken.

De video beelden van enkele Quds Force-agenten die een Iraanse drone bij zich hebben om die te lanceren, hadden kunnen zijn gemaakt door Israëlische drones, de IDF’s F-35, Mossad of special forces van de IDF in het veld. Ook kunnen ze zijn gemaakt doordat er Hezbollah-videofeed is gehackt door Israel. De vrijgegeven informatie maakt duidelijk dat het volgen van beide Hezbollah strijders in verschillende landen is gebeurt.

Dit alles laat duidelijk zien dat de sleutel op het voorkomen van aanslagen niet alleen een aanval is maar vooral het beschikken over de juiste informatie om deze terreur aanvallen in een vroeg stadium te voorkomen. 

Het toont in ieder geval aan dat Israel ongeëvenaard is in de wijze waarop het aan informatie komt.

__________________________
ENGLISH:

By revealing the identity of the two Hezbollah fighters killed in the Israeli air raid on the Iranian "killer" drone base in Syria, the Israeli secret service has once again demonstrated its strength.

Source: Joods.nl

Not only the fact that it had identified the two Hezbollah fighters but that they eliminated them before they could carry out their plans can be called admirable.

Analysis of the information shows the following. There were three victims of the Israeli air strike, two of whom, the Hezbollah fighters, were trained by Quds Force, Iran's external intelligence service: Hassem Yussuf Zabib from Nabatieh in South Lebanon, born in 1996, and Yasser Ahmed Tzahr from the village of Beleid, born in 1997.

Both have visited Iran several times this year according to the IDF and followed a training with the Quds force that was aimed at operating drones with explosives.

The IDF even published photos of the two aboard the plane en route to Iran.

"The IDF was specifically ordered to attack the Iranian base in Aqraba early Sunday morning after receiving the information that the attack with" killer "drones would take place early Sunday morning," said IDF spokesman Brig.-Gen. Ronen Manelis.

He said the drones were of the same kind that the Houthis use in Yemen against Saudi Arabia. Each of these drones could carry several kilos of explosives and would be used in collaboration with a group of Iranian pilots who arrived in Syria specially for this mission a few days earlier.

The tracing and tracing of these two Hezbollah fighters invariably includes old-school intelligence such as HUMINT (human intelligence), which was done by the Mossad.

Israel has dozens of agents in Iran, as evidenced by various leaks in the recent past and, as evidenced by the "stealing" of the Iranian nuclear archive in 2018.

These agents may be responsible for the photos of Hezbollah fighters traveling to Iran by plane, but it is much more likely that one of Israel's many cyber weapons has hacked a phone or video camera onto or near the various planes. The photos seem to have been taken by Hezbollah fighters to show off.

The video footage of some Quds Force agents carrying an Iranian drone to launch it could have been made by Israeli drones, the IDFs F-35, Mossad or special forces from the IDF in the field. They may also have been created because Israel has hacked into Hezbollah video feed. The information released makes it clear that following both Hezbollah fighters has happened in different countries.

All this clearly shows that the key to preventing attacks is not just an attack, but above all having the right information to prevent these terrorist attacks at an early stage.

In any case, it shows that Israel is unparalleled in the way it gets information.

(Google Translate)