26 augustus 2019

2019-08-26-21.00:Israelisch veiligheidskabinet bijeen na Iraanse provocaties op grenzen - Israeli security cabinet meets after Iranian provocations on borders


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israelische veiligheidskabinet is maandagochtend bijeengekomen na wederom een onrustig weekend aan Israels grenzen. In het noorden voorkwam het Israelische leger een grootschalige aanval met killerdrones door Iraanse militanten. Zuid-Israel werd zondagavond opnieuw aangevallen door raketten uit de Gazastrook.

Bron: CIDI

Volgens Israel zijn Iran en haar proxies uit op een oorlog op twee fronten. De Joodse staat reageerde dit weekend door terreurdoelen in Syrië en de Gazastrook uit te schakelen. Het veiligheidskabinet moet maandag besluiten hoe het leger de komende tijd zal reageren op de toenemende Iraanse dreiging.

Aanvalsdrones
Zaterdagavond kwam de IDF met de mededeling dat op het nippertje een “grootschalige aanval” met meerdere aanvalsdrones door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en andere milities was voorkomen. Volgens Israel had Qassem Soleimani, commandant van de Quds-divisie, reeds opdracht gegeven om de met explosieven uitgeruste drones vanuit Syrië naar Israel te laten vliegen.

Het Israelische leger gaf tevens beelden vrij waarop te zien is hoe drie IRGC-militanten afgelopen donderdag een van de drones verplaatsten in een Syrisch dorp nabij de Israelische Golanhoogten. Op zaterdagavond voerde Israel om deze reden enkele luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië, waarmee de aanval op Israelische burgers in de Golan werd voorkomen. Bij de aanval kwamen zeker vijf mensen om het leven, aldus The Times of Israel. In iedere geval twee van hen maakten deel uit van de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Ook zat er een IRGC-lid onder de doden. 

Het Israelische leger kwam maandagochtend vroeg met uitgebreidere inlichtingen over twee van de gedode terroristen. Volgens de IDF gaat het om Hasan Yousif Zbib en Yasir Ahmad Dahir, Libanese militanten die onder commando stonden van de IRGC. Het tweetal reisde volgens Israel de afgelopen jaren regelmatig naar Iran, waar ze training kregen op het gebied van drones. Op maandag gepubliceerde foto’s is te zien hoe de Libanezen met Mahan Air naar Iran vliegen.

Na de Israelische aanval in Syrië kwamen Iran en haar proxies met verklaringen waarin wraak werd gezworen. Zo publiceerde IRGC-commandant Soleimani een poster waarop Iran claimt dat “deze “krankzinnige operaties absoluut de laatste stappen zijn van het zionistische regime”. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zei op Libanese televisie dat er in “een, twee of drie dagen” een vergeldingsaanval zal volgen.

Drie raketten
Het zuiden van Israel werd zondagavond opnieuw opgeschrikt door raketaanvallen uit Gaza. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd vuurden Palestijnse terroristen drie raketten af. Twee raketten werden onderschept door luchtafweersysteem Iron Dome. Een derde raket kwam neer in de buurt van een een autoweg in Sderot. De inslag veroorzaakte een brand.

Toen het luchtalarm afging was het openluchtfestival Live Sderot in volle gang. Op videobeelden is te zien hoe duizenden festivalgangers zichzelf in veiligheid proberen te brengen, waarna een gebouw in de buurt van het festivalterrein wordt getroffen door raketscherven. Ook kwam een raketscherf terecht in het publiek, aldus een journalist ter plaatse.

Wonderbaarlijk genoeg vielen er amper gewonden. Voor zover bekend raakte een 30-jarige vrouw gewond toen zij dekking wilde zoeken. Zestien anderen moesten een behandeling ondergaan voor shocksymptomen. De festiviteiten werden vroegtijdig afgebroken, en de tweede dag van het festival is afgelast.

In reactie op de beschietingen bestookte de Israelische luchtmacht in de nacht van zondag op maandag Hamas-doelen in de Gazastrook. Een van de doelen was het kantoor van een bataljonscommandant van de door Iran gesteunde terreurgroep, schrijft The Jerusalem Post. Een woordvoerder van het leger waarschuwde maandag dat de eveneens door Iran gesteunde terreurgroep Islamitische Jihad een nieuwe Gazaoorlog uit wil lokken.

Na de gedwarsboomde aanval op de noordgrens liet premier en defensieminister Netanyahu al weten dat Iran “nergens immuniteit heeft”. “Onze strijdkrachten zijn op alle manieren actief tegen de Iraanse agressie”, aldus Netanyahu op Twitter. “We blijven kordaat en verantwoordelijk optreden tegen Iran en haar proxies, voor de veiligheid van Israel.”

_____________________________
ENGLISH:

The Israeli security cabinet met on Monday morning after another restless weekend at Israel's borders. In the north, the Israeli army prevented a large-scale attack with killer drones by Iranian militants. South Israel was attacked again on Sunday evening by rockets from the Gaza Strip.

Source: CIDI

According to Israel, Iran and its proxies are looking for a war on two fronts. The Jewish state responded this weekend by neutralizing terrorist targets in Syria and the Gaza Strip. The security cabinet must decide on Monday how the army will respond to the increasing Iranian threat in the coming period.

Attack drones
On Saturday evening, the IDF announced that a "large-scale attack" with multiple attacking drones by the Iranian Revolutionary Guard (IRGC) and other militias had been prevented in the nick of time. According to Israel, Qassem Soleimani, commander of the Quds division, had already ordered the explosive-equipped drones to fly from Syria to Israel.

The Israeli army also released images showing how three IRGC militants moved one of the drones last Thursday in a Syrian village near the Israeli Golan Heights. For this reason, Israel carried out several air strikes on Iranian targets in Syria on Saturday evening, thus preventing the attack on Israeli citizens in the Golan. At least five people died in the attack, according to The Times of Israel. In any case, two of them were part of the Lebanese terrorist organization Hezbollah. There was also an IRGC member among the dead.

The Israeli army came early Monday morning with more extensive information about two of the terrorists killed. According to the IDF, it is about Hasan Yousif Zbib and Yasir Ahmad Dahir, Lebanese militants commanded by the IRGC. According to Israel, the two traveled regularly to Iran in recent years, where they received training in the field of drones. Photos published on Monday show how the Lebanese fly to Iran with Mahan Air.

After the Israeli attack in Syria, Iran and its proxies came with statements swearing revenge. For example, IRGC commander Soleimani published a poster on which Iran claims that "these" insane operations are definitely the final steps of the Zionist regime. " Hezbollah leader Hassan Nasrallah said on Lebanese television that a retaliation attack will follow in "one, two or three days."

Three rockets
The south of Israel was rocked again on Sunday evening by rocket attacks from Gaza. Around 8 p.m. Dutch time, Palestinian terrorists fired three rockets. Two missiles were intercepted by the Iron Dome anti-aircraft system. A third rocket landed near a motorway in Sderot. The impact caused a fire.

When the air alarm went off, the open-air festival Live Sderot was in full swing. Video footage shows how thousands of festival-goers try to bring themselves to safety, after which a building near the festival site is hit by shrapnel. A shrapnel also hit the public, according to a local journalist.

Amazingly enough, there were hardly any injuries. As far as we know, a 30-year-old woman was injured when she wanted to take cover. Sixteen others had to undergo treatment for shock symptoms. The festivities were interrupted early, and the second day of the festival was canceled.

In response to the shelling, the Israeli Air Force attacked Hamas targets in the Gaza Strip on Sunday night on Monday. One of the goals was the office of a battalion commander of the Iran-backed terror group, writes The Jerusalem Post. An army spokesman warned Monday that the Islamic Jihad terror group, also supported by Iran, wants to provoke a new Gaza war.

After the thwarted attack on the northern border, Prime Minister and Defense Minister Netanyahu already announced that Iran "has no immunity anywhere." "Our forces are active in all ways against Iranian aggression," Netanyahu said on Twitter. "We will continue to act decisively and responsibly against Iran and its proxies, for the safety of Israel."

(Google Translate)