28 augustus 2019

2019-08-28-10.30: EU legt schuld voor oplopende spanningen Midden-Oosten bij Israel - EU blames Israel for rising Middle East tensions

Nederlands - English

NEDERLANDS

De Europese Unie legt de schuld voor de oplopende spanningen op Israels noordgrens impliciet bij Israel. De Europese dienst voor extern optreden (EEAS) schrijft vandaag in een verklaring dat de toegenomen onrust in het Midden-Oosten is te wijten aan een “drone-incident ten zuiden van Beiroet”. De kwalijke rol van Iran en haar proxies in Libanon en Syrië wordt volledig doodgezwegen door de EU.

Ook de recente dreigementen en verijdelde aanvallen richting de Joodse staat worden genegeerd. In plaats daarvan vraagt de EU aandacht voor Libanon’s recht op territoriale integriteit en worden “alle partijen” opgeroepen om de rust te bewaren.

Killerdrones
Dit weekend kwam het Israelische leger met het nieuws dat op het nippertje een “grootschalige aanval” met meerdere killerdrones door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en andere milities is voorkomen. Volgens de IDF was er reeds opdracht gegeven om met explosieven uitgeruste drones vanuit Syrië naar Israel te laten vliegen. Op zaterdagavond voerde Israel om deze reden enkele luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië, waarmee de aanval op Israelische burgers in de Golanhoogten werd voorkomen.

Na de Israelische aanval in Syrië kwamen Iran en haar proxies in de regio met verklaringen waarin wraak werd gezworen. Zo publiceerde IRGC-commandant Qassem Soleimani een poster waarop Iran claimt dat “deze krankzinnige operaties absoluut de laatste stappen zijn van het zionistische regime”. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zei op Libanese televisie dat er in “een, twee of drie dagen” een vergeldingsaanval zal volgen. Op maandag dreigde de terreurgroep Israelische vliegtuigen uit de lucht te schieten. Volgens bronnen rondom Hezbollah is de dreiging reëel.

Ook werd het zuiden van Israel dit weekend weer opgeschrikt door raketaanvallen uit Gaza. Op zondagavond werd Zuid-Israel getroffen door drie raketten. Volgens een woordvoerder van het Israelische leger wil de eveneens door Iran gesteunde terreurgroep Islamitische Jihad een nieuwe Gazaoorlog uitlokken. Op dinsdag werden wederom drie raketten afgevuurd.

Recht op zelfverdediging
Al deze feiten worden echter niet genoemd in het EU-statement. In plaats daarvan claimt de EEAS dat de spanningen ontstonden na een “drone-incident ten zuiden van Beiroet”. Het kantoor van EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini refereert hiermee aan een incident met twee drones die op zondagochtend zouden zijn neergestort of neergeschoten nabij een gebouw van Hezbollah. Volgens de terreurgroep gaat het om Israelische drones, maar dit is allerminst zeker. Uit een analyse van fotomateriaal blijkt dat het mogelijk gaat om drones uit Iran, nota bene Hezbollah’s voornaamste bondgenoot en broodheer.

Desondanks vindt de EU het belangrijk om te benadrukken dat zij Libanon’s recht op “stabiliteit, veiligheid en soevereiniteit” blijft steunen, en dat de Unie in nauw contact staat met internationale partners om dit te waarborgen. Volgens Mogherini zijn militaire acties of eenzijdige stappen niet de oplossing. Iedere steun voor Israels recht op zelfverdediging ontbreekt echter, ondanks de vele dreigingen vanuit Iran en haar proxies in Libanon en Syrië.

‘Sympathie voor Hezbollah’
De Israelische EU-missie veroordeelde de uitlatingen van de EU vrijwel direct met stevige woorden. Volgens de Israeli’s is het een “bizar statement” en uit de EU hiermee praktisch sympathie voor terreurbeweging Hezbollah. “De dreigementen om Israel aan te vallen, die de afgelopen 72 uur zijn geuit, worden volledig genegeerd. Tot zover de toewijding van de EU aan Israels veiligheid.” De Israelische ambassadeur naar de EU eist opheldering over het standpunt.

Het Israelische leger maakt zich ondertussen op voor een aanval van Hezbollah, schrijft The Times of Israel dinsdag. De IDF vermoedt dat de terreurgroep een poging gaat doen om Israelische soldaten of militaire installaties aan te vallen.

_____________________________
ENGLISH:

The European Union implicitly blames Israel for the rising tensions on Israel's northern border. The European External Action Service (EEAS) writes today in a statement that the increased unrest in the Middle East is due to a "drone incident south of Beirut". The evil role of Iran and its proxies in Lebanon and Syria is completely silenced by the EU.

The recent threats and thwarted attacks against the Jewish state are also being ignored. Instead, the EU calls attention to Lebanon's right to territorial integrity and calls on "all parties" to maintain peace.

Killerdrones
This weekend the Israeli army announced that a "large-scale attack" with multiple killer drones was prevented by the Iranian Revolutionary Guard (IRGC) and other militias. According to the IDF, an order had already been issued to send drones equipped with explosives from Syria to Israel. For this reason, Israel carried out several air strikes on Iranian targets in Syria on Saturday evening, thus preventing the attack on Israeli civilians in the Golan Heights.

After the Israeli attack in Syria, Iran and its proxies came to the region with statements declaring revenge. For example, IRGC commander Qassem Soleimani published a poster on which Iran claims that "these insane operations are definitely the final steps of the Zionist regime." Hezbollah leader Hassan Nasrallah said on Lebanese television that a retaliation attack will follow in "one, two or three days." On Monday, the terror group threatened to shoot Israeli planes out of the sky. According to sources around Hezbollah, the threat is real.

The south of Israel was also rocked again this weekend by rocket attacks from Gaza. South Israel was hit by three rockets on Sunday evening. According to a spokesman for the Israeli army, the Islamic Jihad terror group, also supported by Iran, wants to provoke a new Gaza war. Three more missiles were fired on Tuesday.

Right to self-defense
However, all these facts are not mentioned in the EU statement. Instead, the EEAS claims that the tensions arose after a "drone incident south of Beirut." The office of EU foreign representative Federica Mogherini is referring to an incident with two drones that would have crashed or been shot on Sunday morning near a Hezbollah building. According to the terror group, these are Israeli drones, but this is by no means certain. An analysis of photographic material shows that it is possible that they are drones from Iran, especially Hezbollah's main ally and master.

Nevertheless, the EU considers it important to emphasize that it continues to support Lebanon's right to "stability, security and sovereignty" and that the Union is in close contact with international partners to ensure this. According to Mogherini, military actions or unilateral steps are not the solution. However, there is no support for Israel's right to self-defense, despite the many threats from Iran and its proxies in Lebanon and Syria.

"Sympathy for Hezbollah"
The Israeli EU mission almost immediately condemned the statements of the EU with strong words. According to the Israelis, it is a "bizarre statement" and from the EU therefore a practical sympathy for the Hezbollah terrorist movement. "The threats to attack Israel that have been voiced in the last 72 hours are being completely ignored. So much for the EU's commitment to Israel's security. ”The Israeli ambassador to the EU demands clarification of the position.

The Israeli army is now preparing for an attack by Hezbollah, writes The Times of Israel on Tuesday. The IDF suspects that the terror group will attempt to attack Israeli soldiers or military installations.

(Google Translate)