28 augustus 2019

2019-08-28-11.15: Kustlijn Israel lijdt onder plastic verslaving van Israeli’s

Screenshot YouTube

Nederlands -English

NEDERLANDS:


Vroeg in de ochtend, wanneer het nog stil is op het strand van Tel Aviv en je alleen het geluid van de golven hoort, beginnen Yosef Salman en zijn team plastic afval op te halen dat door badgasten op het strand is achtergelaten of in zee is gegooid.

Bron: Joods.nl

Met grote harken halen ze plastic bekers, sigarettenpeuken, lege zonnebrandbuizen en vuile luiers van baby’s van het strand. De kleine deeltjes microplastics, kleine deeltjes plastic puin die zijn afgebroken door zon en zout, kunnen ze echter onmogelijk bij elkaar harken.

Ariel Shay, van de Plastic Free Israel-beweging, die schoonmaak van stranden door vrijwilligers organiseert zegt: “als het heeft geregend zie je enorm veel plastic in het zand.”

Ondanks dat er NIS 10 agorot (€0,02) voor ieder plastic tasje moet worden betaald in supermarkten en andere winkels, en ondanks activiteiten van milieugrooepen, blijven Israeli’s verslaafd aan de plastic zakken.

In een rapport van het World-Wide Fund for Nature (WWF) in juni dit jaar, werd de kustlijn van Tel Aviv gerangschikt als de derde meest door plastic vervuilde plek langs de Middellandse Zee, achter Barcelona en Zuid-Turkije.

Limor Gorelik, van de milieu organisatie Zalul: “Israël’s passie voor plastic ligt aan een gebrek aan opleiding en aan diepgewortelde gewoontes, zoals het gebruik van wegwerpservies voor familie picknicks. 

Orthodoxe Joden bijvoorbeeld die op de Shabbat naar het strand komen, gebruiken wegwerpservies omdat ze geen afwas mogen doen op sjabbat.

Onafhankelijke onderzoeker Galia Pasternak heeft plastic vervuiling langs de kust in Israël geanalyseerd.

Plastic afval dat in de bakken op de stranden wordt gedumpt, kan in de zee terechtkomen, gedragen door de wind of door vogels die open vuilniszakken scheuren op zoek naar voedsel. Daarnaast schat ze dat 60 procent van het afval op het strand van de zwemmers zelf komt.

Maar ook wordt er plastic langs Israel’s kustlijn gevonden afkomstig uit Egypte, Gaza en Libanon, aangevoerd door de stroming van de Middellandse zee. 

Sinds 2005 heeft het Israëlische Ministerie van Milieu een programma dat gemeentebesturen stimuleert resultaten te boeken bij het schoonmaken van hun stranden. Afhankelijk van de reguliere inspectie, krijgen gemeenten die aan de eisen voldoen extra financiering. Falende autoriteiten worden geconfronteerd met bezuinigingen of zelfs rechtzaken, zegt Ran Amir, hoofd van de maritieme afdeling van het Ministerie van Milieu.

Amir noemt als voorbeeld het populaire strand van Palmahim, ten zuiden van Tel Aviv. De gemeente Palmahim werd berecht en beboet voor de slechte staat van het strand, sindsdien is het “een van de schoonste stranden in Israël geworden”, zegt hij. 

Limor Gorelik van Zalul vind echter dat de prijs van NIS 0,10 agorot voor een plastic tasje te laag is en zou moeten worden verhoogd naar minimaal NIS 0,50 agorot (€0,13) of zelfs hoger.

Of dit zal helpen? Velen betwijfelen het, Israeli’s kunnen niet buiten hun plastic tasjes en zakjes. ______________________________
ENGLISH:

Early in the morning, when it is still quiet on Tel Aviv beach and you only hear the sound of the waves, Yosef Salman and his team begin to collect plastic waste left on the beach by the beach or thrown into the sea .

Source: Joods.nl

With large rakes, they take plastic cups, cigarette butts, empty sunscreen tubes and dirty baby diapers from the beach. However, the small particles of microplastics, small particles of plastic debris that have been broken down by sun and salt, cannot possibly be raking together.

Ariel Shay, from the Plastic Free Israel movement, who organizes beach cleaning by volunteers, says, "If it rains, you'll see a lot of plastic in the sand."

Despite the fact that NIS 10 agorot (€ 0.02) has to be paid for each plastic bag in supermarkets and other stores, and despite activities of environmental groups, Israelis remain addicted to the plastic bags.

In a report from the World-Wide Fund for Nature (WWF) in June this year, the Tel Aviv coastline was ranked as the third most plastic-polluted place along the Mediterranean, behind Barcelona and southern Turkey.

Limor Gorelik, from the environmental organization Zalul: “Israel's passion for plastic is due to a lack of education and deep-rooted habits, such as the use of disposable dishes for family picnics.

For example, Orthodox Jews who come to the beach on the Shabbat use disposable tableware because they are not allowed to do dishes on the Shabbat.

Independent researcher Galia Pasternak has analyzed plastic pollution along the coast in Israel.

Plastic waste dumped in the bins on the beaches can end up in the sea, carried by the wind or by birds tearing open garbage bags in search of food. In addition, she estimates that 60 percent of the garbage ends up on the beach of the swimmers themselves.

But plastic is also found along Israel's coastline from Egypt, Gaza and Lebanon, led by the currents of the Mediterranean.

Since 2005, the Israeli Ministry of the Environment has had a program that encourages municipalities to achieve results when cleaning their beaches. Depending on the regular inspection, municipalities that meet the requirements receive extra financing. Failing authorities are faced with cutbacks or even lawsuits, says Ran Amir, head of the maritime department of the Ministry of Environment.

Amir mentions the popular beach of Palmahim, south of Tel Aviv, as an example. The municipality of Palmahim was tried and fined for the poor condition of the beach, since then it has "become one of the cleanest beaches in Israel," he says.

Limor Gorelik from Zalul believes that the price of NIS 0.10 agorot for a plastic bag is too low and should be increased to a minimum of NIS 0.50 agorot (€ 0.13) or even higher.

Whether this will help? Many doubt it, Israelis cannot do without their plastic bags.

(Google Translate)