01 september 2019

2019-09-01-16.25: BREAKING NEWS: Bewoners binnen 4 km van de Libanese grens moeten in huizen en schuilplaatsen verblijven - Residents within 4 km of the Lebanese border are to stay in home


Nederlands - English

NEDERLANDS:

BRON: Jewish Press

Na het eerste verslag van een gebeurtenis in het voorjaar werd een aantal luchtafweerraketten vanuit Libanon afgevuurd op een IDF-basis en militaire voertuigen in het gebied", aldus de woordvoerder van de IDF.

"Een paar anti-tank raketten werden afgevuurd op een IDF basis en IDF voertuigen uit Libanon," zei de IDF. "De IDF schoot terug op de plekken waar vandaan geschoten werd en doelen in Zuid-Libanon. Aanvullende details worden onderzocht.." Bomschuilplaatsen werden geopend in de gemeenschap van Kiryat Shmonah ongeveer een half uur nadat de vijandelijkheden waren uitgebroken. IDF Home Front Command heeft de volgende richtlijnen uitgegeven aan inwoners van de noordelijke regio."Na het eerste rapport over de anti-tank vuur vanuit Libanon, zijn de volgende richtlijnen voor de civiele ruimte die onder de veiligheidsbeambten in de gemeenschappen worden verspreid:

1. Bewoners binnen 4 km van de Libanese grens moeten in huizen en open schuilplaatsen verblijven.

2. Blijf 10 minuten in een beveiligde ruimte wanneer u een alarm hoort en wacht op aanvullende instructies.

3. Elke activiteit in het grensomheininggebied, inclusief landbouwwerkzaamheden, moet worden gestaakt en vermeden.

Momenteel is er geen manier om de komende uren te voorspellen, dus vermijd onnodig reizen. n het geval van een Red Alert inkomende raketsirene: 1. Voor bussen / voertuigen in transit moeten passagiers zo kalm mogelijk uitstappen in coördinatie met het hoofd van de nederzetting in het meest beschermde gebied dat het dichtst bij die locatie ligt.

2. Voertuigen op hoofdwegen moeten veilig aan de kant van de weg stoppen, passagiers afzetten en op de grondgaan  liggen. "Locaties op meer dan vier kilometer van de grens zijn op dit moment niet verplicht om hun schuilkelders te openen," zei Home Front Command.

"Vrienden, vooral de hoofden van de lokale autoriteiten, commandanten, geüniformeerde en andere hulpverleners zullen iedereen helpen om de situatie te begrijpen".

_________________________________
ENGLISH:

Following the initial report of an event in the spring, a number of anti-aircraft missiles were fired from Lebanon at an IDF base and military vehicles in the area,” according to the IDF Spokesperson.

“A few anti-tank missiles were fired at an IDF base and IDF vehicles from Lebanon,” the IDF said.

Advertisement

“The IDF returned fire at shooting sources and targets in southern Lebanon. Additional details are under investigation.”

Bomb shelters were opened in the community of Kiryat Shmonah about half an hour after hostilities broke out.

IDF Home Front Command has issued the following directives to residents of the northern region.

“Following the initial report on anti-tank fire from Lebanon, the following are guidelines for civilian space as distributed to security officers in the communities:

1. Residents within 4 km of the Lebanese border are to stay in homes and open shelters.

2. When hearing an alarm, stay in a protected space for 10 minutes and wait for additional instructions.

3. Any activity in the border fence area, including agricultural work, should be discontinued and avoided.

At present, there is no way to predict the next few hours so please avoid unnecessary travel.

In the event of a Red Alert incoming rocket siren:

1. For buses / vehicles in transit, passengers must disembark as calmly as possible in coordination with the settlement chief in the most protected area closest to that location.

2. Vehicles on main roads should stop safely on the side of the road, drop off passengers and lie on the ground.

“Locations over four kilometers from the border are not required to open their bomb shelters to be opened at this time,” said Home Front Command.

“Friends, especially the heads of local authorities, commanders, uniformed and other emergency personnel and first responders will help everyone to understand the situation.”