01 september 2019

2019-09-01-16.50: De bron van kracht voor Israël is "Geloof in God”, beweert Netanyahu - Israel’s Source of Power is “Faith in God”, Netanyahu Proclaims

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Premier Benjamin Netanyahu zinspeelde op de aanslagen van gisteren in Irak, kort voordat hij vertrok uit Oekraïne naar Israël. Netanyahu vertelde verslaggevers die hem vergezelden, dat Jeruzalem "zal waar nodig optreden (doet dat nu al) tegen Iran, ", terwijl hij onderstreepte dat "Iran is op geen enkele manier onschendbaar."

Bron: TV7 Israel NewsVertaling: Paula van de Bos - IsraelCNN

Ook voorafgaand aan zijn terugkeer richtte de premier zich tot leden van de Joodse gemeenschap van Oekraïne. Hij betoogde dat het fundament die de oprichting van de staat Israël in gang heeft gezet, in de eerste plaats ‘geloof in God’ was. Hij zei: “Het bijna uitgestorven volk, dat genadeloos werd afgeslacht, staat vandaag aan het hoofd van een sterke, veerkrachtige, progressieve en welvarende staat. (Heb je dit vertaald? Ja?) En ik zal je vertellen hoe we het hebben gedaan: in de eerste plaats door de kracht van het geloof, eerst en vooral door de kracht van het geloof (in God). Zonder geloof zouden we het wonder van de vestiging van Israël in ons land niet hebben kunnen volbrengen. ”

De Israëlische leider drong erop aan dat in het aangezicht van de dood tijdens de Holocaust, veel Joden baden voor de bevrijding van Israël en de redding van de natie, wat zich uitte in hun geloof in God .

Netanyahu wees ook op de wekelijkse Bijbelstudie, die in zijn huis in Jeruzalem elke zaterdag gehouden wordt. Hij drong er bij Ultra-orthodoxe joden op aan meer te lezen dan alleen de ‘parasja’’, zodat hun studies het gehele Oude Testament zouden omvatten. “Dat”, benadrukte Netanyahu, “is vandaagde dag nog steeds relevant”.

De Israëlische leider zei: “Elke zaterdag wanneer ik de wekelijkse Torah-portie lees, doe ik het niet voor jou. Ik doe het niet voor de verkiezingen. Ik doe het voor het geloof, en ik lees de wekelijkse Torah-portie en ik lees de Haftarah (een reeks rabbijnse selecties van de profeten). Trouwens, ik moedig je aan om verder te lezen dan de Haftarah. Ik zou graag willen dat je ook de Bijbel (Oude Testament) leest. Maar dit is een geschil dat ik heb met mijn ultraorthodoxe vrienden. Ik las de Thora (Pentateuch) en de Bijbel (Oude Testament). Ik weet dat je de Torah (Pentateuch) leest, maar lees de Bijbel ook (het Oude Testament), wat een kracht (zit daarin). Wat een grote kracht van ons volk is daarin te lezen. Zulke grote dingen die zo relevant zijn. Dus we zijn doordrenkt met geloof. Hetzelfde geloof, dezelfde missie. '

 

_______________________
ENGLISH: 

Prime Minister Benjamin Netanyahu alluded to yesterday’s attacks in Iraq, shortly before departing from Ukraine to Israel. Netanyahu told reporters accompanying him, that Jerusalem “will act – and (is) currently acting – against (Iran), wherever it is necessary,” while underscoring that “Iran has no immunity, anywhere.”

Source: TV7 Israel News

Also prior to his return, the Prime Minister addressed members of the Jewish community of Ukraine, during which he argued that the foundation that brought about the inception of the State of Israel, is first and foremost: faith in God. He said: “The almost-extinct people, who were mercilessly slaughtered, today heads a strong, resilient, progressive and prosperous state. Did you translate this? Yes? And I will tell you how we did it, first and foremost through the power of faith, first and foremost through the power of faith (In God). Without faith we would not be able to accomplish the miracle of the establishment of Israel on its land.”

The Israeli leader insisted that in the face of death during the Holocaust, many Jews prayed for Israel’s deliverance and the nation’s salvation, which was manifested from their faith in God.

Netanyahu also reiterated his dedication to weekly bible study held at his Jerusalem residence every Saturday, urging Ultra-Orthodox Jews to read beyond the weekly Torah portion and expand their studies include the entire Old Testament – which Netanyahu emphasized – remains relevant to this very day.

The Israeli leader said: “Every Saturday when I read the weekly Torah portion, I don’t do it for you. I don’t do it for the elections. I do it for the faith, and I read the weekly Torah portion and I read the Haftarah (a series of rabbinical selections from the Prophets); by the way I encourage you to read beyond the Haftarah, I would like you to read the Bible (Old testament)  as well. But this is a dispute I have with my ultra-orthodox Friends. I read the Torah (Pentateuch) and the Bible (Old Testament). I know you read the Torah (Pentateuch), but read the Bible (Old testament) as well, what power (it holds). What great power it holds, of our people. Such great things that are so relevant. So, we are infused with faith. Same faith, same mission.”