03 september 2019

2019-09-03-14.30: ICC (International Criminal Court in Den Haag) heropent Mavi Marmara Marmara oorlogsmisdaden zaak​ tegen Israël - ICC reopens Mavi Marmara war crimes case against Israel

Mavi Marmara

Nederland - English

NEDERLANDS:

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heropende maandag het onderzoek naar het Mavi Marmara-incident van 2010. De zaak, waarbij het gaat om een vloot schepen die de Israëlische blokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken, heeft een bijzondere geschiedenis in het Internationaal Strafhof.

Door World Israel News Staff

De hoofdaanklager, Fatou Bensouda, probeerde de zaak meerdere malen te sluiten, met het argument dat de 10 Turkse burgers, die tijdens de Israëlische inval om de vloot te stoppen zijn gedood, niet voldoende draagkracht had om een onderzoek te rechtvaardigen.

In november 2014, 2015 en 2017 probeerde Bensouda de zaak te sluiten. Maar de ICC Pretrial Chamber beval in een klein tussentijds besluit telkens weer om haar bevindingen te herzien. Daarna kwam ze tot dezelfde conclusie: Dat, hoewel oorlogsmisdaden mogelijk zijn gepleegd, de zaak niet ernstig genoeg was om de betrokkenheid van het ICC te rechtvaardigen.

De Mavi Marmara was een Turks schip, een van de zes schepen, die probeerden de blokkade van Israël te doorbreken. Dit werd georganiseerd door de Turkse Stichting voor Mensenrechten en Vrijheden en Humanitaire Hulp (İHH).

Het IHH is als terroristische groepering verboden in Duitsland, Israël en de VS.

Toen Shayetetet 13 Israëlische marinecommando's probeerden aan boord van het schip te komen, werden ze geconfronteerd met onverwacht geweld van een georganiseerde groep van 40 passagiers gewapend met staven en messen.

Zie Tien Turkse burgers werden gedood en verschillende commando's werden in elkaar geslagen. Later bleek dat vijf van de vermoorde personen de wens hadden geuit om Shaheeds of martelaren te worden, zo meldt New York's Daily News in 2011.

Het is niet duidelijk of het ICC jurisdictie heeft over de zaak zoals het werd gebracht onder de veronderstelling dat de Mavi Marmara onder de vlag van de Comoren voer.

In juni rapporteerde Israel Hayom: "Dit is essentieel voor elke mogelijke rechtszaak  in Den Haag van de IHH tegen IDF-soldaten, aangezien het ICC alleen zaken kan berechten waarbij landen betrokken zijn die het Statuut van Rome - het verdrag dat het Internationaal Strafhof heeft opgericht - hebben ondertekend en Israël noch Turkije zich er bij hebben aangesloten".

Het lijkt erop dat de Marmara niet onder de vlag van de Comoren voer.

Advocaat Nitsana Darshan-Leitner van Shurat HaDin, (Israel Law Center), stelt dat het ICC als gevolg daarvan geen jurisdictie
heeft.

IsraelCNN Internet Pictures: The attack on IDF Soldiers - De aanval op IDF Soldaten

_______________________________
ENGLISH

By World Israel News Staff

The International Criminal Court (ICC) in The Hague reopened the investigation into the 2010 Mavi Marmara incident on Monday. The case, involving a flotilla of ships attempting to break through the Israeli blockade of the Gaza Strip, has a peculiar history in the International Criminal Court.

By World Israel News Staff

Its chief prosecutor, Fatou Bensouda, attempted to close the case several times, arguing that the 10 Turkish nationals killing during the Israeli raid to stop the flotilla is not sufficiently large to warrant an investigation.

In November of 2014, 2015 and 2017, Bensouda tried closing the case. But the ICC Pretrial Chamber each time in a narrow split decision ordered her to revisit her findings. After doing so she reached the same conclusion: That while war crimes may have been committed the case wasn’t of sufficient gravity to warrant the ICC’s involvement.

The Mavi Marmara was a Turkish vessel, one of six ships that attempted to run through Israel’s blockade. It was organized by the Turkish Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (İHH).

The IHH is banned as a terrorist group in Germany, Israel and the U.S.

When Shayetet 13 Israeli Naval commandos attempted to board the ship they were met by unexpected violence from an organized group of 40 passengers armed with bars and knives.

Ten Turkish nationals were killed and several commandos were beaten. It later emerged that five of those killed had declared their desire to become shaheeds, or martyrs, New York’s Daily News reported in 2011.

It’s not clear if the ICC has jurisdiction over the case as it was brought under the presumption that the Mavi Marmara was sailing under the Comoros flag.

In June, Israel Hayom reported, “This is essential to any potential IHH proceedings against IDF soldiers in The Hague, as the ICC can only try cases involving countries that are signatories to the Rome Statute – the treaty that established the International Criminal Court – and neither Israel nor Turkey have joined it.”

It appears that the Marmara was not flying under a Comoros flag.

Attorney Nitsana Darshan-Leitner of Shurat HaDin, (Israel Law Center), argues that as a result the ICC has no jurisdiction.