04 september 2019

2019-09-04-14.30: Spanningen tussen Hamas en salafistische groeperingen - Tensions between Hamas and salafist groups


Nederlands -English

NEDERLANDS:

De spanningen tussen het Gaza besturende Hamas en salafistische groeperingen in de kustenclave nemen toe. Afgelopen week werden aanslagen op Hamas-politieagenten gepleegd waarop de terreurbeweging is overgegaan tot het arresteren van salafisten. Daarnaast claimt Islamitische Staat in de Egyptische Sinaï een raketlevering met de Gazastrook als eindbestemming tegen te hebben gehouden.

Bron:CIDI

Vorige week vonden op de avond van 27 augustus een reeks bomaanslagen in Gaza plaats. Bij de explosies kwamen drie politieagenten om. Twee van hen waren tevens lid van de gewapende tak van Hamas, de terreurbeweging die de kustenclave bestuurt. Aanvankelijk werd met de beschuldigende vinger naar Israël gewezen – de Israëlische luchtmacht zou met drones aanvallen hebben uitgevoerd. 

Dit bleek echter niet te kloppen. Twee dagen na de aanslagen liet Hamas weten de cel opgepakt te hebben die achter de zelfmoordaanslagen zou zitten. Tien leden van een salafistische groepering met banden met Islamitische Staat zijn gearresteerd. Verschillende facties in Gaza veroordelen de salafistische aanslagen. De groeperingen, die met Hamas samenwerken, stellen dat de salafisten interne verdeeldheid zaaien en daarmee “de zionistische vijand dienen”.

Ook buiten de Gazastrook zelf zijn salafisten Hamas tot last. Gisteren wist i24 te melden dat Islamitische Staat in de Sinaï een wapentransport bestemd voor Gaza had onderschept. Het zou gaan om uit Libië afkomstige Grad-raketten, vermoedelijk bedoeld voor Hamas of Islamitische Jihad. 

Oorlogsverklaring Islamitische Staat
De recente gebeurtenissen komen niet als een verrassing. Vorig jaar verklaarde Islamitische Staat in de Sinaï de oorlog aan Hamas. Volgens IS zijn de terroristen die de Gazastrook besturen “apostaten” en is Hamas “in de voetstappen gevolgd van het ongelovige Westen”.

In Egypte woedt al jaren een strijd waarbij IS tientallen aanslagen heeft gepleegd. Hierbij werd soms Gaza als uitvalsbasis gebruikt waarop Egypte druk ging uitoefenen op Hamas. Om de relaties met Egypte te verbeteren, heeft de Palestijnse terreurgroep sinds 2017 veiligheidsmaatregelen genomen en is het harder gaan optreden tegen jihadistische groeperingen die in Egypte actief zijn.

Moejahedien Shura-raad
Een groot deel van de salafistische groeperingen die in de Gazastrook actief zijn, zijn lid van de Moejahedien Shura-raad. Deze raad is opgericht om de activiteiten van de verschillende salafistische facties te coördineren, en was aanvankelijk gelieerd aan Al-Qaida. In 2014 verklaarde de Shura-raad echter loyaliteit aan Islamitische Staat.

De moejahedien voeren soms ongeautoriseerde aanvallen uit vanuit de Gazastrook. Zo eiste de Moejahedien Shura-raad in 2013 de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval op Eilat. Volgens sommige analisten is het niet uit te sluiten dat Jaish al-Islam achter de raketaanval op Tel Aviv in maart 2019 zit. Dit soort aanslagen zonder toestemming van het Gaza-besturende Hamas zorgt voor extra wrijving tussen de facties.

Daarnaast verlaten verschillende Palestijnen Hamas om zich bij de salafisten te voegen. Dit uit onvrede over het staakt-het-vuren met Israël, waardoor in sommige gevallen zelfs vergeldingsaanvallen uitblijven. De afgelopen weken hebben meerdere infiltratieaanvallen vanuit Gaza plaatsgevonden door afgesplitste Hamas-militanten. 

Ondanks de spanningen, komen de opvattingen van Hamas en de salafistische groeperingen ten aanzien van Israël overeen. Beiden streven naar de vernietiging van de Joodse staat.  Facties van de Shura-raad maken dan ook dankbaar van de gelegenheid gebruik wanneer Hamas en haar bondgenoten besluiten Israël aan te vallen. Wanneer de terreurgroepen in Gaza overgaan tot het afvuren van raketten op de Joodse staat, doen de salafistische groeperingen enthousiast mee.

_______________________________________
ENGLISH:

Tensions between Gaza-controlling Hamas and salafist groups in the coastal enclave are increasing. Last week, attacks were carried out on Hamas police officers, after which the terror movement proceeded to arrest Salafists. In addition, the Islamic State claims to have stopped a rocket delivery in the Egyptian Sinai with the Gaza Strip as its final destination.

Source: CIDI

Last week, a series of bombings took place in Gaza on the evening of 27 August. Three police officers were killed in the explosions. Two of them were also members of the armed branch of Hamas, the terror movement that controls the coastal enclave. Initially, the accusing finger was pointed at Israel - the Israeli Air Force allegedly carried out attacks with drones.

However, this turned out to be incorrect. Two days after the attacks, Hamas announced that he had arrested the cell behind the suicide attacks. Ten members of a Salafist group with ties to the Islamic State have been arrested. Various factions in Gaza condemn the Salafi attacks. The groups, working together with Hamas, state that the Salafists are sowing internal divisions and thereby "serving the Zionist enemy."

Salafists Hamas are also a burden outside the Gaza Strip itself. Yesterday i24 reported that the Islamic State in Sinai had intercepted a transport of weapons destined for Gaza. This would be Grad rockets from Libya, probably intended for Hamas or Islamic Jihad.

Islamic State declaration of war
The recent events do not come as a surprise. Last year, the Islamic State declared war on Hamas in Sinai. According to IS, the terrorists who run the Gaza Strip are "apostates" and Hamas is "following in the footsteps of the unbelieving West."

Egypt has been struggling for years in which IS has committed dozens of attacks. Sometimes Gaza was used as a base on which Egypt put pressure on Hamas. To improve relations with Egypt, the Palestinian terrorist group has taken security measures since 2017 and it has started to act harder against jihadist groups active in Egypt.

Mujahedien Shura council
A large proportion of the Salafist groups that are active in the Gaza Strip are members of the Mujahedien Shura Council. This council was established to coordinate the activities of the various Salafist factions, and was initially affiliated with Al-Qaeda. In 2014, however, the Shura Council declared loyalty to the Islamic State.

The Mujahedien sometimes carry out unauthorized attacks from the Gaza Strip. For example, in 2013 the Mujahedien Shura Council claimed responsibility for a rocket attack on Eilat. According to some analysts, it cannot be excluded that Jaish al-Islam is behind the rocket attack on Tel Aviv in March 2019. Such attacks without the permission of Gaza-controlling Hamas provide extra friction between the factions.

In addition, various Palestinians are leaving Hamas to join the Salafists. This out of dissatisfaction with the ceasefire with Israel, which in some cases even retaliation attacks are not forthcoming. In recent weeks, several infiltration attacks from Gaza have taken place by split-off Hamas militants.

Despite the tensions, the views of Hamas and the Salafist groups towards Israel are consistent. Both strive for the destruction of the Jewish state. Therefore, factions from the Shura Council gratefully take advantage of the opportunity when Hamas and its allies decide to attack Israel. When the terrorist groups in Gaza proceed to launch rockets at the Jewish state, the Salafist groups enthusiastically participate.

(Google Translate)