07 september 2019

2019-09-07-16.00: Palestijns leiding geeft toe: We zullen ons volk dwingen om vluchtelingen te blijven​ - Palestinian Leadership Admits: We Will Force Our People to Remain Refugees


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dat zoveel Palestijnse Arabieren 'vluchtelingen' blijven, is geen situatie die door Israël wordt veroorzaakt. Het is een bewust beleid om Israël te belasteren in het oog van de wereld. Palestijnse leiders worden meer gedreven door haat tegen Israël dan door liefde voor hun volk.

Bron: IsraelToday

'De Arabische staten zullen de Palestijnse vluchtelingen niet integreren omdat integratie een langzaam proces zou zijn om het Palestijnse probleem op te heffen,' verklaarde Achmed Shukairy, toenmalig voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), openlijk in een interview met de NY Times in 1960.

Dat was tot op de dag van vandaag het duidelijke en onbeschaamde beleid van de PLO, zelfs onder het mom van de Palestijnse Autoriteit. Zoals velen al heel lang hebben vermoed, is de enige reden dat de zogenaamde 'Palestijnse vluchtelingencrisis' überhaupt bestaat, het bevorderen van de schaamteloze misleiding die Israël verantwoordelijk stelt voor het lijden van ontheemden. 

Laat het bekend zijn bij iedereen die ogen heeft om te zien, dat meer dan 50 jaar Palestijns lijden, de voortdurende oorlogen en het terrorisme, en de miljarden dollars die zijn uitgegeven om het Palestijnse vluchtelingen­probleem op te lossen, allemaal het gevolg zijn van het plan van de PLO om Israël te belasteren in het oog van de wereld. Wat wreed.

'Bijgevolg willen de vluchtelingen niet geïntegreerd worden', vervolgt de voorzitter van de PLO. De toenmalige PLO-leider verklaarde in eenvoudig Engels dat, omdat de Palestijnen een doorn in het oog van de Joodse natie willen blijven, er dus nooit een oplossing voor het vluchtelingen­probleem zal komen. De bewering dat de Palestijnen, als ze de kans hiertoe zouden krijgen, het staatsburgerschap in Jordanië, Libanon, Egypte of waar dan ook, niet zouden accepteren, is een leugen. De meeste Palestijnen hebben altijd graag een goed leven willen leiden in een ander land waar ze welkom zijn. Denkt iemand dat hij liever al meer dan vijftig jaar in de ellende van vluchtelingenkampen leeft?

Aan het eind van het artikel schreef Hamdi Hizrallah, toendertijd een vertegenwoordiger van de PLO: 'Ik zal u iets vertellen. En ik zou willen dat u mij zou citeren. Als ze proberen te vertrekken, zullen we hen tegenhouden, desnoods met geweld.'

Hier is zonder enige twijfel het bewijs, dat de PLO de mythe van het Palestijnse volk, dat lijdt onder het Israëlische beleid, heeft gecreëerd en nog steeds in stand houdt. De waarheid is, dat de Palestijnse leiders meer gedreven worden door haat tegen de Joodse natie dan door de zorg voor het leven van hun eigen volk, dat ze opzettelijk al meer dan een halve eeuw in armoede en wanhoop houden.

________________________

ENGLISH:

“The Arab states will not integrate the Palestine refugees because integration would be a slow process of liquidating the Palestine problem,” Ahmed Shukairy, then-chairman of the Palestine Liberation Organization (PLO) declared openly in an interview with the NY Times in 1960.

Source: IsraelToday

That has been the clear and unapologetic policy of the PLO until this day, even under its guise as the Palestinian Authority. As many have suspected for a very long time, the only reason that the so-called “Palestinian refugee crisis” exists at all has been to promote the bald-faced deception that makes Israel look responsible for the suffering of displaced persons. 

Let it be known to all who have eyes to see that more than 50 years of Palestinian suffering, the ongoing wars and terrorism, and the billions of dollars spent to solve the Palestinian refugee problem have all come as a result of the PLO’s plot to defame Israel in the eyes of the world. How cruel.

“Consequently, the refugees don’t want to be integrated,” the PLO chairman continued. The then-PLO leader declared in simple English that because the Palestinians want to remain a thorn in the flesh of the Jewish nation, therefore there will never be a resolution to the refugee problem. The claim that given a chance the Palestinians would not accept citizenship in Jordan, Lebanon, Egypt or anywhere else is a lie.  Most Palestinians have always been eager to live a good life in any other country in which they are welcomed. Does anyone believe that they prefer to live in the squalor of refugee camps for more than 50 years?

At the end of the article, Hamdi Hizrallah, then a representative of the PLO, said: “I will tell you something. And I wish you would quote me. If they try to leave. We will stop them, by force if need be.” 

Here is proof beyond any doubt that the PLO created and continues to perpetuate the myth of the Palestinian people suffering because of Israeli policies. The truth is that the Palestinian leadership is driven more by hatred for the Jewish Nation than care for the lives of their own people, who they are purposely keeping in poverty and desperation for over half a century.