09 september 2019

2019-09-09-22.45: Hoogste Palestijnse religieuze leider noemt Joden een “kolonialistische kanker” - The highest Palestinian religious leader calls Jews a "colonial cancer"

Grand mufti van Jeruzalem. Screenshot YouTube

De moefti van Jeruzalem, Sheikh Muhammad Hussein, hekelde “Joodse aanvallen” tegen Palestijnse religieuze symbolen in Jeruzalem en verwees naar de Joodse aanwezigheid in het land Israël als een “kolonialistische kanker”, volgens een artikel op de website van de NGO Palestinian Media Watch

Bron: Joods.nl

De NGO citeert uit een artikel van de Palestijnse Autoriteit op de website van Al-Hayat Al-Jadida, de Supreme Fatwa Council, die onder leiding staat van Mufti Sheikh Muhammad Hussein. Daarin wordt gewaarschuwd voor “het gevaar van aanvallen op de religieuze en nationale symbolen in bezet Jeruzalem, en wordt de regering van de bezetters volledig verantwoordelijk gehouden voor deze schendingen.” 

“De Supreme Fatwa Council uit zijn afwijzing van alle soorten nederzettingen en benadrukte dat het Palestijnse volk niet stil zal blijven ten opzichte van deze kolonialistische kanker”, voegde het rapport toe. 

De Grand Mufti van Jeruzalem is de hoogste religieuze leider van de Palestijnse Autoriteit. Hussein, een voormalige imam van de Al Aqsa-moskee, werd in 2006 benoemd door PA-president Mahmoud Abbas. 

Het is niet de eerste keer dat Hussein controversiële uitspraken doet en aanspoort tot geweld. Kort na zijn benoeming noemde hij zelfmoordaanslagen “legitiem, zolang het een rol speelt in het Palestijnse verzet tegen de Zionisten.” 

In 2012 citeerde hij een oude islamitische tekst die moslims aanmoedigde om joden te doden, tijdens een ceremonie die werd uitgezonden door een tv-zender van de Palestijnse Autoriteit. Tijdens de ceremonie in 2015 ontkende de moefti dat er ooit een joodse heilige plaats op de Tempelberg in Jeruzalem was geweest.

In augustus, toen de moslims Eid Al-Adha vierden en het voor de joden Tisha BeAv was, sloot de Moefti de Tempelberg af om te voorkomen dat Joden naar de Tempelberg kwamen.

_________________________
ENGLISH:

Jerusalem mufti, Sheikh Muhammad Hussein, denounced "Jewish attacks" against Palestinian religious symbols in Jerusalem and referred to the Jewish presence in the land of Israel as a "colonialist cancer," according to an article on the NGO Palestinian Media Watch website.

Source: Joods.nl

The NGO quotes from an article from the Palestinian Authority on the website of Al-Hayat Al-Jadida, the Supreme Fatwa Council, headed by Mufti Sheikh Muhammad Hussein. It warns of "the danger of attacks on the religious and national symbols in occupied Jerusalem, and the government of the occupiers is held fully responsible for these violations."

"The Supreme Fatwa Council expressed its rejection of all types of settlements and stressed that the Palestinian people will not remain silent about this colonialist cancer," the report added.

The Grand Mufti of Jerusalem is the highest religious leader of the Palestinian Authority. Hussein, a former imam of the Al Aqsa mosque, was appointed in 2006 by PA President Mahmoud Abbas.

It is not the first time that Hussein makes controversial statements and encourages violence. Shortly after his appointment, he called suicide attacks "legitimate, as long as it plays a role in Palestinian resistance to the Zionists."

In 2012, he quoted an ancient Islamic text that encouraged Muslims to kill Jews at a ceremony broadcast by a Palestinian Authority TV channel. During the 2015 ceremony, the Mufti denied that there had ever been a Jewish holy place on the Temple Mount in Jerusalem.

In August, when Muslims celebrated Eid Al-Adha and it was Tisha BeAv for the Jews, the Mufti closed the Temple Mount to prevent Jews from coming to the Temple Mount.


(Google Translate)