19 september 2019

2019-09-19-17.50: Libanon beschuldigt Israël van aanvalsmissie met drones - Lebanon accuses Israel of attack mission with drones


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens het Libanese ministerie van Defensie zijn twee drones die afgelopen maand in Beiroet waren neergestort afkomstig uit Israël en waren zij op een aanvalsmissie. Een van de twee bemanningsloze vliegtuigjes zou bewapend zijn geweest met een explosief van 4,5 kilo.

Door: CIDI

Op de avond van 25 augustus voerde de Israëlische luchtmacht luchtaanvallen uit op Iraanse posities in Syrië. Met de bombardementen, zo maakte de IDF bekend, is op het nippertje een “grootschalige aanval” met meerdere aanvalsdrones door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en andere milities voorkomen.

Diezelfde avond crashten twee drones in de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens Hezbollah waren de op afstand bestuurbare vliegtuigjes op een aanvalsmissie en was het doelwit het mediacentrum van de door Iran gesteunde terreurbeweging. 

Het Libanese ministerie van Defensie zegt nu ook dat het een aanvalsmissie betrof. De drones zouden vanaf boten op de Middellandse Zee zijn opgestegen, waarop een van de twee crashte op het dak van het Hezbollah-mediacentrum. Het andere vliegtuigje stortte 42 minuten later in de buurt neer en explodeerde, aldus de Libanese minister van Defensie Elias Bou Saab. 

Volgens Bou Saab gaat het om een ingewikkelde missie. De twee drones zouden op maat zijn gemaakt voor de aanvalsmissie en werden ondersteund door drie andere op afstand bestuurde vliegtuigen, aldus de minister. Het doelwit was onduidelijk, maar het is volgens de defensieminister duidelijk dat het niet om een inlichtingenmissie ging.

Bou Saab spreekt van de “meest gevaarlijke vorm van agressie door Israël” sinds de oorlog in 2006. “Voor het eerst zagen drones met explosieven vliegen over het vliegveld – waarmee de civiele luchtvaart en commerciële vluchten in gevaar kwamen – en explodeerden ze in de straten van Beiroet”.

Het Israëlische leger heeft geen commentaar gegeven op de twee drones. In Israëlische media wordt echter beweerd dat het doelwit van de vermeende aanvalsmissie niet het Hezbollah-mediacentrum was, maar een faciliteit dat een speciale planeetmenger huisvest. Dit industriële apparaat zou een vitaal onderdeel zijn voor de productie van raketten.

De IDF beschuldigt Hezbollah ervan dat het met behulp van Iran in het bezit van precisieraketten probeert te komen. De week na de gebeurtenis met de twee drones stelde het Israëlische leger een uitgebreide faciliteit voor de productie van precisieraketten te hebben ontdekt in de Bekavallei. Recent zou de sjiitische terreurbeweging apparatuur uit het complex hebben verplaatst naar civiele posities in Beiroet, zo stelt de IDF. Het is niet uit te sluiten dat het hier om de door Israëlische media gespeculeerde planeetmenger gaat.

 _______________________
ENGLISH:

According to the Lebanese Ministry of Defense, two drones that crashed in Beirut last month are from Israel and were on an attack mission. One of the two crew-less planes would have been armed with a 4.5 kilo explosive.

By: CIDI

On the evening of August 25, the Israeli Air Force carried out air strikes on Iranian positions in Syria. With the bombing, the IDF announced, a "large-scale attack" with multiple attacking drones by the Iranian Revolutionary Guard (IRGC) and other militias has been prevented.

That same evening two drones crashed in the Lebanese capital Beirut. According to Hezbollah, the remote-controlled aircraft were on an attack mission and the target was the media center of the Iran-backed terror movement.

The Lebanese Ministry of Defense now also says it was an attack mission. The drones are said to have taken off from boats on the Mediterranean Sea, whereupon one of the two crashed onto the roof of the Hezbollah media center. The other plane crashed into the neighborhood 42 minutes later and exploded, according to Lebanese Minister of Defense Elias Bou Saab.

According to Bou Saab, this is a complex mission. The two drones are said to be tailor-made for the attack mission and were supported by three other remote-controlled aircraft, the minister said. The target was unclear, but according to the defense minister it is clear that it was not an intelligence mission.

Bou Saab speaks of the "most dangerous form of aggression by Israel" since the war in 2006. "For the first time, drones with explosives were flying over the airport - putting civil aviation and commercial flights at risk - and exploding in the streets from Beirut ”.

The Israeli army has not commented on the two drones. However, Israeli media claim that the target of the alleged attack mission was not the Hezbollah media center, but a facility that houses a special planet mixer. This industrial device would be a vital component for the production of rockets.

The IDF is accusing Hezbollah of trying to get hold of precision rockets with the help of Iran. The week after the two-drone event, the Israeli army claimed to have discovered an extensive facility for the production of precision rockets in the Beka Valley. The Shiite terrorist movement allegedly moved equipment from the complex to civilian positions in Beirut, according to the IDF. It cannot be excluded that this is the planetary mixer speculated by Israeli media.

(Google Translate)