27 september 2019

2019-09-27-11.30: Jeremy Corbyn beschuldigt Israël van Genocide - Jeremy Corbyn accusing Israel of genocide.

Tweede dag van de jaarlijkse Labour-conferentie in Brighton. (fotocredit: REUTERS)
Second day of the Labour party annual conference in Brighton. (photo credit: REUTERS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Jeremy Corbyn wordt geconfronteerd met schandaal vanwege onthuld document waarin hij Israel beschuldig van GenocideGematigde partijleden hebben het standpunt van Corbyn naar buiten gebracht. Britse joden zijn bang voor hoe een regering onder zijn leiding eruit zou kunnen zien.

Bron: The Jerusalem Post
Vertaling: Paula van den Bos 

Een recente ruzie heeft zich rondom Labourleider Jeremy Corbyn afgespeeld nadat werd ontdekt dat hij zijn naam onder de Verklaring van Caïro van 2002 gezet had. Daarin wordt in wezen Israël ervan beschuldigd genocide te plegen op het Palestijnse volk. Hij steunt gewapend verzet tegen 'de Joodse staat', aldus The Telegraph . 

Het document, ondertekend door Corbyn en een groot aantal Britse politici op hoog niveau, waaronder bondgenoot en voormalig lid van de Communistische Partij Andrew Murray. Hij roept op tot een boycot tegen Israël en beschuldigt de staat ervan systematisch "apartheid" toe te passen op Palestijnse burgers. De controverse ontstond in de nacht van Labour's conferentie in Brighton en werd in de vorm van pamfletten uitgedeeld aan aankomende afgevaardigden om de partij verder in een negatief daglicht te stellen. Critici hebben beweerd dat zijn beslissing om het document te ondertekenen hem aan de kant plaatst van degenen die het bestaansrecht van Israël in twijfel trekken. 

Veel gematigde partijleden hebben het standpunt van Corbyn naar buiten gebracht en eraan toegevoegd dat Britse Joden bang zijn voor hoe een regering onder zijn leiderschap eruit zou kunnen zien. "

Het is opnieuw voor iedereen duidelijk dat Jeremy Corbyn een verontrustende obsessie voor de enige Joodse staat ter wereld heeft," aldus Jennifer Gerber, Labour Friends of Israel. “Deze verklaring toont geen greintje sympathie voor de honderden onschuldige Israëli's die op dat moment op brute wijze werden vermoord door Palestijnse terroristen in bussen, [in] pizzarestaurants en nachtclubs. Geen wonder dat de Joodse gemeenschap vreest dat Corbyn premier wordt." 

Het document beweert dat Israël het Palestijnse volk van hun land heeft beroofd met behulp van de" onbeperkte” steun van de Verenigde Staten aan de zionistische daders van genocidale misdaden tegen het Palestijnse volk." Het is de bedoeling steun te verlenen aan de "legitieme” strijd van het Palestijnse volk om zich tegen de bezetting te verzetten, hun land te bevrijden en naar hun huizen terug te keren. 

Labour heeft moeite gedaan om hun imago op te poetsen nadat de afgelopen maanden sterke aanwijzingen naar voren kwamen dat de partij naar verluidt lijdt aan diepgewortelde antisemitische, nationalistische en extremistische opvattingen en aan kritiek dat "institutioneel antisemitisme" normaal aan het worden is binnen de linkse groep. Meerdere Labour-politici hebben daarna ontslag genomen uit de partij. 

Het pamflet, verspreid door de marxisten van de Labour-partij, beschrijft Israël als een staat die "koloniaal nederzettingenbeleid" voert en dat zij medeplichtig zijn aan "systematische discriminatie" van het Palestijnse volk.

 De verklaring werd opgesteld in Caïro bijna onmiddellijk na de aanslagen van 11 september 2001, tijdens de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan, voorafgaand aan de Amerikaanse invasie in Irak.

"Jeremy Corbyn heeft consequent de juiste oproepen gedaan in het belang van veiligheid en vrede, inclusief zijn verzet tegen de rampzalige oorlog in Irak die catastrofe in de regio heeft veroorzaakt en ons thuis minder veilig heeft gemaakt", zei een woordvoerder van de Labour Party. 

"Hij heeft een lange en principiële traditie van solidariteit met het Palestijnse volk. Hij beschrijft decennia van gedwongen uitzettingen, geweld en ontkenning van rechten niet als genocide, of het systeem van onteigening en discriminatie in de illegaal bezette gebieden als apartheid." 

Corbyn, een ervaren campagnevoerder voor Palestijnse rechten en criticus van de Israëlische regering, wordt al lang achtervolgd door beschuldigingen dat hij een cultuur van antisemitisme heeft laten gedijen in de belangrijkste oppositiepartij van Groot-Brittannië. Hij ontkent dat. 

Acht leden van de regering verlieten de partij eerder dit jaar vanwege antisemitisme en het standpunt van Corbyn over de Brexit. Ook heeft het veel leden, die willen dat Labour een ondubbelzinnig pro-Europese standpunt in moet nemen, boos gemaakt. 

Meer dan 60 Labour-leden van de House of Lords van Groot-Brittannië die oppositie voerden,  ondertekenden in juli een verklaring waarin ze leider Corbyn beschuldigden dat hij voor "de test van leiderschap" m.b.t. antisemitisme in de partij, niet geslaagd was. 

De verklaring in de krant Guardian , ondertekend door verschillende voormalige ministers toen Labour aan de macht was van 1997 tot 2010, behelsde een krachtige boodschap: "De Labour Party verwelkomt iedereen * ongeacht ras, geloof, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid. (* behalve, zo lijkt het, Joden). " 

"U hebt nagelaten de antiracistische waarden van onze partij te verdedigen. U hebt daarom de leiderschapstest niet doorstaan." 

De verklaring, ondertekend door ongeveer een derde van de Labour-leden in het House of Lords, omvat voormalige ministers zoals Peter Mandelson, die er aan twijfelde of de partij ooit een nationale verkiezing zou kunnen winnen "als we ons eigen huis niet eens op orde kunnen krijgen." 

Eveneens in juli meldde een BBC-programma dat de partij van Corbyn zich had bemoeid met de processen binnen onafhankelijke partijen, gericht op het uitroeien van antisemitisme. Deze klacht werd door de partij afgewezen. 

Een woordvoerder van Labour zei dat de partij "in solidariteit met het Joodse volk stond en zich volledig inzet voor de ondersteuning, verdediging en viering van de Joodse gemeenschap". De partij is erop gericht haar procedures, om gevallen van antisemitisme te behandelen, te versnellen. 

"Ongeacht valse en misleidende beweringen over de partij door degenen die vijandig staan tegenover de politiek van Jeremy Corbyn, neemt Labour beslissende maatregelen tegen antisemitisme," zei hij. 

“Corbyn heeft via de media duidelijk gemaakt dat er geen plaats voor antisemitisme in de partij is”, zei hij. 

Reuters heeft bijgedragen aan dit rapport.

____________________________________________
ENGLISH:

Jeremy Corbyn faces scandal withe revealed document accusing Israel of genocide. Moderate party members have called out Corbyn's stance; say British Jews are fearful of what a government under his leadership might look like.

By: The Jerusalem Post

A recent row has surrounded Labour Leader Jeremy Corbyn after it was discovered that he signed his named to the 2002 Cairo Declaration which essentially accuses Israel of carrying out a genocide against the Palestinian people as well as backs armed resistance to "the Jewish state," according to the Telegraph

The document, signed by Corbyn and a myriad of high-level British politicians including close ally and former Communist Party member Andrew Murray, calls for the boycott of Israel and accuses the state of being guilty of systematically administrating "apartheid" against Palestinian citizens.
The controversy emerged on the night of Labour's conference in Brighton and was handed out in the form of pamphlets to arriving delegates to paint the party further in a negative light. Critics have claimed that his decision to sign the document places him on the side of those who question Israel's right to exist. 

Many moderate party members have called out Corbyn's stance, adding that British Jews are fearful of what a government under his leadership might look like. 

"Jeremy Corbyn's disturbing obsession with the world's only Jewish state is once again clear for all to see," said Labour Friends of Israel Director Jennifer Gerber. “This declaration shows not an ounce of sympathy for the hundreds of innocent Israelis who were being brutally murdered at the time by Palestinian terrorists on buses, [in] pizza restaurants and nightclubs. No wonder the Jewish community fears Corbyn becoming Prime Minister." 

The document claims that Israel robbed the Palestinian people of their land with the help of the United States' “unlimited support to the Zionist perpetrators of genocidal crimes against the Palestinian people," and its intent is to give support to the "legitimate struggle of the Palestinian people to resist occupation, liberate their land and return to their homes.”

 Labour has been struggling to revamp their image as strong claims emerged in recent months that the party allegedly suffers from deeply-rooted antisemitic, nationalistic and extremist views –  after which multiple Labour politicians resigned from the party – and criticism that "institutional antisemitism" is becoming normalized within the left-wing group. 

The pamphlet, distributed by the Labour Party Marxists, describes Israel as a "colonial settler project" and are complicit in "systematic discrimination" against the Palestinian people. 

The declaration was composed in Cairo almost immediately following the September 11th, 2001 attacks, during the American presence in Afghanistan, preceding the the US invasion of Iraq. 

"Jeremy Corbyn has consistently made the correct calls in the interests of security and peace, including his opposition to the disastrous Iraq war that has caused catastrophe in the region and made us less safe at home," said a Labour Party spokesperson. 

"He has a long and principled record of solidarity with the Palestinian people. He does not describe the decades of forced evictions, violence and denial of rights as genocidal or the system of dispossession and discrimination in the illegally occupied territories as apartheid." 

Corbyn, a veteran campaigner for Palestinian rights and critic of the Israeli government, has long been dogged by charges that he has allowed a culture of antisemitism to thrive in Britain's main opposition party, which he denies. 

Eight lawmakers left the party earlier this year over antisemitism and Corbyn's position on Brexit, which has also angered many members who want Labour to adopt an unequivocal pro-European Union position. 

More than 60 opposition Labour members of Britain's upper House of Parliament signed a statement in a July newspaper accusing leader Corbyn of failing "the test of leadership" over antisemitism in the party. 

The statement in the Guardian newspaper, signed by several former ministers when Labour was in power from 1997 to 2010, has a stark message: "The Labour Party welcomes everyone* irrespective of race, creed, age, gender identity, or sexual orientation. (*except, it seems, Jews)."

 "You have failed to defend our party's anti-racist values. You have therefore failed the test of leadership." 

The statement, signed by about a third of Labour members in the House of Lords include former ministers such as Peter Mandelson, who challenged whether the party could ever win a national election "if we can't get our own house in order." 

Also in July, a BBC program reported that Corbyn's office had interfered in the independent party discipline processes aimed at rooting out antisemitism, a charge rejected by the party. 

A Labour spokesman said the party stood "in solidarity with Jewish people and are fully committed to the support, defense and celebration of the Jewish community" and supports speeding up its procedures to deal with antisemitism cases. 

"Regardless of false and misleading claims about the party by those hostile to Jeremy Corbyn's politics, Labour is taking decisive action against antisemitism," he said.

 Corbyn has made clear through the media that antisemitism had no place in the party, he said.

Reuters contributed to this report.