27 september 2019

2019-09-27-12.30: #BehindTheMask: Rapport over antisemitisme in de BDS-beweging - #BehindTheMask: Report on anti-Semitism in the BDS movement


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Het Israëlisch ministerie van Strategische Zaken heeft een rapport uitgebracht over antisemitisme in de BDS-beweging. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende prominente BDS-activisten en -leiders gebruik maken van antisemitische retoriek en afbeeldingen.

Door: CIDI

Het rapport #BehindTheMask werd woensdag door minister Erdan op een evenement in het Europees Parlement onthuld. Het onderzoek is gebaseerd op openbare uitingen door prominente activisten en organisaties binnen de BDS-beweging. Het document bevat zo’n 80 voorbeelden van door BDS-accounts gedeelde inhoud die als antisemitisch te kwalificeren is volgens de Werkdefinitie Antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance.

BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) is een wereldwijde anti-Israel campagne die bedoeld is om bedrijven, organisaties, overheden en bekende personen die op enigerlei wijze met Israel samenwerken, zodanig onder druk te zetten dat zij die samenwerking beëindigen.

Antisemitische inhoud is gedeeld door onder andere prominente leden van het BDS Nationale Comité (BNC). Het BNC bepaalt de wereldwijde agenda van BDS-organisaties  en de toon van de campagnes. Volgens met ministerie van Strategische Zaken leidt de “meedogenloze delegitimisering en demonisering van de staat Israël door de BDS-beweging tot de stigmatisering van Joden over de hele wereld en in Israël”.

Het ministerie onder leiding van Erdan stelt dat de “argumentatiepatronen en -methodes van de BDS-beweging antisemitisch zijn”. Als voorbeeld hiervan noemt het #BehindTheMask-rapport het ontkennen van het recht van Joden op zelfbeschikking in hun voorouderlijke land en het uitzonderen van de Joodse staat. Zo heeft BDS-leider Omar Barghouti gezegd “tegen een Joodse staat in welk deel van Palestina dan ook” te zijn. 

Het onderzoek, aldus minister Erdan, onthult hoe de BDS-beweging zich verschuilt achter een masker van liberale waarden en mensenrechten – terwijl het inhoud met betrekking tot Israël verspreidt dat schaamteloos antisemitisch is. Volgens Erdan bewijst het rapport zonder twijfel dat BDS een “antisemitische campagne is die geleid wordt door terreursupporters met één doel: de vernietiging van de Joodse staat”. De Israëlische minister roept westerse landen op niet deel te nemen aan de “discriminerende en antisemitische BDS-campagne”.

De Nederlandse regering heeft zich consistent uitgesproken tegen een boycot, maar zegt dat oproepen hiertoe worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Volgens een in 2016 aangenomen motie van de SGP, VVD en ChristenUnie mogen BDS-organisaties evenwel niet (in)direct worden gefinancierd met belastinggeld, omdat dit rechtstreeks tegen het kabinetsbeleid ingaat. Of deze motie goed wordt uitgevoerd is nog maar de vraag, gezien het feit dat minister Blok (Buitenlandse Zaken) recent heeft aangegeven dat BDS-ondersteuning “geen afwijzingscriterium is voor financiering”.

In februari bracht Strategische Zaken al een rapport uit over de banden tussen BDS en terreurbewegingen. Hieruit bleek dat tientallen leden van Hamas en PFLP betrokken zijn bij de BDS-beweging. Een aantal van de organisaties in kwestie hebben ook subsidies van Nederland ontvangen, en/of onderhouden banden met lokale BDS-bewegingen in Europa.


________________________________
ENGLISH:

The Israeli Ministry of Strategic Affairs has issued a report on anti-Semitism in the BDS movement. The research shows that various prominent BDS activists and leaders use anti-Semitic rhetoric and images.

By: CIDI

The #BehindTheMask report was unveiled by Minister Erdan on Wednesday at an event in the European Parliament. The research is based on public statements by prominent activists and organizations within the BDS movement. The document contains around 80 examples of content shared by BDS accounts that can be qualified as anti-Semitic according to the Working Definition Anti-Semitism of the International Holocaust Remembrance Alliance.

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) is a worldwide anti-Israel campaign that is meant to put pressure on companies, organizations, governments and famous people who are working with Israel in any way to end that cooperation.

Anti-Semitic content has been shared by prominent members of the BDS National Committee (BNC) among others. The BNC determines the global agenda of BDS organizations and the tone of the campaigns. According to the Ministry of Strategic Affairs, "the ruthless delegitization and demonization of the state of Israel by the BDS movement leads to the stigmatization of Jews all over the world and in Israel".

The ministry led by Erdan states that the "argument patterns and methods of the BDS movement are anti-Semitic." As an example of this, the # BehindTheMask report mentions the denial of Jews' right to self-determination in their ancestral lands and the exclusion of the Jewish state. For example, BDS leader Omar Barghouti has said he is "against a Jewish state in any part of Palestine".

The investigation, Minister Erdan said, reveals how the BDS movement is hiding behind a mask of liberal values and human rights - while spreading content regarding Israel that is shamelessly anti-Semitic. According to Erdan, the report undoubtedly proves that BDS is "an anti-Semitic campaign led by terror supporters for one purpose: the destruction of the Jewish state." The Israeli minister calls on Western countries not to participate in the "discriminatory and anti-Semitic BDS campaign."

The Dutch government has consistently spoken out against a boycott, but says that calls to that end are protected by freedom of expression. However, according to a motion from the SGP, VVD and ChristenUnie, which was adopted in 2016, BDS organizations may not be (in) directly financed with tax money, because this goes directly against government policy. Whether this motion is properly implemented remains to be seen, given that Minister Blok (Foreign Affairs) recently indicated that BDS support "is not a rejection criterion for financing".

Strategic Affairs already published a report in February on the links between BDS and terror movements. This revealed that dozens of members of Hamas and PFLP are involved in the BDS movement. A number of the organizations in question have also received subsidies from the Netherlands, and / or maintain ties with local BDS movements in Europe.

(Google Translate)