27 september 2019

2019-09-27-12.50: Turkse president Erdoğan vergelijkt ‘bloedbad Gazastrook’ met de Holocaust - Turkish President Erdoğan compares "Gaza Strip massacre" with the Holocaust


Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Wanneer wij kijken naar de nazi-genocide op de Joden, kijken wij met hetzelfde perspectief naar het bloedbad in de Gazastrook”. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan gezegd op een bijeenkomst voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Bron: CIDI

Dinsdag begon in New York de 74e sessie van de Algemene Vergadering van de VN. Tientallen wereldleiders houden dan toespraken om hun licht te schijnen op tal van actuele onderwerpen. Een dag ervoor sprak de Turkse president Erdoğan met leden van de lokale Turkse gemeenschap op een bijeenkomst in de stad waar het hoofdkwartier van de VN is gehuisvest.

Volgens het Turkse Anadolu Agency vergeleek Erdoğan tijdens die ontmoeting de Holocaust met het “bloedbad” in Gaza – doelend op Israëlisch beleid ten aanzien van de kustenclave.

De Holocaust-vergelijking door de Turkse president kon op stevige repliek uit Israël rekenen. “Zij die niet stoppen met liegen over Israël, en die Koerden in hun eigen land afslachten, zij die de verschrikkelijke massamoord op de Armeniërs ontkennen – zij zullen niet Israël de les lezen. Erdoğan, stop met liegen”, aldus de Israëlische premier Netanyahu.

Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz is het commentaar van de president van Turkije antisemitisch. “Ik veroordeel ten zeerste de antisemitische opmerking van Erdoğan die de Holocaust van de Joden door de nazi’s vergelijkt met Israëlische acties in Gaza”.

Erdoğan toont misleidende kaart
Tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN zelf had Erdoğan ook het een en ander te zeggen over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Voor zijn speech haalde hij een misleidende kaart tevoorschijn, die aan zou moeten tonen dat Israël zijn grondgebied gedurende de afgelopen decennia meerdere malen heeft uitgebreid. “Waar begint en eindigt het land van Israël?” vroeg de leider van Turkije zich hardop af. “Waar was Israël, en waar is Israël nu?”

De kaart toont zeer accuraat de uitwerking van het VN-delingsplan dat in 1947 werd gepresenteerd. Wat er niet bij wordt vermeld, is dat de Joodse zijde dit plan accepteerde, maar de Arabische zijde het verwierp. Het Arabische ‘nee’ betekende dat er geen Palestijnse staat kwam. Het is dus niet alsof ‘Palestina’ hier al land heeft verloren ten opzichte van de eerdere situatie.

Nadat de Arabieren het VN-delingsplan van 1947 niet accepteerden, besloot de Joodse gemeenschap toch de Staat Israël uit te roepen. Naburige Arabische staten vielen de kersverse Joodse staat collectief aan met als bedoeling die te vernietigen en de Joodse aanwezigheid in het land te beëindigen. De Joodse staat overleefde deze poging, werd erkend door het grootste gedeelte van de internationale gemeenschap en werd soeverein. Maar de Westelijke Jordaanoever werd door Jordanië veroverd en de Gazastrook door Egypte.

In 1967 veroverde Israel in de Zesdaagse Oorlog de Golanhoogten (op Syrië), de Sinaïwoestijn en Gazastrook (op Egypte) en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem (op Jordanië). Het is opvallend en strijdig met de realiteit dat de Sinaïwoestijn (die later weer Egyptisch werd in ruil voor een vredesverdrag) en de Golanhoogten niet zijn meegenomen op de na-1967-kaart van Erdoğan. Het opnemen van de Sinaïwoestijn zou echter de realiteit tonen dat Israel bereid is veroverd land op te geven in ruil voor vrede. Die waarheid is pijnlijk voor de makers van dit soort kaartjes, dus lappen ze de waarheid aan hun laars en nemen ze de verovering van de Sinaï helemaal niet mee.

Het meest rechterkaartje in de handen van Erdoğan beschouwt alleen de gebieden A en B op de Westoever als Palestijns. De rest geldt als Joods. Dat is onwaar. Onder de Oslo-akkoorden is er voor het eerst een Palestijnse statelijke entiteit opgericht: de Palestijnse Autoriteit. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een gedeelte van het gebied daadwerkelijk onder Palestijnse controle valt. Het kaartje zou dus pas het eerste kaartje moeten zijn waarin een gedeelte groen is gemarkeerd. Overigens is het Palestijnse en naburige Arabische leiderschap akkoord gegaan met deze gang van zaken.

Van 1967 tot de inwerkingtreding van de Oslo-akkoorden in 1995-1996 was er géén sprake van Palestijns zelfbestuur: het gehele gebied viel onder Israelische controle. Er is sinds 1995-1996 dus Palestijnse “winst” van land, geen verlies. Tegelijkertijd is gebied C niet geheel “Joods”. Niet het burgerlijk, maar het militair recht geldt er: Israel maakt officieel geen aanspraak op het gebied.

____________________________
ENGLISH:

"When we look at the Nazi genocide on the Jews, we look at the massacre in the Gaza Strip with the same perspective." That is what Turkish President Recep Tayyip Erdoğan said at a meeting prior to the UN General Assembly in New York.

Source: CIDI

On Tuesday the 74th session of the UN General Assembly started in New York. Dozens of world leaders then give speeches to shine their light on many current topics. The day before, Turkish President Erdoğan spoke with members of the local Turkish community at a meeting in the city where the headquarters of the UN were housed.

According to the Turkish Anadolu Agency, Erdoğan compared the Holocaust to the "massacre" in Gaza during that meeting - referring to Israeli policy on the coastal enclave.

The Holocaust comparison by the Turkish president could count on a strong reply from Israel. “Those who do not stop lying about Israel, and who massacred Kurds in their own country, those who deny the terrible massacre of the Armenians - they will not read Israel's lesson. Erdoğan, stop lying, "said Israeli Prime Minister Netanyahu.

According to Israeli Foreign Minister Yisrael Katz, the comment by the President of Turkey is anti-Semitic. "I strongly condemn Erdoğan's anti-Semitic comment that compares the Holocaust of the Jews by the Nazis with Israeli actions in Gaza."

Erdoğan shows misleading map
During his speech to the UN General Assembly itself, Erdoğan also had some say in the Israeli-Palestinian conflict. For his speech, he brought out a misleading map that should show that Israel has expanded its territory several times over the past decades. "Where does the land of Israel begin and end?" The leader of Turkey wondered aloud. "Where was Israel, and where is Israel now?"

The map shows very accurately the details of the UN division plan that was presented in 1947. What is not mentioned is that the Jewish side accepted this plan, but the Arab side rejected it. The Arabic "no" meant that there was no Palestinian state. So it is not as if "Palestine" has already lost land here compared to the previous situation.

After the Arabs did not accept the UN division plan of 1947, the Jewish community decided to declare the State of Israel. Neighboring Arab states attacked the brand new Jewish state collectively with the intention of destroying it and ending the Jewish presence in the country. The Jewish state survived this attempt, was recognized by most of the international community, and became sovereign. But the West Bank was conquered by Jordan and the Gaza Strip by Egypt.

In 1967, Israel captured the Golan Heights (on Syria), the Sinai Desert and Gaza Strip (on Egypt) and the West Bank including East Jerusalem (on Jordan) in the Six-Day War. It is striking and contrary to the reality that the Sinai desert (which later became Egyptian again in exchange for a peace treaty) and the Golan Heights were not included on the post-1967 map of Erdoğan. However, incorporating the Sinai desert would show the reality that Israel is willing to give up conquered land in exchange for peace. That truth is painful for the makers of these cards, so they ignore the truth and they don't take the conquest of Sinai at all.

The most right-hand card in the hands of Erdoğan regards only areas A and B on the West Bank as Palestinian. The rest is considered Jewish. That is untrue. Under the Oslo Accords, a Palestinian state entity was established for the first time: the Palestinian Authority. This is the first time in history that part of the area is actually under Palestinian control. The card should therefore only be the first card in which a part is marked in green. Incidentally, the Palestinian and neighboring Arab leadership has agreed to this state of affairs.

From 1967 until the Oslo Accords came into force in 1995-1996 there was no Palestinian self-government: the entire area was under Israeli control. So since 1995-1996 there has been Palestinian "profit" of land, no loss. At the same time, area C is not entirely "Jewish". It is not civil law, but military law that applies: Israel does not officially make a claim to the area.

(Google Translate)