29 september 2019

2019-09-29-11.40: Netanyahu: Israëlische militairen moeten zich voorbereiden op een totale oorlog. - Netanyahu: Israeli military must prepare for an all-out war

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De zittende premier Benjamin Netanyahu, die ook dienst doet als minister van Defensie van Jeruzalem, woonde een feestelijke bijeenkomst bij van Israël's hoogste veiligheidsfunctionarissen, voorafgaand aan de Joodse nieuwjaarsvakantie van Rosh Hashana. Hij prees de Israëlische defensietroepen voor hun onvermoeibare inspanningen om de Joodse staat het afgelopen jaar te beschermen, maar ook voor de bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bron: TV7 Israel News

Aan het begin van de vergadering, maakte IDF stafchef Lt.-Gen. Aviv Kochavi  van de gelegenheid gebruik om de burgers van het land gerust te stellen dat alle militaire activiteiten uitsluitend gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van de staat Israël. . Hij zei: "De besluitvorming van de IDF's is professioneel, doelgericht en bedachtzaam. En wij van de algemene staf van de IDF, nemen onze beslissingen in het belang van de staat Israël, zonder iemand uit te sluiten. 

Premier Netanyahu prees het Israëlische leger en zijn generale staf voor hun bewezen capaciteiten, maar hij waarschuwde voor de groeiende beproevingen die de IDF in de nabije toekomst te wachten staan - rekening houdend met het verhoogde  spanning in het Midden-Oosten. De Israëlische leider zei: "De "bewezen capaciteiten van ons leger en dit forum, om gelijktijdig tegen meerdere doelen te opereren, zullen op een ongekende manier worden uitgedaagd. We weten wat er om ons heen gebeurt en wat er om ons heen (Israël) aan negativiteit wordt opgebouwd. Tot op de dag van vandaag denk ik dat we de situatie op een verantwoordelijke en vastberaden manier hebben gehandeld".  "In veel gebieden en soms tegelijkertijd, maar niet in een totale oorlog".

___________________________
ENGLISH:


Incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu, who also serves as Jerusalem’s Defense Minister, attended A celebratory meeting of Israel’s top security officials, ahead of the Jewish Rosh Hashana New Year holiday. He commended Israel’s Defense Forces for tireless efforts to protect the Jewish State over the past year, as well as for readiness to face new challenges.

Source: TV7 Israel News

At the start of the meeting, IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi seized the opportunity to reassure the country’s citizens that all military activity is exclusively devoted to guaranteeing the security of the State of Israel. He said: “(The IDF’s) decision making is professional, focused  and considerate. And we (the IDF General Staff), not excluding anyone, make our decisions for the good of the state of Israel, when the question of Israel’s security dictates exclusively the parameters of our judgement regarding reality.”

Prime Minister Netanyahu praised the Israeli army and its general staff for their proven capabilities, yet he cautioned of the growing trials that the IDF will face in the near future – taking into account the elevated sense of tension across the Middle East. The Israeli leader said: ; “The proven capabilities of our military and this forum, to operate simultaneously against multiple targets is going to be challenged in an unprecedented manner. We know what is happening around us, and what is amassing surrounding us (Israel). Up until today I think that we navigated the situation in both a responsible and courageous manner.”  / “In many arenas and sometimes simultaneously, but not in an all-out war