03 oktober 2019

2019-10-03-12.45: Irak beschuldigt Israël van luchtaanvallen op volksmobilisatie-eenheden - Iraq accuses Israel of air strikes on public mobilization units


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens de Irakese premier Adel Abdul Mahdi “suggereren belangrijke indicators” dat Israël achter de recente luchtaanvallen op door Iran gesteunde volksmobilisatie-eenheden in Irak zit. Het Israëlische leger geeft geen commentaar op de beschuldigingen uit Baghdad.

Bron: CIDI

Sinds juli hebben verschillende keren luchtaanvallen in het Syrische grensgebied met Irak en in Irak zelf plaatsgevonden. Doelwit van de bombardementen waren wapenopslagplaatsen van door Iran gesteunde volksmobilisatie-eenheden. De schuld werd door de eenheden al snel bij Israël en de Verenigde Staten gelegd.

Het is geen geheim dat Israël regelmatig Iraanse posities en wapenleveringen in Syrië bombardeert. In september 2018 maakte de IDF bekend dat jaar niet minder dan 200 luchtaanvallen in Syrië uit te hebben gevoerd. Volgens het Israelische leger waren de missies gericht tegen de ingraving van Iran en diens proxies in Syrië. De Islamitische Republiek vecht mee aan de zijde van president Assad in de Syrische burgeroorlog en recent hebben de twee regimes een militaire samenwerkingsovereenkomst getekend. De Iraanse Revolutionaire Garde maakt tevens van de gelegenheid gebruik om geavanceerde wapens aan terreurbeweging Hezbollah in Libanon te leveren. Hiervoor maakt het gebruik van een strategische corridor die vanuit Iran via Irak en Syrië naar Libanon loopt.

Naar verluidt heeft de IAF haar operaties tegen Iran sinds juli naar Irak en het Syrische grensgebied uitgebreid. De laatste aanval vond afgelopen vrijdag plaats. In de regio van Abu Kamal in het Syrisch-Irakese grensgebied werden basissen van volksmobilisatie-eenheden getroffen door naar verluidt een drone. Ondanks de aanval is de maandag daarop de grensovergang bij Abu Kamal heropend na zeven jaar lang dicht te zijn geweest.

Diezelfde maandag liet de Irakese premier Adel Abdul Mahdi aan het Qatarese nieuwsmedium Al Jazeera weten dat “onderzoeken naar de aanvallen op de volksmobilisatie-eenheden erop wijzen dat ze zijn uitgevoerd door Israël”. De Irakese premier plaatst bij deze beschuldiging wel de voetnoot dat het bewijs tot nu toe niet sluitend is.

De woordvoering van het Israëlische leger geeft geen commentaar op de beschuldigingen uit Baghdad. Recente uitspraken door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hinten echter op mogelijke Israëlische betrokkenheid bij de luchtaanvallen in Irak. Bij een bezoek aan een luchtmachtbasis sprak Netanyahu lovend over het nieuwste toestel in het arsenaal van de IAF, de F-35I Adir. Het stealth-vliegtuig kan volgens de Israëlische premier “elke locatie in het Midden-Oosten, inclusief Iran, bereiken”.

_________________________
ENGLISH:

According to Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi, "important indicators" suggest that Israel is behind the recent air strikes on Iran-supported people's mobilization units in Iraq. The Israeli army does not comment on the allegations from Baghdad.

Source: CIDI

Air attacks have occurred several times since July in the Syrian border region with Iraq and in Iraq itself. The bombing was targeted by weapons depots of Iranian-backed public mobilization units. The units were soon blamed on Israel and the United States.

It is no secret that Israel regularly bombs Iranian positions and arms deliveries in Syria. In September 2018, the IDF announced that it had carried out no fewer than 200 air strikes in Syria that year. According to the Israeli army, the missions were directed against the burial of Iran and its proxies in Syria. The Islamic Republic is fighting alongside President Assad in the Syrian civil war and the two regimes recently signed a military cooperation agreement. The Iranian Revolutionary Guard is also taking the opportunity to deliver advanced weapons to the Hezbollah terrorist movement in Lebanon. For this it uses a strategic corridor that runs from Iran via Iraq and Syria to Lebanon.

The IAF has reportedly expanded its operations against Iran to Iraq and the Syrian border region since July. The last attack took place last Friday. In the region of Abu Kamal in the Syrian-Iraqi border area, bases of public mobilization units were reportedly hit by a drone. Despite the attack, the border crossing at Abu Kamal was reopened the following Monday after being closed for seven years.

That same Monday, Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi told the Qatari news medium Al Jazeera that "investigations into attacks on the public mobilization units indicate that they have been carried out by Israel." The Iraqi Prime Minister places the footnote on this accusation that the evidence is not conclusive so far.

The Israeli army spokesperson does not comment on the allegations from Baghdad. However, recent statements by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hint at possible Israeli involvement in the air raids in Iraq. When visiting an air force base, Netanyahu spoke enthusiastically about the newest aircraft in the IAF's arsenal, the F-35I Adir. According to the Israeli Prime Minister, the stealth aircraft can "reach any location in the Middle East, including Iran."

(Google Translate)