04 oktober 2019

2019-10-04-10.30: Ruim 132.000 Joden hebben de Spaanse nationaliteit aangevraagd - More than 132,000 Jews have applied for Spanish nationality

Portugese Synagoge Amsterdam. Screenshot: YouTube

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Meer dan 132.000 Sefardische Joden hebben de Spaanse nationaliteit aangevraagd in het kader van een aanbod van beperkte duur, ruim 500 jaar nadat hun voorouders in 1492 uit Spanje zijn verdreven.

Bron: Joods.nl

Het Spaanse parlement had in oktober 2015 een wet aangenomen waarbij het trachtte een ‘historische fout’ van koning Ferdinand en koningin Isabella aan te pakken, die in 1492 de Joodse gemeenschap van Spanje opdracht heeft gegeven zich te bekeren tot het katholicisme of te worden verbrand op de brandstapel. Sommigen bekeerden of gingen in het geheim door de joodse religie te belijden, maar voor de meesten was de enige alternatief wat overbleef te vluchten.

Velen van hen die in 1492 werden verbannen, vluchtten naar het Ottomaanse rijk, noordwest Europa, de Balkan, Noord-Afrika en uiteindelijk Latijns-Amerika.

Volgens historici leefden er rond 1492 zo een 200.000 Joden in Spanje, tegenwoordig ook wel bekend als Sefardische Joden, de Hebreeuwse term voor Joden uit Spanje.

Volgens de wetgeving kunnen degenen die hun joodse erfgoed en hun ‘speciale band’ met Spanje konden bewijzen, burgerschap aanvragen. 132.226 mensen hebben dat gedaanm volgens het Spaanse ministerie van Justitie.

De overgrote meerderheid van de aanvragen kwam uit Latijns-Amerikaanse landen, met ongeveer 20.000 uit Mexico, gevolgd door nog eens 15.000 uit Venezuela en 14.000 uit Colombia. Ruim 4.000 aanvragen kwamen van Argentijnse joden en ongeveer 3.000 van Sefardische Joden die in Israël wonen, aldus het Spaanse ministerie, zonder verdere (exacte) cijfers te geven.

Tot nu toe hebben slechts 6.000 mensen de Spaanse nationaliteit gekregen, omdat het behandelen van de aanvragen een complexe en tijdrovende zaak is.

Zo moet je om een aanvraag in te dienen, je Sefardische oorsprong bewijzen via genealogische documenten of via rabbijnen in het land waar je woont. Vervolgens moet het papierwerk naar Spanje worden gebracht en het laten goedkeuren door een lokale notaris.

Hoewel het nodig was dat aanvragers ook praktiserend Jood zijn, moesten ze wel hun speciale band met Spanje kunnen aantonen. Aanvragers moesten ook slagen voor een Spaanse taaltest en vragen beantwoorden over de Spaanse cultuur en samenleving.

Schattingen gaan ervan uit dat er wereldwijd ca. 3.5 miljoen Sefardische Joden zijn. Wereldwijd zijn er 14,5 tot 23,5 miljoen Joden, afhankelijk welke definitie je hanteert. De overgrote meerderheid der Joden woont in Israel en de Verenigde Staten. Andere landen met grote joodse populatie zijn Frankrijk, Canada, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië, Duitsland, Oekraïne, Australië en Brazilië

___________________________
ENGLISH:

More than 132,000 Sephardic Jews applied for Spanish nationality as part of a limited-duration offer, more than 500 years after their ancestors were expelled from Spain in 1492.

Source: Joods.nl

The Spanish Parliament had passed a law in October 2015 seeking to address a "historical mistake" by King Ferdinand and Queen Isabella, who in 1492 ordered the Jewish community of Spain to convert to Catholicism or to be burned on the stake. Some converted or went in secret by professing the Jewish religion, but for most the only alternative left was to flee.

Many of those who were exiled in 1492 fled to the Ottoman Empire, northwestern Europe, the Balkans, North Africa and finally Latin America.

According to historians, around 1492 about 200,000 Jews lived in Spain, nowadays also known as Sephardic Jews, the Hebrew term for Jews from Spain.

According to the legislation, those who could prove their Jewish heritage and their "special bond" with Spain can apply for citizenship. 132,226 people have done that according to the Spanish Ministry of Justice.

The vast majority of applications came from Latin American countries, with around 20,000 from Mexico, followed by another 15,000 from Venezuela and 14,000 from Colombia. More than 4,000 applications came from Argentine Jews and about 3,000 from Sephardic Jews living in Israel, according to the Spanish ministry, without providing further (exact) figures.

So far, only 6,000 people have been granted Spanish nationality, since processing applications is a complex and time-consuming process.

For example, to submit an application, you must prove your Sephardic origin through genealogical documents or through rabbis in the country where you live. The paperwork must then be brought to Spain and approved by a local notary.

Although it was necessary that applicants also be practicing Jews, they had to be able to prove their special relationship with Spain. Applicants also had to pass a Spanish language test and answer questions about Spanish culture and society.

Estimates assume that there are around 3.5 million Sephardic Jews worldwide. Worldwide there are 14.5 to 23.5 million Jews, depending on which definition you use. The vast majority of Jews live in Israel and the United States. Other countries with a large Jewish population are France, Canada, Russia, the United Kingdom, Argentina, Germany, Ukraine, Australia and Brazil

(Google Translate)