04 oktober 2019

2019-10-04-12.35: Het Europees Hof van de Rechten van de Mens: Holocaustontkenning geen ‘vrijheid van meningsuiting’ - The Eur Court of Human Rights: Holocaust denial no Freedom of expressio

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

In een uitspraak heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) vandaag geoordeeld dat het ontkennen van de Holocaust niet valt onder de vrijheid van meningsuiting, en een opzettelijke belediging van Joden als groep is.

Bron: CIDI

De uitspraak betreft een unaniem besluit van de rechters van het EHRM in een zaak die was aangespannen door de Duitse politicus Udo Pastörs. Als parlementslid in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zei hij in een toespraak in 2010 onder meer dat “de zogenaamde Holocaust gebruikt wordt voor politieke en commerciële doeleinden”. Ook sprak hij van “propagandistische leugens” hierover en van “Auschwitz projecties”. Pastörs is vertegenwoordiger van de neonazistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).

“Als vergif in een glas water”

Pastörs is in beroep gegaan nadat verschillende rechtbanken in Duitsland hem al hadden veroordeeld. Met de laatste uitspraak van het EHRM is Duitsland dus in het recht gesteld met de veroordeling. Pastörs claimde tevens dat het proces tegen hem oneerlijk zou zijn verlopen, maar ook die claim is ongegrond verklaard.

Volgens het Hof biedt de vrijheid van meningsuiting geen bescherming tegen het ontkennen van de Holocaust, zoals gedaan door Pastörs. Als motivatie wordt genoemd dat het racisme van Holocaustontkenning zelf haaks staat op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd.

De rechters gaan ook in op de claim van de verdediging dat de uitspraken uit hun context zouden zijn gehaald. Dit is juist niet het geval, zo wordt benadrukt: de heikele woorden waren in de toespraak opgenomen “als vergif in een glas water, met de hoop dat het niet meteen zou worden opgemerkt”, aldus het EHRM.

Holocaustontkenning en antisemitisme

Het is niet voor het eerst dat het hoogste Europese hof oordeelt dat Holocaustontkenning niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. In eerdere uitspraken is vergelijkbaar geoordeeld in zaken tegen de Franse Roger Garaudy (auteur van het boek The Founding Myths of Modern Israel) en M’bala M’bala (een komiek die bekend is geworden door het ridiculiseren van de herinnering aan de Holocaust).

De laatste uitspraak van het EHRM is in dit licht niet nieuw. Wel is bijzonder dat de bevestiging dat de vrijheid van meningsuiting grenzen heeft, komt in een tijd dat deze juist als grenzeloos wordt opgevat op onder meer sociale media. Grofweg 75 jaar na de bevrijding van het nazisme is holocaustontkenning online springlevend, vaak in samenhang met andere complottheorieën. Hoewel de uitspraak van het EHRM welkom is, is de strijd tegen holocaustontkenning hiermee dus niet gestreden.

____________________________
ENGLISH
:

In a ruling, the European Court of Human Rights (ECHR) today ruled that denying the Holocaust is not a matter of freedom of expression, and is a deliberate insult to Jews as a group.

Source: CIDI

The ruling concerns a unanimous decision of the judges of the ECHR in a case brought by the German politician Udo Pastörs. As a Member of Parliament in the state of Mecklenburg-Western Pomerania, he said in a speech in 2010 that "the so-called Holocaust is used for political and commercial purposes". He also spoke of "propagandistic lies" about this and "Auschwitz projections". Pastörs is a representative of the neo-Nazi National Democratic Party of Germany (NPD).

"Like poison in a glass of water"

Pastörs appealed after several courts in Germany had already sentenced him. With the latest judgment of the ECtHR, Germany was therefore brought to justice with the conviction. Pastörs also claimed that the trial against him would have been unfair, but that claim was also rejected as unfounded.

According to the Court, freedom of expression offers no protection against the denial of the Holocaust, as done by Pastörs. The motivation is that the racism of Holocaust denial itself is at odds with the European Convention on Human Rights (ECHR), which defines freedom of expression.

The judges also respond to the defense's claim that the judgments were taken out of context. This is not the case, it is emphasized: the tricky words were included in the speech "like poison in a glass of water, with the hope that it would not be noticed immediately," according to the ECHR.

Holocaust denial and anti-Semitism

It is not the first time that the highest European court has ruled that Holocaust denial does not fall under freedom of expression. Earlier judgments have ruled similarly in cases against the French Roger Garaudy (author of the book The Founding Myths of Modern Israel) and M'bala M'bala (a comedian who became known by ridiculing the memory of the Holocaust) .

The latest judgment of the ECtHR is not new in this light. What is special is that the confirmation that freedom of expression has limits comes at a time when it is viewed as limitless on social media, among other things. Roughly 75 years after the liberation of Nazism, holocaust denial is alive and well online, often in conjunction with other conspiracy theories. Although the ECtHR ruling is welcome, the fight against Holocaust denial has not been battled.

(Google Translate)