08 oktober 2019

2019-10-08-13.10: Israëlische veiligheidsminister: Arabieren hebben van nature een 'zeer gewelddadige samenleving' - Israeli security minister: Arabs have a ‘very violent society’ by nature

Minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan (Flash90/Yonatan Sindel)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Het heeft te maken met het feit dat een moeder een zoon toestemming kan geven om zijn zus te vermoorden, omdat ze uitgaat met een man die niet geliefd is in de familie," zei Erdan.

Door de World Israel News Staff van Israël

In een interview met Radio Jeruzalem op maandag, gaf minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan de aangeboren drang van de Arabische samenleving voor geweld, als de oorzaak van de toename van geweldplegingen binnen de Israëlisch-Arabische gemeenschappen.

"De Arabische samenleving, en ik zeg dat met droefheid, is een zeer gewelddadige samenleving," zei hij. "Het is verbonden met hun cultuur. Veel geschillen die hier eindigen met een rechtszaak, trekken zij een mes en een pistool.

"Het heeft te maken met het feit dat een moeder een zoon toestemming kan geven om zijn zus te vermoorden omdat ze uitgaat met een man die niet geliefd is in de familie," voegde Erdan eraan toe.

Ayman Odeh, voorzitter van de Arabische gezamenlijke lijst, zei: "In plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor het waarborgen van de veiligheid van alle burgers van dit land, kiest Erdan ervoor om zich te verbergen achter racistische beschuldigingen en de verantwoordelijkheid te verschuiven naar de slachtoffers".

"Misdaad in de Arabische samenleving is geen product van de Arabische cultuur, maar eerder van overheidsracisme. Een minister die ons als vijanden ziet en weigert ons te beschermen tegen de criminele organisaties die de overgrote meerderheid van hun wapens uit het leger verkrijgen," zei Oded.

Erdan verduidelijkte wat hij bedoelde na de kritiek van Oded.

"De hoofdverantwoordelijkheid voor de strijd tegen criminaliteit en geweld in de Arabische samenleving ligt bij de regering en de politie," schreef hij op Twitter. Er zijn echter culturele normen in de Arabische samenleving die moeten worden aangepakt, zoals "bloedwraak, moord in de familie door familieleden en illegale wapens".

Israëlische Arabische gemeenschappen zijn donderdag in het hele land in staking gegaan om te protesteren tegen wat men de "passiviteit van de regering" noemde in het licht van een toenemende golf van binnenlandse criminaliteit en heeft sinds het begin van dit jaar ten minste 70 levens gekost.

Alleen al in september werden 13 Arabische doden gemeld binnen de Israëlisch-Arabische gebieden.

De staking werd bijeengeroepen door de Arabische Gezamenlijke Lijst en het Monitoringcomité voor Arabische Burgers van Israël na de moord op afgelopen dinsdag op twee broers, Ahmed en Khalil Manna, die werden doodgeschoten in de stad Majd al-Krum in Boven-Galilea in een huiselijk geschil.

_________________________
ENGLISH:

“It has to do with the fact that a mother can give a son permission to murder his sister because she is dating a man who isn’t liked by the family,” Erdan said.

By World Israel News Staff

In an interview on Monday with Radio Jerusalem, Minister of Public Security Gilad Erdan blamed the Arab society’s inbred taste for violence as the cause for the uptick in attacks within the Israeli Arab communities.

“Arab society, and I say that with sadness, is a very violent society,” he said. “It’s connected to the culture there. A lot of disputes that end here with a lawsuit, there they pull out a knife and gun.”

“It has to do with the fact that a mother can give a son permission to murder his sister because she is dating a man who isn’t liked by the family,” Erdan added.

Arab Joint List Chairman Ayman Odeh said, “Instead of taking responsibility for securing the safety of all citizens of this country, Erdan chooses to hide behind racist allegations and shift the responsibility onto the victims.”

“Crime in Arab society is not a product of Arab culture but rather government racism. A minister who sees us as enemies and refuses to protect us from the criminal organizations that obtain the vast majority of their weapons from the military,” Oded said.

Erdan clarified what he meant following Oded’s criticism.

“The main responsibility for the fight against crime and violence in Arab society is of the government and police,” he wrote on Twitter. However, there are cultural norms with Arab society that needs to be addressed, such as “blood feuds, murder in the family of family members, and illegal weapons.”

Israeli Arab communities went on strike Thursday throughout the country to protest what it called “government inaction” in the face of a rising domestic crime wave that has taken at least 70 lives since the beginning of the year.

In September alone, 13 Arab deaths were reported within the Israeli Arab sectors.

The strike was called by the Arab Joint List and the Monitoring Committee for Arab Citizens of Israel after the murder on Tuesday of two brothers, Ahmed and Khalil Manna, who were shot in the Upper Galilee town of Majd al-Krum in a domestic dispute.