16 oktober 2019

2019-10-16-13.30: Oud-topdiplomaat Van Dam promoot Israelboycot op Palestijnse televisie

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nikolaos van Dam, voormalig ambassadeur en tot drie jaar geleden Syrië-gezant namens de Nederlandse regering, pleitte vorige maand op de staatstelevisie van de Palestijnse Autoriteit (PA) voor sancties en boycots tegen Israel. De oud-diplomaat zei dat Nederlandse politici weigeren om Israel te straffen voor “dagelijkse mensenrechtenschendingen” en dat initiatieven zoals de omstreden BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren en Sancties) het enige alternatief zijn.

Bron: CIDI

De uitspraken van Van Dam, gedaan op de Arabischtalige PA-zender ‘Palestine TV’, werden recent vertaald door het onderzoeksinstituut MEMRI.

‘Geen andere mogelijkheden’
Volgens Van Dam moeten Nederland en de EU Israel per direct sancties opleggen. “Hiervoor is alleen een politieke beslissing nodig. Echter, als voorbeeld: er was een suggestie in ons rapport voor het parlement [van de Adviesraad Internationale Vraagstukken], maar de meerderheid weigert om sancties op te leggen,” zo klaagde de voormalig topdiplomaat.

“Ik denk niet dat er veel opties zijn, aangezien de regering doet wat zij wil. Er is echter een andere manier. Je kent ongetwijfeld BDS: Boycot, Desinvesteren en Sancties”, gaat hij verder. “Tot nu toe is het zwak, maar als de regering bij haar huidige beleid blijft en het op die manier blijft uitvoeren, zijn er geen andere mogelijkheden dan niet-gouvernementele wegen. BDS is een van die wegen. Het is een optie, en dit zal geleidelijk groeien.”

Einde van Israel
BDS is zeer omstreden: de beweging eist ‘terugkeer’ van alle vluchtelingen en hun nakomelingen (circa 4,5 miljoen) naar Israel, met volledige burgerrechten. De oprichters van de BDS-beweging hebben meerdere malen toegtoegegevengeven dat dit het einde van Israel zou betekenen. Het resultaat, het doel van BDS, is dus het verdwijnen van de Joodse staat. Tevens gaat BDS in de praktijk vaak gepaard met uitingen van antisemitisme en is de beweging nauw verweven met gewelddadige terreurorganisaties zoals Hamas en de PFLP.

De Nederlandse regering wijst de boycotbeweging dan ook af, maar in het verleden bleek regelmatig dat BDS desondanks op sympathie kan rekenen van sommige diplomaten op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Syrische rebellen
Van Dam kwam al eerder in opspraak. Zo zei hij in 2013 bij Knevel & Van den Brink onder meer dat Israel “iedereen bezet en terroriseert” en beweerde hij dat Israel geen democratie is. In datzelfde jaar voegde hij daar in een interview met Vrij Nederland aan toe dat de VVD “in de greep zit van de pro-Israel-lobby” en pleitte hij voor EU-sancties tegen de Joodse staat.

Desondanks werd Nikolaos van Dam, die in 2010 met pensioen ging, in 2015 door minister Koenders benoemd tot speciaal gezant voor Syrië. Op zijn optreden in Syrië kwam veel kritiek, nadat bekend werd dat Nederland van terrorisme verdachte oppositiegroepen in Syrië materieel steunde. Volgens rebellenleiders speelde Van Dam een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Nederlandse steun.------------------------------------
ENGLISH:

Nikolaos van Dam, former ambassador and up to three years ago Syria envoy on behalf of the Dutch government, argued last month on the state television of the Palestinian Authority (PA) for sanctions and boycotts against Israel. The former diplomat said that Dutch politicians refuse to punish Israel for "daily human rights violations" and that proposals such as the controversial BDS movement (Boycott, Divestment and Sanctions) are the only alternative.

Source: CIDI

The statements made by Van Dam on the Arab-speaking PA channel "Palestine TV" were recently translated by the MEMRI research institute.

"No other options"
According to Van Dam, the Netherlands and the EU must impose Israel on immediate sanctions. “Only a political decision is needed. However, as an example: there was a suggestion in our report for the parliament [of the Advisory Council on International Affairs], but the majority are considering imposing sanctions, "complained the former top diplomat.

“I don't think there are many options where the government does what it wants. However, there is another way. You undoubtedly know BDS: Boycott, Divestment and Sanctions, ”he continues. “So far, it has been weak, but if the government sticks to its current policy and continues to implement it in that way, there are no options other than non-governmental roads. BDS is one of those ways. It is an option, and this will also grow. "

End of Israel
BDS is highly controversial: the movement demands "return" of all refugees and their descent (around 4.5 million) to Israel, with full civil rights. The founders of the BDS movement have admitted several times that this would seem to be the end of Israel. The result, the purpose of BDS, is therefore to remove the Jewish state. In addition, BDS often goes hand in hand with manifestations of anti-Semitism and the movement is closely intertwined with violent terrorist organizations such as Hamas and the PFLP.

The Dutch government therefore declines the boycott movement, but in the past it regularly appeared that BDS can nevertheless count on the sympathy of some diplomats at the Ministry of Foreign Affairs.

Syrian rebels
Van Dam was discredited earlier. In 2013, for example, he told Knevel & Van den Brink that Israel "occupied and terrorized everyone" and claimed that Israel was not a democracy. In the same year he added in an interview with Vrij Nederland that the VVD is "in the grip of the pro-Israel lobby" and advocated EU sanctions against the Jewish state.

Despite this, Nikolaos van Dam, who died in 2010, retired, was received by Minister Koenders in 2015 as special envoy for Syria. His actions in Syria received much criticism, after it became known that the Netherlands materially supported opposition groups suspected of terrorism in Syria. According to rebel leaders, Van Dam played an important role in bringing about Dutch support.

(Google Translate)