31 oktober 2019

2019-10-31-01.50: Israël opnieuw in aanvaring met Turkije - Israel again in collision with Turkey

Israёl en Turkije kwamen opnieuw in botsing met elkaar tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN Veiligheidsraad over het Palestijns Israёlisch conflict in New York. Danny Danon de Israёlische ambassadeur bij de Verenigde Naties zei dat Turkije een regionaal nest voor terrorisme is geworden and beschuldigde de autocratische leider van het land, Recep Tayyip Erdogan, van het destabiliseren van de regio.

Door: Yochanan Visser - 29 oktober 2019 (CvI)

“Erdogan sleurt Turkije naar beneden via een gevaarlijk, neo-Ottomaans, imperialistisch pad,” vertelde Danon de leden van de VN Veiligheidsraad. De Israёlische VN ambassadeur veroordeelde vervolgens Erdogan’s laatste imperialistische actie in Syriё waar Turkije en zijn soennitisch-islamistische proxies sinds het begin van oktober proberen een zogenaamde ‘veiligheidszone’ te creёren met toestemming van de Amerikaanse regering.

“Het was niet genoeg voor Erdogan om de Koerdische minderheid in zijn eigen land te vervolgen. Hij stuurt nu zijn troepen naar Syriё om daar ook de Koerden te slachten,” brieste Danon. “Hij (Erdogan) is verantwoordelijk voor de dood van vele onschuldige mensen en voor de vlucht van tienduizenden anderen,” voegde Danon eraan toe. De Israёlische diplomaat sprak vervolgenns over Erdogan’s dubieuze rol in de oorlog tegen Islamitische Staat die deze week weer het nieuws bepaalde toen de speciale eenheden van het Amerikaanse leger de leider van der Jihadistische organisatie Abu Bakr al-Baghdadi doodden in de Idlib-provincie in Syriё.

“Terwijl hij (Erdogan) druk bezig was om degenen die meehielpen om de wereld veilig te houden van de dreiging van ISIS te vermoorden, stond hij toe dat leden van ISIS uit de gevangenis ontsnapten,” zei Danon over de Turkse acties tegen de Syrische Koerden en Erdogan’s collaboratie met ISIS. “Erdogan heeft een lange geschiedenis van het ondersteunen van terreur,” zei Danon terwijl hij tevens de Turkse rol ten opzichte van het conflict met Hamas naar voren haalde.

(Erdogan) “heeft Turkije veranderd in een veilige haven voor Hamasterroristen en een financieel centrum voor het financieren van terreuraanslagen,” aldus Danon, juist voordat de Turkse VN-ambassadeur Feridun Sinirlioglu Israёl beschuldigde van “misdaden tegen de mensheid.”
Sinirlioglu beschuldigde “de regering van terreur” (Israёl) van het schenden van het internationale recht en haalde fel uit tegen de Joodse staat: “Degenen die hun carriére vooruit helpen over de dode lichamen van kinderen zouden Turkije niet moeten onderwijzen over mensenrechten,” zei Erdogan’s vertegenwoordiger bij de VN.

Erdogan en ISIS

De confrontatie tussen Israёl en Turkije bij de VN Veiligheidsraad kwam in een ander daglicht te staan door nieuwe details over de gewaagde Amerikaanse operatie die ISIS-leider al-Baghdadi het leven kostte. Die operatie vond plaats op zeer korte afstand van de Turkse grens in het Syrische dorp Barisha.
NBC verslaggever Richard Engel rapporteerde dat er in de omgeving van Barisha een aantal smokkeltunnels zijn en dat Barisha wordt gebruikt voor het smokkelen van wapens en munitie vanuit Turkije naar de islamistische rebellen in Idlib.

Al-Baghdadi zou van plan zijn geweest om de tunnel waarin hij zichzelf opblies te gebruiken om Turkije in en uit te gaan.

Jerusalem Post analist Seth Franzman zette vraagtekens bij Turkijes rol in het verborgen houden van al-Baghdadi en schreef dat het vrijwel onmogelijk is dat Turkije niets wist van de schuilplaats van de ISIS-leider, omdat het gebied vol staat met Turkse observatieposten. 

Franzman zette ook vraagtekens bij Erdogan’s bewering dat er een zogenaamde ‘veilige zone’ in Noord-Syriё moet komen en wees op het feit dat die zone uitsluitend in Koerdische grensgebieden en niet in Idlib dat ook aan Turkije grenst zou moeten worden gecreёerd. “Al-Baghdadi bevond zich naast de grens met Turkije, maar daar heeft Erdogan geen ‘veiligheidszone’ nodig”, schimpte Franzman die vervolgens een paar voorbeelden gaf van Erdogan’s collaboratie met ISIS.

Tijdens de opmars van ISIS in 2014 had Turkije geen probleem met het doorlaten van duizenden ISIS-terroristen die in Syriё meehielpen om het jihadistische kalifaat op te richten, aldus Franzman. Hij wees ook op het feit dat na de val van Raqqa, de hoofdstad van het ISIS-kalifaat, duizenden ISIS-terroristen via Turkije ontsnapten en dat Erdogan toestond dat ISIS via Turkije Yezidi-sekslaven naar Syriё haalde.

Zowel Reuters als de Amerikaanse nieuwssite The New York Post hebben eerder bericht over de rol van Erdogan’s geheime dienst MIT en van zijn familieleden in de ondersteuning van ISIS en andere Islamistische groepen in Syriё die probeerden om het regime van dictator al-Assad omver te werpen. MIT werd betrapt op het leveren van wapens aan deze groepen terwijl Erdogans schoonzoon Berat Albayrak ISIS hielp om uit Irak en Syriё gestolen olie te verkopen op de Turkse zwarte markt.

Sȕmmeye Erdogan, de dochter van de Turkse president, was verder veraantwoordelijk voor het oprichten van een speciaal voor ISIS bestemd medisch korps dat ook een ziekenhuis beheerde in Sanlurfa, een stad in Turkije, nabij de Syrische grens. In dat ziekenhuis werden gewonde ISIS-terroristen behandeld en de ambulances en trucks die hen uit Syriё naar Turkije brachten, konden zonder controle de grens passeren.

Koerdische spion

Trump maakte na de actie tegen al-Baghdadi duidelijk dat Turkije geen rol had gespeeld in de voorbereidingen en de uitvoering van de operatie terwijl de Turkse regering beweerde dat de informatie over de verblijfplaats van de ISIS leider gedeeltelijk door de MIT werd geleverd.

De waarheid is echter dateen Koerdische spion het bolwerk van al-Baghdadi infiltreerde en van daaruit de inlichtingen leverde die de Amerikanen in staat stelde om de ISIS-leider te elimineren.

Dezelfde spion stal een onderbroek van al-Baghdadi waar vervolgens via DNA onderzoek mee werd vastgesteld dat het inderdaad om de ISIS-leider ging.

___________________________
ENGLISH

Israel and Turkey collided again at the annual meeting of the UN Security Council on the Palestinian Israeli conflict in New York. Danny Danon the Israeli ambassador to the United Nations said that Turkey has become a regional litter for terrorism and accused the autocratic leader of the country, Recep Tayyip Erdogan, of destabilizing the region.

Yochanan Visser - October 29, 2019 (CvI)

"Erdogan is dragging Turkey down a dangerous, neo-Ottoman, imperialist path," Danon told members of the UN Security Council. The Israeli UN ambassador subsequently condemned Erdogan's latest imperialist action in Syria where Turkey and its Sunni-Islamist proxies have been trying since the beginning of October to create a so-called "security zone" with the permission of the US government.

“It was not enough for Erdogan to persecute the Kurdish minority in his own country. He is now sending his troops to Syria to slaughter the Kurds there, "Danon frowned. "He (Erdogan) is responsible for the deaths of many innocent people and for the flight of tens of thousands of others," Danon added. The Israeli diplomat then spoke about Erdogan's dubious role in the war against the Islamic State, which again determined the news this week when the special units of the American army killed the leader of the Jihadist organization Abu Bakr al-Baghdadi in Idlib province in Syria.

"While he (Erdogan) was busy assassinating those who helped to keep the world safe from the threat of ISIS, he allowed ISIS members to escape from prison," Danon said of Turkish actions against the Syrian Kurds and Erdogan's collaboration with ISIS. "Erdogan has a long history of supporting terror," Danon said, while also highlighting the Turkish role in the conflict with Hamas.

(Erdogan) "has turned Turkey into a safe haven for Hamas terrorists and a financial center for financing terrorist attacks," said Danon, just before Turkish UN ambassador Feridun Sinirlioglu accused Israel of "crimes against humanity."
Sinirlioglu accused "the government of terror" (Israel) of violating international law and lashed out at the Jewish state: "Those who advance their careers about the dead bodies of children should not teach Turkey about human rights," said Erdogan's representative at the UN.

Erdogan and ISIS

The confrontation between Israel and Turkey at the UN Security Council came in a different light by new details about the bold American operation that killed ISIS leader al-Baghdadi. The operation took place at a very short distance from the Turkish border in the Syrian village of Barisha.
NBC reporter Richard Engel reported that there are a number of smuggling tunnels in the Barisha area and that Barisha is being used for smuggling weapons and ammunition from Turkey to the Islamist rebels in Idlib.

Al-Baghdadi would have intended to use the tunnel in which he blew himself up to get in and out of Turkey.

Jerusalem Post analyst Seth Franzman questioned Turkey's role in hiding al-Baghdadi and wrote that it is virtually impossible for Turkey to know anything about the hideout of the ISIS leader, as the area is full of Turkish observation posts.

Franzman also questioned Erdogan's claim that there should be a so-called "safe zone" in northern Syria, and pointed out that that zone should be created exclusively in Kurdish border areas and not in Idlib, which also borders Turkey. "Al-Baghdadi was next to the border with Turkey, but Erdogan does not need a" security zone "there," Franzman joked, giving a few examples of Erdogan's collaboration with ISIS.

During the advance of ISIS in 2014, Turkey had no problem in allowing thousands of ISIS terrorists who helped in Syria to set up the jihadist caliphate, Franzman said. He also pointed to the fact that after the fall of Raqqa, the capital of the ISIS Caliphate, thousands of ISIS terrorists escaped through Turkey and that Erdogan allowed ISIS to bring Yezidi sex slaves to Syria through Turkey.

Both Reuters and the American news site The New York Post have previously reported on the role of Erdogan's secret service MIT and of his family members in supporting ISIS and other Islamist groups in Syria trying to overthrow the regime of dictator al-Assad. MIT was caught supplying weapons to these groups while Erdogan's son-in-law Berat Albayrak helped ISIS to sell oil stolen from Iraq and Syria on the Turkish black market.

Sȕmmeye Erdogan, daughter of the Turkish president, was also responsible for establishing a medical corps dedicated to ISIS that also managed a hospital in Sanlurfa, a city in Turkey, near the Syrian border. In that hospital, injured ISIS terrorists were treated and the ambulances and trucks that brought them from Syria to Turkey were able to cross the border without checking.

Kurdish spy

After the action against al-Baghdadi, Trump made it clear that Turkey had not played a role in the preparations and execution of the operation, while the Turkish government claimed that the information about the whereabouts of the ISIS leader was partly provided by the MIT.

However, the truth is that a Kurdish spy infiltrated the stronghold of al-Baghdadi and from there provided the intelligence that enabled the Americans to eliminate the ISIS leader.

The same spy stole al-Baghdadi's underpants with which DNA testing subsequently determined that it was indeed the ISIS leader.

(Google Translate)