31 oktober 2019

2019-10-31 - 02.15: Koerdische kinderen worden behandeld in Israelisch ziekenhuis (video) - Kurdish children are treated in Israeli hospital (video)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Ik was niet bang om naar Israël te komen, hoewel ik werd gewaarschuwd dat ik mijn Syrische paspoort kon verliezen,” zo begint een artikel in de Jerusalem Post vandaag.

Door: Joop Soesan

Na vorig jaar in Afrin te zijn gebombardeerd en aangevallen door zowel het Turkse leger alsmede zijn geallieerde jihadistische handlangers, werden Aram (naam om veiligheidsredenen gewijzigd) en haar familie – Koerden die in Noord-Syrië woonden – gedwongen te vluchten naar Iraaks Koerdistan, net als de honderdduizenden Syriërs die onlangs vluchtelingen zijn geworden door de Turkse militaire operatie. 

De Turken hebben als doel met deze operatie om Koerden weg te jagen uit Koerdisch gebied en deze gebieden te bevolken met Arabische vluchtelingen die zich nu in Turkije bevinden, om korte metten te maken met aaneengesloten Koerdisch gebied die van Turkije doorloopt naar Syrië.

Toen Aram in Iraaks-Koerdistan aankwam, had haar 3,5-jarige zoon Ajwan, een openhartoperatie nodig die niet kon worden uitgevoerd in Koerdistan, maar een Amerikaanse arts die in Koerdistan werkte vertelde haar dat Ajwan in Israël kon worden behandeld.

“Ik was niet bang om naar Israël te komen, hoewel ik werd gewaarschuwd dat ik mijn Syrische paspoort kon verliezen,” vertelde Aram aan de Jerusalem Post.

Binnen korte tijd was Ajwan in contact gebracht met de in Jeruzalem gevestigde Christelijke NGO Shevet Achim, die een visa regelde voor Aram en Ajwan alsmede een hartchirurgie operatie voor Ajwan in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer, vlakbij Tel Aviv.

Het doel van Shevet Achm is om niet-Israëlische kinderen te helpen levensreddende medische zorg te verlenen in de Joodse staat. Ondanks recente escalaties worden de inspanningen voortgezet, verklaarde het hoofd van de NGO Jonathan Miles. In de afgelopen 10 maanden hebben ze gezorgd dat 41 Koerdische kinderen en 3 Syrische kinderen in het Shaba Medical Center kunnen worden behandeld. 

Ondanks recente escalaties worden de inspanningen voortgezet. Volgens Miles zullen er binnenkort opnieuw twee nieuwe patiënten aankomen uit de door oorlog verscheurde gebieden, hoewel hij geen verdere details kon bekendmaken.

“Om een Koerdisch kind hierheen te laten komen, moet zijn visum het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken passeren, die de toegang beperkt tot degenen die levensreddende medische zorg nodig hebben,” zei Miles en merkte op dat de families via Jordanië naar Israël vliegen.

Hij zei dat met maar liefst 200.000 tot 300.000 Koerden die hun toevlucht hebben gezocht of zoeken in Noord-Irak, hij ervan uitgaat dat nog eens 20 tot 30 kinderen met aangeboren hartziekten moeten worden behandeld, en Israël zal “de gelegenheid hebben om daarvoor te zorgen en op deze manier een hand uitsteken.”

De meeste operaties worden uitgevoerd door Dr. David Mishali, hoofd van het International Congenital Heart Centre van het Safra Children’s Hospital in het Sheba Medical Center. Hij vertelde de Post dat zonder deze operaties de kinderen zouden sterven of een leven zouden krijgen waarin ze totaal verzwakt zouden zijn. 

“In veel gevallen, wanneer we het medisch dossier van de kinderen uit het land van herkomst lezen, kan dit verschillen van wat we ontdekken met onze geavanceerde controles,” legde Mishali uit. “Dat komt omdat in veel Derde Wereldlanden medische technologie bijna 60 jaar achterloopt op ontwikkelde Westerse landen, zoals Israël.”

Ook zei Mishali dat hij zorgvuldig moet overwegen welk specifiek type operatie moet worden uitgevoerd, omdat patiënten worden teruggestuurd naar een land met weinig of geen eerstelijnszorg.

Hij zei dat hij zelden in staat is om rechtstreeks met de families te praten vanwege de taal barrières. De meeste Koerdische patiënten spreken niet eens Arabisch, dus moeten ze communiceren via iemand die zowel Arabisch als Koerdisch spreekt, en vervolgens die persoon een bericht laten doorgeven aan iemand die zowel Arabisch als Hebreeuws spreekt en vice versa.


De chirurg legde uit dat hij het nieuws volgt en weet dat zijn nieuwste patiënten naar hem toe zullen komen na een uitgebreid trauma. Hij zei echter dat hij niet gericht is op recente gebeurtenissen in Syrië of Irak, of op politiek beleid in de regio.

“Ik zorg voor de patiënten op dezelfde manier als ik voor mijn Israëlische patiënten zorg,” zei hij. “Het zijn mooie mensen, warme en authentieke mensen. Het is een plezier om voor ze te zorgen. ”

De patiënten worden ondersteund door een multidisciplinair team, waaronder maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en ander personeel.

Aram legde uit dat zij en andere Koerden ‘geen gijzelaars in het ziekenhuis’ zijn en dat Sheba en Israël hen onder toezicht van Shevet Achim het ziekenhuis uit laten gaan om het land te zien, inclusief een rondreis door Jeruzalem en Tel Aviv en biddend op de Tempelberg .

“Ik ben dankbaar voor alle hulp,” zei ze, “en vooral de artsen in Sheba Medical Center voor het redden van mijn kind.”

_________________________
ENGLISH:

"I was not afraid of coming to Israel, although I was warned that I could lose my Syrian passport," an article in the Jerusalem Post begins today.

By: Joop Soesan

After being bombed in Afrin last year and attacked by both the Turkish army and allied jihadist henchmen, Aram (name changed for security reasons) and her family - Kurds living in northern Syria - were forced to flee to Iraqi Kurdistan, as did the hundreds of thousands of Syrians who have recently become refugees through the Turkish military operation.

With this operation, the Turks aim to chase Kurds out of Kurdish territory and populate these areas with Arab refugees who are now in Turkey, to make short work of contiguous Kurdish territory extending from Turkey to Syria.

When Aram arrived in Iraqi Kurdistan, her 3.5-year-old son Ajwan needed open-heart surgery that could not be performed in Kurdistan, but an American doctor who worked in Kurdistan told her that Ajwan could be treated in Israel.

"I was not afraid of coming to Israel, although I was warned that I could lose my Syrian passport," Aram told the Jerusalem Post.

Within a short time Ajwan was brought into contact with the Christian NGO Shevet Achim, based in Jerusalem, who arranged a visa for Aram and Ajwan and a heart surgery operation for Ajwan at the Sheba Medical Center in Tel Hashomer, near Tel Aviv.

The purpose of Shevet Achm is to help non-Israeli children provide life-saving medical care in the Jewish state. Despite recent escalations, efforts are continuing, said the head of the NGO Jonathan Miles. In the past 10 months they have ensured that 41 Kurdish children and 3 Syrian children can be treated at the Shaba Medical Center.

Despite recent escalations, efforts are continuing. According to Miles, two new patients will soon arrive from war-torn areas, although he was unable to disclose further details.

"In order for a Kurdish child to come here, his visa must pass through the office of the Minister of the Interior, which restricts access to those who need life-saving medical care," Miles said, noting that the families went to Jordan via Jordan. Israel fly.

He said that with as many as 200,000 to 300,000 Kurds who have sought refuge or seek refuge in northern Iraq, he assumes that another 20 to 30 children with congenital heart disease need to be treated, and Israel will “have the opportunity to take care of it. and extend a hand this way. "

Most operations are performed by Dr. David Mishali, head of the International Congenital Heart Center at Safra Children's Hospital at the Sheba Medical Center. He told the Post that without these operations the children would die or get a life in which they would be totally weakened.

"In many cases, when we read the medical records of children from the country of origin, it may differ from what we discover with our advanced controls," explained Mishali. "That's because in many Third World countries, medical technology is nearly 60 years behind developed Western countries, such as Israel."

Mishali also said that he should carefully consider which specific type of surgery should be performed because patients are sent back to a country with little or no primary care.

He said he is rarely able to talk directly to the families because of the language barriers. Most Kurdish patients don't even speak Arabic, so they have to communicate through someone who speaks both Arabic and Kurdish, and then have that person pass on a message to someone who speaks both Arabic and Hebrew and vice versa.


The surgeon explained that he is following the news and knows that his newest patients will come to him after an extensive trauma. He said, however, that he is not focused on recent events in Syria or Iraq, or on political policy in the region.

"I take care of the patients in the same way I take care of my Israeli patients," he said. “They are beautiful people, warm and authentic people. It is a pleasure to take care of them. "

The patients are supported by a multidisciplinary team, including social workers, nurses and other staff.

Aram explained that she and other Kurds are "no hostages in the hospital" and that Sheba and Israel are letting them leave the hospital under the supervision of Shevet Achim to see the country, including a tour of Jerusalem and Tel Aviv and praying at the Temple mount.

"I am grateful for all the help," she said, "and especially the doctors at Sheba Medical Center for rescuing my child."

(Google Translate)