01 november 2019

2019-11-01-11.15: Palestijnse kindertelevisie prijst opnieuw terreur en de vernietiging van Israël - Palestinian children's television again praises terror and the destruction of Israel

(Arafat) Jij bent het geweer en ik ben degene die de kneepjes geleerd heeft...

Nederlands - English

NEDERLANDS:

 Recente kinderprogramma’s op de officiële Palestijnse televisie moedigen opnieuw terreur aan. Tevens wordt de vernietiging van Israël bezongen.

Bron: Likoed Nederland

Zo zegt een meisje van zeven jaar een gedicht op waarin zij zingt over “de handigheid met een geweer”. Ook zegt zij dat zij haar bloed wil geven voor de Palestijnse president Abbas.

In een ander programma zingen kinderen hoe de grenzen van ‘Palestina’ bepaald worden door “het bloed van de Palestijnse martelaren”. Met het laatste worden moslims aangeduid die omkomen bij (zelfmoord) aanslagen op mensen van andere geloven.

Uit het lied blijkt ook dat de vernietiging van Israël wordt nagestreefd door geweld, namelijk door de “handigheid met het geweer”. Er wordt namelijk gezongen dat Israël van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden ‘Palestina’ zou zijn. [Klik hier voor de beelden van de uitzendingen.]

Het is het zoveelste bewijs hoe de Palestijnse Autoriteit de Palestijnse kinderen van jongs af aan blijft vergiftigen met het idee dat Israël via geweld vernietigd moet worden. Dit blijkt uit deze en eerdere Palestijnse televisieprogramma’s [klik hier voor honderden soortgelijke uitzendingen] en uit de Palestijnse schoolboeken.

Een recente studie de NGO IMPACT-se van de nieuwste Palestijnse schoolboeken vond dat daarin nog steeds “haat, geweld en terreur” wordt verheerlijkt en aangemoedigd. Eén voorbeeld: het castreren en vermoorden van weerloze Israëlische sporters op de Olympische Spelen van München wordt geprezen als “een klap voor de internationale zionistische belangen”.

Ook de volgende Palestijnse generatie wordt niet het belang van vrede maar dat van geweld en terreur onderwezen.

Het is haast overbodig te zeggen dat dit een uiterst grove schending is van zowel de letter als de geest van de tussen de Palestijnen en Israël gesloten vredesakkoorden.

Door deze Palestijnse aanmoedigingen van terreur hebben de Verenigde Staten en belangrijke Arabische landen als Saoedi-Arabië en Egypte hun politieke en/of financiële steun aan de Palestijnen verminderd.

Europa en Nederland lijken hier echter geen moeite mee te hebben – want die vergroten zelfs hun ‘ontwikkelingshulp’.

___________________________
ENGLISH:


Recent children's programs on official Palestinian television once again encourage terror. The destruction of Israel is also sung.

Source: Likoed the Netherlands

For example, a seven-year-old girl recites a poem in which she sings about "dexterity with a gun". She also says she wants to give her blood for Palestinian President Abbas.

In another program, children sing how the boundaries of "Palestine" are determined by "the blood of Palestinian martyrs." The latter refers to Muslims who perish in (suicide) attacks on people of other faiths.

The song also shows that the destruction of Israel is pursued by violence, namely by the "skill with the gun". Namely, Israel is said to be "Palestine" from the very north to the very south. [Click here for the images of the broadcasts.]

It is yet another proof how the Palestinian Authority continues to poison Palestinian children from an early age with the idea that Israel should be destroyed by force. This is evident from this and earlier Palestinian television programs [click here for hundreds of similar broadcasts] and from the Palestinian textbooks.

A recent study by the NGO IMPACT-se of the latest Palestinian textbooks found that "hate, violence and terror" is still being glorified and encouraged. One example: castrating and killing defenseless Israeli athletes at the Munich Olympic Games is praised as "a blow to international Zionist interests."

Also the next Palestinian generation is not taught the importance of peace but that of violence and terror.

It is almost superfluous to say that this is an extremely gross violation of both the letter and the spirit of the peace agreements concluded between the Palestinians and Israel.

Through these Palestinian encouragements of terror, the United States and major Arab countries such as Saudi Arabia and Egypt have reduced their political and / or financial support to the Palestinians.

Europe and the Netherlands, however, seem to have no problem with this - because they even increase their "development aid".

(Google Translate)