04 november 2019

2019-11-04-10.20: EU noemt raketaanval op Zuid-Israël ‘onacceptabel - EU calls rocket attack on southern Israel "unacceptable"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de recente raketaanvallen op Zuid-Israël, heeft de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) van de Europese Unie een statement uitgebracht. In het persbericht wordt het afvuren van raketten op burgers “onacceptabel” genoemd.

Bron: CIDI

Vrijdagavond werden tien raketten op de stad Sderot in Zuid-Israël vanuit de Gazastrook afgevuurd. Een dag daarvoor werd een projectiel richting de dorpen Alumim en Be’eri afgeschoten. In antwoord op de aanvallen, heeft de IDF verschillende posities van Hamas in Gaza getroffen. Israël houdt de terreurbeweging verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt, daar Hamas sinds 2007 de landstrook de facto bestuurt.

Naar aanleiding van de raketaanvallen, heeft de EEAS een persbericht gepubliceerd. Daarin laat een woordvoerder weten dat het afvuren van raketten op burges “onacceptabel” is. Deze praktijk moet dan ook “onmiddellijk en onvoorwaardelijk stoppen”, zo valt in het statement te lezen. Volgens de EEAS is de prioriteit om te werken aan een de-escalatie om burgerlevens te beschermen. 

“Israëli’s en Palestijnen hebben beide het recht om te leven in vrede, veiligheid en waardigheid”, zo concludeert het EEAS-persbericht. “Alleen een politieke oplossing kan het geweld beëindigen”. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ziet het echter somber in. Volgens de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken is gedurende 2019 het zicht op een tweestatenoplossing verder uit zicht geraakt

Minister Blok stelt dan ook dat er geen perspectief is op spoedige hervatting van onderhandelingen” tussen Israël en de Palestijnen. De laatste keer dat de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas elkaar aan de onderhandelingstafel ontmoetten, was in 2013 onder auspiciën van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Nadat dit faalde gaf de toenmalige Amerikaanse administratie aan de EU de kans om een leidende rol in het vredesproces te nemen. De Europeanen wisten de twee partijen echter geen enkele keer samen aan tafel te krijgen. Een Frans initiatief om een vredesovereenkomst te schrijven zonder aanwezigen van Israel of de Palestijnen, liep ook op niks uit.

________________________
ENGLISH

Following the recent rocket attacks on southern Israel, the European Union's External Action Service (EEAS) issued a statement. In the press release, firing rockets at civilians is called "unacceptable".

Source: CIDI

On Friday evening, ten rockets were fired at the city of Sderot in southern Israel from the Gaza Strip. The day before, a projectile was fired at the villages of Alumim and Be'eri. In response to the attacks, the IDF has affected various positions of Hamas in Gaza. Israel holds the terror movement responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave, since Hamas de facto has been running the land lane since 2007.

Following the rocket attacks, the EEAS has published a press release. In it, a spokesperson said that firing rockets at burges is "unacceptable." This practice must therefore "immediately and unconditionally stop", as the statement states. According to the EEAS, the priority is to work on a de-escalation to protect civilian lives.

"Israelis and Palestinians both have the right to live in peace, security and dignity," concludes the EEAS press release. "Only a political solution can end the violence." Dutch Foreign Minister Stef Blok, however, sees it gloomily. According to the Minister for Foreign Affairs, the view of a two-state solution was further removed from view during 2019.

Minister Blok therefore states that there is no prospect of an early resumption of negotiations between Israel and the Palestinians. The last time Israeli Prime Minister Netanyahu and Palestinian President Abbas met at the negotiating table was in 2013 under the auspices of the then American President Obama. After this failed, the then US administration gave the EU the opportunity to take a leading role in the peace process. However, the Europeans never managed to get the two parties together at the table. A French initiative to write a peace agreement without the presence of Israel or the Palestinians also failed.

(Google Translate)