04 november 2019

2019-11-05:12.10: Likud MK pusht PM tot annexatie van de Westelijke Jordaanoever - Likud MK pushes PM on West Bank annexation

Likud MK Sharren Haskel (Foto's: Amit Shabi)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Sharren Heskel's wetsvoorstel zou, als het wordt uitgevoerd, het grondgebied van de Jordaanvallei onder volledige Israëlische soevereiniteit brengen, 

Bron: Ynet

De Palestijnen die in het gebied wonen, kunnen binnen tien jaar het Israëlische staatsburgerschap aanvragen, mits zij aan bepaalde criteria voldoen.
 
De Likud MK wil de wetgeving uitgevoerd hebben, omdat Prime Minister Benjamin Netanyhau  een campagne belofte gedaan heeft om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.
 
Sharren Haskel zal maandag een wetsvoorstel indienen om de oostkant van de Jordaanvallei onder volledige Israëlische soevereiniteit te brengen. 
 
Enkele dagen voor de officiële start van de verkiezingscampagnes belde Netanyahu met een persconferentie waarin hij verklaarde, dat hij bij herverkiezing zou werken aan de volledige soevereiniteit over de Jordaanvallei, onder verwijzing naar veiligheidskwesties.
 
'Blue and White' ambtenaren vinden de verklaringbelachelijk en zeiden: "De burgers van de Jordaanvallei zijn geen rekwisieten voor de propaganda van Netanyahu".
 
De partij voegde eraan toe: ,,'Blue and White' verklaarde eerder dat de Jordaanvallei" al een eeuwig deel van Israël is. Netanyahu was de persoon achter een plan in 2014 om het grondgebied aan de Palestijnen terug te geven.".
 
Haskels wetsvoorstel zou Palestijnse ingezetenen in het gebied toestaan om binnen tien jaar na de tenuitvoerlegging het Israëlische staatsburgerschap aan te vragen, op voorwaarde dat ze in het verleden niet aangeklaagd zijn geweest  voor veiligheidsovertredingen en niet publiekelijk hebben opgeroepen tot een boycot tegen Israël.

L-R: David Friedman, John Bolton en Benjamin Netanyahu in de Jordaanvallei eerder dit jaar (Foto: GPO).

"Het is tijd om de inwoners van de Jordaanvallei legale Israëlische burgers te maken, en zo de ontwikkeling en welvaart van de regio een nieuwe impuls te geven", aldus Haskel op zondag.
 
"De gemeenschappen van de Jordaanvallei en hun inwoners zijn een strategische bron van de hoogste orde voor Israël," zei ze. 
 
"Er is vandaag de dag een brede meerderheid over de regio, na de langverwachte erkenning van de Golanhoogten door de Amerikaanse president, wat nu onder Israëlische soevereiniteit staat. Het is tijd om hetzelfde te doen met de Jordaanvallei.
 
"Nadat de Blue and White'  leider Benny Gantz voorstelde om hetzelfde te doen, roep ik hem en mijn partijgenoten op om mijn voorstel te steunen.  

Ayelet Shaked (Foto: Ohad Zwigenberg)

Nieuw Rechts MK Ayelet Shaked stelde een soortgelijk wetsvoorstel voor met betrekking tot het Gush Etzion-blok van nederzettingen en de nederzetting Ma'ale Adumim op de Westelijke Jordaanoever.
 
"We hebben een diplomatieke mogelijkheid en de steun van de VS voor zo'n actie in onze handen, een kans die niet lang zal duren. Wij moeten niet aarzelen of vertragen," zei Shaked..
 

________________________
ENGLISH:

Sharren Heskel's bill, if implemented, would bring the Jordan Valley territory under full Israeli sovereignty, 

Source: Ynet

The Palestinians living in area can apply for Israeli citizenship within decade, provided they meet certain criteria
 
A Likud MK is pushign legislation to hold Prime MInister Benjamin Netanyhau to a campaign pledge to annex parts of the West Bank.
 
Sharren Haskel was to set propose a bill on Monday that would calls for the eastern side of the Jordan Valley to be brought under full Israeli sovereignty. 
 
Several days before the election campaigns officially kicked off, Netanyahu called a press conference at which he stated that when re-elected, he would work to implement full sovereignty over the Jordan Valley, citing security concerns.
 
Blue and White officials scoffed at the statement, saying: "The citizens of the Jordan Valley are not props for Netanyahu's propaganda."
 
The party added: "Blue and White already stated that the Jordan Valley is eternal part of Israel. Netanyahu was the person behind a plan to hand over the territory (to the Palestinians) back in 2014."
 
Haskel's bill proposal would permit Palestinian residents in the territory to apply for Israeli citizenship within ten years of its implementation, provided they were not charged in the past with any security offenses and have not publicly called for a boycott against Israel.

L-R: David Friedman, John Bolton and Benjamin Netanyahu in the Jordan Valley earlier this year (Photo: GPO)

 "It's time to make the residents of the Jordan Valley legal Israeli citizens, thus kick-starting the development and prosperity of the region," said Haskel on Sunday.

 "The communities of the Jordan Valley and their residents are a strategic resource of the highest order for Israel," she said. 
 
"There is a wide consensus today about the region, following the long-awaited U.S. president's recognition of the Golan Heights as under Israeli sovereignty. It is time to do the same with the Jordan Valley.
 
"After Blue and White leader Benny Gantz proposed to do the same, I call upon him and my fellow party members to support my proposal."  

Ayelet Shaked (Photo: Ohad Zwigenberg) 

New Right MK Ayelet Shaked proposed a similar bill Sunday, regarding the Gush Etzion bloc of settlements and Ma'ale Adumim settlement in the West Bank.
 
"We have in our hands a diplomatic window of opportunity and the support of the U.S. for such an action, an opportunity that will not last for long. We must not hesitate or delay," said Shaked on Sunday.