06 november 2019

2019-11-06: Urgent: Bid voor Syrië: Duizenden christenen worden bedreigd door verbanning en vernietiging - Urgent Call to Pray for Syria: Thousands of Christians Face Exile or Extinction

CBN Nieuws vanuit Noord Syrië. Er is geen staakt-het-vuren bereikt.
CBN News reports from northern Syria that there is no ceasefire.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Jeruzalem, Israël – Oprukkende Jihadistische troepen onder Turkse leiding kunnen de komende uren een Syrisch Christelijke stad onderwerpen aan een etnische zuiveringscampagne, zegt Lauren Homer, advocaat en voorstander van vrijheid van godsdienst.    

Door: CBN News Israel
Vertaling: Richard Holthuijsen

Homer, een advocaat internationaal recht, heeft een aantal jaren gewerkt met Christenen en andere religieuze minderheden in Noordoost Syrie. Deze groepen genoten religieuze vrijheid onder een nieuwe democratische regering en  riepen het zelfbestuur uit van Noord-oost Syrië (SANES).

Ze waarschuwt, ‘150.000 Christenen in Noordoost Syrië worden OP DIT MOMENT bedreigd door vernietiging en verbanning, als gevolg van brute aanvallen door de Turkse President Erdogan.’ Ze vraagt de Amerikaanse Christenen om te bidden en hun voorgangers aan te moedigen om op zondag een speciale gebedsdiensten te houden voor hun broeders en zusters, die in gevaar zijn.  Neem contact op met juist die leiders die het verschil kunnen maken.  

Hieronder staat de volledige tekst van de brief van Homer aan Hoofdredacteur Chris Mitchell, van het CBN Midden Oosten nieuws bureau:
‘Op dit moment, worden 150.000 Christenen in Noordoost Syrië bedreigd met vernietiging en verbanning door de Turkse President Erdogan. Christenen zijn inmiddels gevlucht uit de grensgebieden Turkije – Syrië, tezamen met hun Koerdische en Arabische buren. – een totaal van 400.000 vluchtelingen.

Meer dan 500 burgers zijn omgekomen. Velen van hen hebben geleden onder de gruwelijke oorlogsmisdaden van het Turkse Jihadistische leger. Turkije heeft de staakt het vuren beloftes aan zowel de Verenigde Staten als Rusland genegeerd.

Op dit moment, wordt Tel Tamer, de historische Assyrische Christelijke stad, omringd door  zwaar bewapende Turkse Jihadistische militairen. Turkije bombardeert omliggende steden, om de bewoners angst aan te jagen, en misschien wordt Tel Tamer binnenkort gebombardeerd. Christenen in Tel Amer doen een beroep op hun broeders en zusters buiten Syrië om de aanvallen te stoppen, voordat ze allemaal omkomen. 

Zo ziet het staakt het vuren in Noord Syrië er op dit moment uit.

Burgers in Tal Tamer die wordt gecontroleerd door de SDF / Syrische leger slaan op de vlucht.

De angst leeft dat de Turken en de Syrische huurlingen vanuit Ras al-Ayn naar het zuiden gaan richting Tal Tamer.

Tel Tamer heeft grote betekenis voor Syrische Christenen  - en hun Jihadistische aanvallers. Tel Tamer bestaat omdat Assyrische Christenen werden gedwongen om te vluchten voor de Turkse Genocide 100 jaar geleden. Zij hebben zich gevestigd in de vallei van de Khabour Rivier, waar ze Tel Tamer en omliggende steden hebben gebouwd. ISIS heeft het gebied in 2015 aangevallen, na belegering van Tel Tamer. Nadat er 300 Christenen werden gegijzeld, besloten de Verenigde Staten om te helpen.

De Amerikaanse luchtaanvallen waren de enige reden dat het volledige gebied niet werd overgenomen door ISIS in 2015. Christelijke mannen – en vrouwen – hebben een belangrijke rol van gespeeld in de multireligieuze Syrische Democratische Strijdkrachten.

Op dit moment herhaalt de geschiedenis zich. De Amerikaanse President gaf Erdogan groen licht om binnen te vallen. Dezelfde Jihadisten, nu met Turkse uniformen, keren terug om Tel Tamer te veroveren en de overgebleven Christenen te elimineren. Deze keer heeft de Turkse luchtmacht, overweldigende aantallen en geavanceerd militair materieel tot de beschikking. Erdogan roept op tot een religieuze oorlog van overwinning en roept op tot geweld tegen de ongelovigen in Syrië.

De Amerikaanse luchtmacht wordt niet ingezet om hen te stoppen. En de opgelegde sancties van President Trump zijn direct na de Turkse invasie opgeschort – ondanks het overvloedige bewijs van geweld nadat er beloofd is om tot een staakt het vuren te komen.

Het Amerikaanse huis van Afgevaardigden nam de wet HR 4695 aan, invoering van strengere straffen voor Turkije met een enorme steun van beide partijen op 29 oktober (te samen met de wet die de Genocide tegen de Christenen erkent in 1918.

Maar de wetgeving is vastgelopen in de Senaat. Volgens berichten zal Mitch McConnell, meerderheidsleider van de Senaat, het niet ter tafel brengen.  

Wij roepen iedereen die zich zorgen maakt op om te vasten en de te bidden voor Syrië. Te bidden voor wijsheid voor de leiders van de Verenigde Staten en alle andere landen die tegen de agressie van Turkije zijn. We roepen op voor gebed om het geweld te beëindigen,  dat de Turkse troepen zich terugtrekken en het meest voor veiligheid, steun en beveiliging van de  Syrische/Assyrische christenen en hun buren. Velen slapen in de straten wegen gebrek aan onderdak.  

Tienduizenden wonen in tijdelijke kampen zonder humanitaire hulp van buitenaf tegen de Turkse aanvallen. Het is erg moeilijk om te vluchten naar Irak. Er zijn geen veilige plaatsen binnen Noordoost Syrië.

__________________________________
ENGLISH:


JERUSALEM, Israel - Turkish-led jihadist troops advancing on a Syrian Christian town could begin an ethnic cleansing campaign in the next few hours, attorney and religious freedom advocate Lauren Homer tells CBN News.

By CBN News Israel.

Homer, an attorney with Law and Liberty International, has been working with Christians and other religious minorities in Northeast Syria for years. These groups enjoyed religious freedom under a new democratic government there called the Self Administration of Northeast Syria (SANES). 

She warns, “150,000 Christians in Northeast Syria face extinction or exile AT THIS VERY MOMENT due to savage attacks by Turkey’s President Erdogan.” She's asking American Christians to pray and to encourage their pastors to pray to hold special prayers on Sunday for their brothers and sisters in peril and contact those leaders who can make a difference. 

Here's the full text of Homer's letter to CBN News Middle East Bureau Chief Chris Mitchell:"At this very moment, 150,000 Christians in Northeast Syria face extinction or exile due to savage attacks by Turkey’s President Erdogan. Christians have already fled from areas along the Turkey-Syria border, along with their Kurdish and Arab neighbors—400,000 total refugees.

Over 500 civilians are dead. Many suffered horrific war crimes at the hands of Turkey’s jihadi army. Turkey is ignoring cease-fire promises it made to both the US and to Russia.

At this hour, the historic Assyrian Christian town of Tel Tamer is surrounded by Turkey’s jihadi forces with heavy weapons. Turkey is heavily bombing nearby villages, terrifying residents, and may soon bomb Tel Tamer. Christians in Tel Tamer are appealing to their brothers and sisters outside Syria to stop the attacks before they all die.This is what the ceasefire in North Syria looks like today.

Civilians in Tal Tamer which is controlled by SDF/ Syrian army are fleeing.

There is fear that Turkey & its Syrian proxies are heading from Ras al-Ayn in southern direction towards Tal Tamer.

Tel Tamer has HUGE significance for Syrian Christians—and for their jihadi attackers. It exists because Assyrian Christians were forced to flee the Turkish Genocide 100 years ago. They settled in the Khabour River valley, building Tel Tamer and nearby villages. ISIS attacked this area in 2015, besieging Tel Tamer. After it took over 300 Christian hostages, the US decided to help.

US airstrikes were the only reason the entire area was not overrun by ISIS in 2015. Christian men—and women—went on to play a significant role in the multi-religious Syrian Democratic Forces.

Now, history is repeating itself. The US President gave Erdogan a green light to invade. The same jihadis, wearing Turkish uniforms, are returning to capture Tel Tamer and eliminate the remaining Christians. This time they have Turkish airpower, overwhelming numbers, and advanced military equipment. Erdogan is calling this a religious war of conquest and called for violence against the infidels in Syria.

US airpower is not being used to stop them this time.  And sanctions President Trump imposed immediately after the Turkish invasion are suspended—despite abundant evidence of violations of the promised cease fire.

The US House of Representatives passed HR 4695 imposing strict sanctions on Turkey by an overwhelming, bipartisan margin on October 29 (along with a bill acknowledging Turkey’s 1918 Genocide against Christians)

But the legislation is stalled in the Senate. Reportedly Majority Leader Mitch McConnell will not bring it to the floor.

We are calling all concerned people to fast and pray for Syria, for wisdom for the leaders of the US and all other countries opposed to Turkey’s aggression, for an end to violence, for withdrawal of Turkish forces, and most of all for safety, comfort, and protection for Syrian Assyrian/Syriac Christians and their neighbors. Many are sleeping on streets due to the lack of shelter."

Tens of thousands are in temporary camps with no outside humanitarian assistance due to the Turkish attacks. It is very difficult to escape to Iraq. There are NO safe places inside NE Syria.