08 november 2019

2019-11-08-17.00: De Iraanse luchtafweer heeft een “buitenlandse” drone neergeschoten - he Iranian anti-aircraft fire has shot down a "foreign" drone

Een Israelische drone. Het gaat niet om de neergeschoten drone uit het verhaal. Bron: Flickr/Zachi Evenor
An Israeli drone. It's not about the shot drone from the story. Source: Flickr / Zachi Evenor

Nederlands - English

NEDERLANDS
:

De Iraanse luchtafweer heeft een “buitenlandse” drone neergeschoten, aldus staatsomroep IRNA. Veiligheidsdiensten zouden onderzoek doen naar de restanten van het onbemande vliegtuigje. 

Bron: CIDI

Al wekenlang oplopende spanningen

De vraag is natuurlijk of deze drone uit Israel komt. De afgelopen weken bestookte Israel meermaals aan Iran gelieerde doelen in Syrië en Irak, uit vrees dat Iran proxy-groeperingen in het Midden-Oosten gebruikt om Israel aan te vallen.

Burgerprotesten in Libanon en Irak

Naast deze indirecte militaire confrontaties kreeg Iran ook nog eens te maken met massale burgerprotesten in Libanon en Irak. De protesten richten zich tegen de economische wantoestanden in beide landen, maar zijn ook duidelijk gericht tegen bewegingen en partijen die Iran juist als bondgenoot ziet. In Libanon is dat Hezbollah, in Irak keren de protesten zich tegen de pro-Iraanse regering. 

Geopolitieke impact

De potentiële invloed van de burgerrevoltes blijft niet beperkt tot de stedelijke pleinen, maar heeft mogelijk geopolitieke consequenties voor Iran. Voor de islamitische republiek zijn Irak en Libanon namelijk cruciale schaakstukken in het spel om regionale hegemonie. De Iraanse grootayatollah Khamenei wijt de protesten aan “zionistische” schaduwmachten die Iran zouden willen verzwakken. Het nieuws dat de Iraanse luchtafweer vandaag een drone heeft neergeschoten, zal vermoedelijk weinig doen om de spanningen tot bedaren te brengen.

Onderzoek

De drone zou zijn neergeschoten bij de havenstad Mahshahr, gelegen in de olierijke provincie Khuzestan aan de Perzische golf. Volgens de provinciale gouverneur is het onbemande vliegtuig “zeker” afkomstig van een buitenlandse mogendheid. De resten van de drone zouden nu worden onderzocht, het is dus nog niet bekend uit welk land deze afkomstig is. 

Oplopende spanningen

In juni leidde een soortgelijk incident tot oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran schoot toen een Amerikaanse drone neer. Volgens de VS vloog deze boven internationale wateren maar Iran beweerde dat de drone het Iraanse luchtruim was binnengedrongen. Een Amerikaanse tegenaanval zou op het laatste moment zijn afgeblazen door president Trump.

Zionistische entiteit

Mocht de zojuist neergeschoten drone ook Amerikaans zijn, dan zal dat vrijwel zeker opnieuw leiden tot verhoogde spanningen. Maar ook als de drone afkomstig blijkt van aartsrivaal Saoedi-Arabië, of uit Israel – door het Iraanse regime steevast aangeduid als de “zionistische entiteit” zal dit incident zijn doorwerking hebben in de regionale verhoudingen. 

Uraniumverrijking

Het neerschieten van de drone gebeurt amper een dag nadat Iran aankondigde weer te beginnen met de verrijking van uranium tot boven de normen die zijn gesteld in de zogeheten “nucleaire deal”. 


 ______________________________
ENGLISH:

The Iranian anti-aircraft fire has shot down a "foreign" drone, according to state broadcaster IRNA. Security services would investigate the remains of the unmanned aircraft.

Source: CIDI

Increasing tensions for weeks

The question is of course whether this drone comes from Israel. In recent weeks, Israel has been targeting Iran-related targets in Syria and Iraq on several occasions, fearing that Iran is using proxy groups in the Middle East to attack Israel.

Citizen protests in Lebanon and Iraq

In addition to these indirect military confrontations, Iran also faced massive civilian protests in Lebanon and Iraq. The protests are directed against the economic abuses in both countries, but are also clearly directed against movements and parties that Iran sees as an ally. In Lebanon that is Hezbollah, in Iraq the protests are turning against the pro-Iranian government.

Geopolitical impact

The potential influence of civilian populations is not limited to urban squares, but may have geopolitical consequences for Iran. For the Islamic republic, Iraq and Lebanon are crucial chess pieces in the game of regional hegemony. The Iranian grand Ayatollah Khamenei blames the "Zionist" shadow forces for wanting to weaken Iran. The news that the Iranian anti-aircraft guns have shot down a drone today is unlikely to do much to alleviate tensions.

Investigation

The drone is said to have been shot at the port city of Mahshahr, located in the oil-rich province of Khuzestan on the Persian Gulf. According to the provincial governor, the unmanned aircraft "certainly" comes from a foreign power. The remains of the drone would now be investigated, so it is not yet known from which country it comes.

Increasing tensions

In June a similar incident led to rising tensions between Iran and the United States. Iran then shot an American drone. According to the US, it flew over international waters, but Iran claimed that the drone had invaded Iranian airspace. An American counterattack would have been canceled at the last minute by President Trump.

Zionist entity

If the drone that has just been shot down is also American, then that will almost certainly again lead to increased tensions. But even if the drone appears to be from arch-rival Saudi Arabia, or from Israel - invariably referred to by the Iranian regime as the "Zionist entity", this incident will have an effect on regional relations.

Uranium enrichment

The drone is shot barely a day after Iran announced to start uranium enrichment again above the standards set in the so-called "nuclear deal."

(Google Translate)