10 november 2019

2019-11-10-15.50: 'Geef ons Dollars uit Qatar, of het regent raketten op Tel Aviv'. - ‘Give Us Dollars from Qatar, or We Rain Rockets on Tel Aviv!’Hamas leider Yahya Sinwar dreigt  Tel Aviv te bombarderen
Hamas leader Yahya Sinwar threatened to “bomb Tel Aviv
Yahya Sinwar. (shutterstock)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Qatar kan zijn maandelijkse geldinfusies aan Hamas stoppen, wat de Gazastrook, de Libanese dagelijkse Al-Akhbar die dinsdag wordt gerapporteerd, verder kan destabiliseren.

Bron: United with Israel

Volgens het rapport vertelde de Qatarese afgevaardigde Mohammed Al Emadi, tijdens een recent bezoek aan Hamas en andere politieke groeperingen, dat het "zeer moeilijk zou zijn om de geldelijke toelage, geschat op 30 miljoen dollar per maand, te verlengen".

Het rapport wees ook op hoeveel de burgers van Gaza onder de leiding van Hamas lijden.

"Volgens officiële en civiele statistieken behoort de armoede en werkloosheid in Gaza tot de hoogste ter wereld. Uit nieuwe gegevens van het ministerie van Ontwikkeling in Gaza blijkt dat het armoede- en werkloosheidspercentage dit jaar is gestegen tot bijna 75%, terwijl 70% van de bevolking van de Gazastrook 'voedselonzeker' is en 33,8% 'onder de extreme armoedegrens'," rapporteert Al-Akhbar.

Al-Akhbar haalde anonieme Hamas bronnen aan die zeiden dat als Qatar zijn massale maandelijkse schenking stopzet, Israël belastinggeld moet overmaken naar het Ministerie van Financiën in Gaza of de gevolgen zal men onder ogen moet zien.

"Niet-verlenging betekent op weg naar een klap in het gezicht van de Israëlische bezetting, de eerste en laatste verantwoordelijk voor de belegering," vertelden de bronnen aan de Libanese nieuwskanalen.

Hamas-leider Yahya Sinwar maakte de intenties van zijn terreurgroep nog explicieter en dreigde: "Als we tot de conclusie komen dat de situatie in Gaza zal verslechteren, zullen we Tel Aviv bombarderen en zes maanden lang rood alarm veroorzaken".

Sinwar maakte de bedreigingen op een bijeenkomst in de Gazastrook op maandag. "De ,,raketten die in de Gazastrook worden vervaardigd zullen de krachtigste tanks van de wereld in geschroeid ijzer veranderen," voegde hij toe.

"We hebben een militaire kracht in de Strip waar de vijand bang voor is... We hebben honderden kilometers aan tunnels, honderden controlekamers boven en onder de grond, duizenden luchtafweerraketten en duizenden mortieren. We kunnen vijandelijke steden in spooksteden veranderen als ze besluiten ons aan te vallen," voegde hij eraan toe.

________________________
ENGLISH:

Qatar may halt its monthly cash infusions to Hamas which could further destabilize the Gaza Strip, the Lebanese daily Al-Akhbar reported on Tuesday.

Source: United with Israel

According to the report, the Qatari delegate Mohammed Al Emadi told leaders of Hamas and other political factions during a recent visit that it “would be very difficult to renew the cash grant, estimated at $30 million per month.”

The report also indicated how much the citizens of Gaza are suffering under Hamas leadership

“According to official and civil statistics, the poverty and unemployment rate in Gaza is among the highest in the world. New data released by the Ministry of Development in Gaza shows that the rate of poverty and unemployment has increased this year to nearly 75%, while 70% of the population of the Gaza Strip are ‘food insecure’ and 33.8% ‘below the extreme poverty line,’” Al-Akhbar reports.

Al-Akhbar cited unnamed Hamas sources that said if Qatar halts its massive monthly gift, then Israel must transfer tax funds to the Finance Ministry in Gaza or face the consequences.

“Non-renewal means heading to an explosion in the face of the Israeli occupation, the first and last responsible for the siege,” the sources told the Lebanese news outlet.

Hamas leader Yahya Sinwar made his terror group’s intentions even more explicit, threatening,”If we come to the conclusion that the situation in Gaza will be worsened, we will bomb Tel Aviv and cause red alert alarms for six months.”

Sinwar made the threats at a rally in the Gaza Strip on Monday. “The missiles manufactured in the Gaza Strip will turn the world’s most powerful tanks into singed iron,” he added

“We have a military force in the Strip that the enemy is afraid of. We have hundreds of miles of tunnels, hundreds of control rooms above and below ground, thousands of anti-aircraft missiles and thousands of mortars. We can turn enemy cities into ghost towns if they decide to attack us,” he added.