12 november 2019

2019-11-12-16.20: Hof van Justitie EU: apart label voor nederzettingenproducten - Court of Justice EU: separate label for settlement products

Redactie IsraelCNN.com: Gaan we weer richting WOll? Maar nu Nazi-Europa? 
1930: Kauf nicht bei Juden - 2019 Exact het zelfde, misschien in een ander jasje?

Nederlands - English NEDERLANDS:

Producten uit Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, in de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem mogen definitief niet meer worden verkocht als ‘Made in Israel’. Nederzettingenproducten moeten een apart label krijgen. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag bepaald.

Volgens de hoogste EU-rechter kunnen consumenten op deze manier “goed doordachte keuzes” maken over hun aankopen. De volledige uitspraak is terug te lezen via de website van het Hof. Alleen producten uit Israelische nederzettingen moeten een label hebben: bezette gebieden zoals Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara ontspringen wederom de dans.

Discriminatie In 2015 publiceerde de Europese Commissie de zogeheten ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden’, een richtsnoer hoe EU-lidstaten om moeten gaan met de labeling van producten uit Israelische nederzettingen. Volgens deze mededeling mogen nederzettingenproducten op basis van EU-wetgeving niet als ‘product uit Israel’ worden verkocht. Bovendien moet worden vermeld dat het product uit een nederzetting afkomstig is. 

De Tweede Kamer nam hierop een motie aan van toenmalig VVD-Kamerlid Han ten Broeke, die de regering de opdracht gaf om in EU-verband te pleiten voor aparte etikettering van “álle producten uit álle gebieden die krachtens het internationaal recht bezet of illegaal geannexeerd zijn”. De regering liet in reactie op deze motie weten dat zij in Europees verband heeft opgeroepen voor richtlijnen die niet discrimineren. Hier was volgens de regering echter onvoldoende draagvlak voor.

Handhaving De mededeling van de Europese Commissie werd in Frankrijk, evenals in enkele andere EU-landen zoals Nederland, omgezet in regelgeving voor bedrijven. Dit was reden voor Psagot Winery, gevestigd in een nederzetting op de Westoever, en de Organisation Juive Européenne (OJE) om naar de hoogste bestuursrechter in Frankrijk te stappen. Deze stelde vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Psagot en de OJE werden echter in het ongelijk gesteld.

Het besluit van het Hof geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, dus ook voor Nederland. Landen die nog niet voldoen aan de richtsnoeren van de EU moeten hun nationale wetgeving nu in lijn brengen met de uitspraak. Omdat de Nederlandse wetgeving al eist dat etiketten het vermelden als een product uit een nederzetting komt, zal er in de praktijk vermoedelijk weinig veranderen in ons land. “Er zal wel op gehandhaafd worden, het moet duidelijk op het etiket staan”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag tegenover RTL Z.

Contraproductief en eenzijdig CIDI sprak reeds in 2015 haar afkeuring uit over etikettering van Israelische producten van de Westoever en de Golan. De verplichte labeling van nederzettingenproducten is een contraproductieve en eenzijdige maatregel die de oplossing van het conflict tussen Israel en de Palestijnen geen stap dichterbij brengt, en een negatieve invloed kan hebben op de onderlinge verhoudingen in de regio en in Nederland.

De etikettering werkt een boycot van Israelische producten in de hand, en het uitzonderen van de burgers van één enkel land is mogelijk strijdig met het verbod op discriminatie.

________________________
ENGLISH

Editors IsraelCNN.com: Are we heading for the time of Second World War again? But now as Nazi Europe? 
1930: Kauf nicht bei Juden - 2019 Exactly the same, perhaps in no other jacket?

Products from Israeli settlements in the West Bank, in the Golan Heights and East Jerusalem may no longer be sold as "Made in Israel." Settlement products must be given a separate label. That is what the Court of Justice of the European Union decided on Tuesday.

According to the highest EU court, consumers can make "well-considered choices" about their purchases in this way. The full judgment can be found on the website of the Court. Only products from Israeli settlements must have a label: occupied areas such as Northern Cyprus and Western Sahara once again jump out.

Discrimination In 2015, the European Commission published the "Interpretative Communication on the Indication of the Origin of Goods from Territories Occupied by Israel since June 1967", a guideline on how EU Member States should deal with the labeling of products from Israeli settlements. According to this notice, settlement products cannot be sold as "products from Israel" under EU law. In addition, it must be stated that the product comes from a settlement.

The House of Representatives adopted a motion by the then VVD MP Han ten Broeke, who instructed the government to argue in an EU context for separate labeling of “all products from all areas occupied or illegally annexed under international law. " In response to this motion, the government announced that it had called for directives that do not discriminate in a European context. However, according to the government, there was insufficient support for this.

Enforcement The communication from the European Commission was transposed into business regulations in France, as well as in some other EU countries such as the Netherlands. This was reason for Psagot Winery, located in a settlement on the West Bank, and the Organization Juive Européenne (OJE) to go to the highest administrative court in France. He then referred questions to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling. However, Psagot and the OJE were unsuccessful.

The decision of the Court applies to all member states of the European Union, including the Netherlands. Countries that do not yet comply with the EU guidelines must now align their national legislation with the ruling. Because Dutch legislation already requires labels to state that a product comes from a settlement, little will probably change in our country in practice. "It will be maintained, it must be clearly stated on the label," said a spokesperson for the Ministry of Health, Welfare and Sport on Wednesday opposite RTL Z.

Counterproductive and one-sided CIDI already expressed its disapproval in 2015 about the labeling of Israeli products from the West Bank and the Golan. Mandatory labeling of settlement products is a counterproductive and one-sided measure that does not bring the resolution of the conflict between Israel and the Palestinians a step closer, and can have a negative influence on the mutual relations in the region and in the Netherlands.

The labeling encourages a boycott of Israeli products, and the exclusion of the citizens of a single country may contravene the prohibition of discrimination.

(Google Translate)