14 november 2019

2019-11-14-12.35: Staakt-het-vuren na paar uur al geschonden met rakettenregen op Israël - After a few hours, the cease-fire has already been violated with rocket rain on Israel

Nederlands - English 

NEDERLANDS:

Na 50 uur raketaanvallen door terreurgroepen vanuit de Gazastrook op Israël en bombardementen door de Israëlische luchtmacht in Gaza, leek een staakt-het-vuren te zijn bereikt. De rust was echter van korte duur: na een paar uur werd een barrage aan raketten op het zuiden van de Joodse staat afgevuurd.

Bron CIDI

Op de nacht van 11 op 12 november had de Israëlische luchtmacht Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata met een gerichte aanval uitgeschakeld. De terreurleider wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor meerdere recente raketaanvallen. In een persbericht stelt het Israëlische leger dat ten tijde van de gerichte aanval, hij op het punt zou hebben gestaan weer raketten op de Joodse staat af te vuren in opdracht van Iran.

In antwoord op de gerichte aanval, gingen Islamitische Jihad en andere milities in de Gazastrook over op het afvuren van raketten op verschillende dorpen en steden in Israël. Naar schatting werden de afgelopen dagen meer dan 500 projectielen afgevuurd. In ongeveer de helft van de gevallen – wanneer was uitgerekend dat de raket niet in open gebied zou neerkomen – kwam het Iron Dome-luchtafweersysteem in actie. Volgens de IDF was Iron Dome in 90% van de gevallen succesvol in het onderscheppen van de projectielen.

De Israëlische luchtmacht bombardeerde op haar beurt terreureenheden in Gaza die verantwoordelijk waren voor de raketaanvallen. Daarnaast werd afgelopen nacht de raketcommandant van  Islamitische Jihad Rasmi Abu Malhous gedood met een aanval op zijn huis. Volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie van Volksgezondheid zijn hier ook vijf anderen bij omgekomen.

Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid meldt in totaal 32 slachtoffers. Een overgrote meerderheid van de doden bestaat uit leden van Islamitische Jihad, en andere groepen zoals de Al-Aqsa Martelarenbrigades en de Nasser Salah al Din-brigade – zoals bevestigd door de terreurbewegingen zelf.

Hamas de grote afwezige

Opvallend was de afwezigheid van Hamas in deze escalatie. Hamas is de grootste terreurbeweging in de Gazastrook en bestuurt sinds 2007 de facto de kustenclave. Meerdere malen waarschuwde Hamas mee te zullen gaan doen in het afvuren van raketten op Israël en verklaarde het zich solidair met Islamitische Jihad en de andere facties in Gaza, maar actie bleef uit.

De Israëlische luchtmacht richtte zich in haar aanvallen dan ook volledig op Islamitische Jihad en andere groepen die raketten op de Joodse staat afvuurden. Normaal gesproken richt de IAF zich voornamelijk op Hamas, omdat deze als de facto bestuurder door Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat in en vanuit de Gazastrook plaatsvindt. De boodschap van het Israëlische leger was duidelijk: dit is een strijd tegen Islamitische Jihad en Hamas heeft op dit moment niks te vrezen zolang het niet mee gaat doen met de aanvallen op Israël.

De uitschakeling van Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata komt Hamas dan ook niet geheel slecht uit. Ondanks dat de ideologie van de twee terreurbewegingen identiek is, presenteert Islamitische Jihad – met tot voor kort Abu al-Ata voorop – zich als geduchte concurrent in de vraag welke groep de “ware leidende rol in het Palestijnse verzet” heeft. Islamitische Jihad voerde de afgelopen maanden meerdere keren aanvallen uit op Israël – tegen het zere been van Hamas dat een staakt-het-vurenakkoord in stand probeert te houden.

Staakt-het-vuren na paar uur al geschonden

Vanochtend vroeg ging om half zes lokale tijd een staakt-het-vuren tussen Islamitische Jihad en Israël in. De IDF, die de twee dagen strijd heeft omgedoopt in “operatie Zwarte Riem”, stelde dat alle doeleinden van de operatie snel en volledig waren bereikt. 

De nieuwe Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett spreekt van “nieuwe regels in het spel”. “Een terrorist die tracht de burgers van Israël te treffen kan ’s nachts niet rusten, niet thuis, niet in zijn bed, niet in welke schuilplek dan ook”, aldus de defensieminister. 

Israël Ons Huis-leider Avigdor Lieberman was echter niet te spreken over het staakt-het-vuren. “De volgende gevechtsronde is slechts een kwestie van tijd”, aldus de voormalig minister van Defensie. Yair Lapid van de partij Blauw-Wit noemde de wapenstilstand een “compromis dat niet goed is” dat uiteindelijk tot een nieuwe escalatie zal leiden.

Het staakt-het-vuren was van korte duur. Vlak voor elf uur werd een barrage aan raketten vanuit de Gazastrook op Zuid-Israël afgevuurd. Veel scholen die gisteren in verband met het conflict nog dicht waren, hadden vandaag hun deuren voor kinderen net weer geopend in de veronderstelling dat de wapenstilstand in stand zou blijven. 

De schending van het staakt-het-vuren is opgeëist door de Nasser Salah al Din-brigade. De militie is de gewapende tak van het Palestijnse Volksverzetscomité en is op Hamas en Islamitische Jihad na de grootste terreurbeweging in de Gazastrook. De afgelopen twee dagen had de Salah al Din-brigade ook al veelvuldig projectielen op Israël afgevuurd en is het ook een aantal leden bij Israëlische luchtaanvallen verloren. 

_________________

ENGLISH:

After 50 hours of rocket attacks by terrorist groups from the Gaza Strip on Israel and bombing by the Israeli Air Force in Gaza, a ceasefire seemed to have been reached. The rest, however, was short-lived: after a few hours a barrage of rockets was fired at the south of the Jewish state.

By: CIDI

On the night of November 11 to 12, the Israeli Air Force had eliminated Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata with a targeted attack. The terror leader is held responsible by Israel for several recent rocket attacks. In a press release, the Israeli army states that at the time of the targeted attack, he would have been about to fire rockets at the Jewish state again on behalf of Iran.

In response to the targeted attack, Islamic Jihad and other militias in the Gaza Strip switched to firing rockets at various villages and towns in Israel. It is estimated that more than 500 projectiles were fired in recent days. In about half of the cases - when it was calculated that the rocket would not land in an open area - the Iron Dome anti-aircraft system came into action. According to the IDF, Iron Dome was successful in intercepting the projectiles in 90% of the cases.

The Israeli Air Force in turn bombed terrorist units in Gaza that were responsible for the missile attacks. In addition, the rocket commander of Islamic Jihad Rasmi Abu Malhous was killed last night with an attack on his house. According to the Hamas-controlled Ministry of Health, five others died as well.

The Gazan Ministry of Health reports a total of 32 victims. A vast majority of the dead are members of Islamic Jihad, and other groups such as the Al-Aqsa Martyrs' brigades and the Nasser Salah al-Din brigade - as confirmed by the terror movements themselves.

Hamas the great absentee
The absence of Hamas in this escalation was striking. Hamas is the largest terrorist movement in the Gaza Strip and since 2007 has been de facto controlling the coastal enclave. Several times, Hamas warned to participate in the firing of rockets at Israel and declared its solidarity with Islamic Jihad and the other factions in Gaza, but no action was taken.

In its attacks, the Israeli air force therefore focused entirely on Islamic Jihad and other groups that fired rockets at the Jewish state. Normally, the IAF mainly focuses on Hamas, because as the de facto director Israel is held responsible for everything that takes place in and from the Gaza Strip. The message from the Israeli army was clear: this is a fight against Islamic Jihad and Hamas has nothing to fear at the moment as long as it does not participate in the attacks on Israel.

The elimination of Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata is therefore not bad for Hamas. Despite the fact that the ideology of the two terrorist movements is identical, Islamic Jihad - with Abu al-Ata at the forefront - presents itself as a formidable competitor in the question of which group has the "true leading role in the Palestinian resistance". Islamic Jihad has been attacking Israel several times in recent months - against the sore leg of Hamas trying to maintain a ceasefire agreement.

Cease fire already violated after a few hours
Early this morning at half past five local time a cease-fire entered between Islamic Jihad and Israel. The IDF, who renamed the two-day battle as "Operation Black Belt", stated that all the objectives of the operation were achieved quickly and completely.

The new Israeli defense minister Naftali Bennett speaks of "new rules in the game". "A terrorist who tries to strike at the citizens of Israel cannot rest at night, not at home, not in his bed, not in any hiding place," the defense minister said.

Israel Our House leader Avigdor Lieberman, however, was not pleased with the ceasefire. "The next round of combat is only a matter of time," said the former defense minister. Yair Lapid of the Blauw-Wit party called the ceasefire a "compromise that is not good" that will eventually lead to a new escalation.

The ceasefire was short-lived. Just before eleven o'clock a barrage of rockets was fired from the Gaza Strip to southern Israel. Many schools that were closed yesterday because of the conflict had just reopened their doors for children today, assuming that the ceasefire would continue.

The violation of the cease-fire has been claimed by the Nasser Salah al Din brigade. The militia is the armed branch of the Palestinian People's Resistance Committee and is the second terrorist movement in the Gaza Strip after Hamas and Islamic Jihad. In the past two days, the Salah al Din brigade had also fired multiple projectiles at Israel and lost a number of members in Israeli air strikes.

(Google Translate)