16 november 2019

2019-11-16-10.40:Kijk eens wat genuanceerder naar Arabieren - Take a more nuanced look at Arabs

Bron: CvI- Christenen voor Israel - Joanne Nihom - 15 november 2019

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In gesprekken en ontmoetingen zowel in Nederland als in Israël, met een aantal Nederlandse vrienden en kennissen, valt me steeds weer op hoe eenzijdig zij denken over Arabieren.

Uitspraken als “ik haat ze”, “het zijn allemaal extremisten”, “ze dragen allemaal hoofddoekjes, ik wil er niets mee te maken hebben”, zijn heel gewoon. 

Als ik vertel hoe ik leef tussen de Arabieren, religieuze en niet-religieuze, geloven ze dat niet. Ik benadruk altijd dat de Joodse en de Arabische cultuur totaal verschillend zijn, maar dat dat niet betekent dat je niet met elkaar om kunt gaan. Het gaat om onderling respect, elkaar als waardevolle mensen beschouwen. Ook en vooral van elkaar leren.

Niet alle Joden zijn aardig, net zoals er ook niet-aardige Arabieren zijn. Extremisten bestaan, in ieder geloof.
Verschillen zijn er tussen ons. Tijd is bij Arabieren een ander begrip dan bij Joden en politiek is vrijwel nooit een onderwerp dat op tafel komt. We kleden ons veelal verschillend en de dagelijkse omgang tussen Arabische mannen en vrouwen is anders dan zoals wij dat gewend zijn. De vrouw is in hun cultuur nog steeds een mindere.

Er is veel, heel veel dat ‘anders’ is. Toch beschouw ik de kennismaking met hun cultuur en hun leven als een van de mooiste geschenken in mijn leven. Het heeft me veel geleerd de afgelopen jaren. Vooral dat het, om te zorgen dat in de wereld van onze kinderen en kleinkinderen meer tolerantie is tegenover elkaar en daardoor minder plaats voor extremisme. Het is belangrijk dicht bij huis te beginnen. 

Arabieren stammen af van Ismaël, een zoon van Abraham. Joden zijn de afstammelingen van Isaak, ook een zoon van Abraham. Joden (als etniciteit) en Arabieren zijn beide Semitische volkeren. Er zijn christelijke Arabieren en islamitische Arabieren.

OVER DE AUTEUR

Onze  (CvI) journaliste Joanne Nihom woont al enige jaren in Israël. “Israël is voor mij thuiskomen, onderdeel zijn van een ongelofelijke uitdaging. Israël is voor mij het land, de zee, de geur van alle kruiden. Israël is voor mij het zuiden, het noorden, het westen en het oosten. Israël is voor mij de bedoeïen, de druzen, de moslim- en christelijke Arabieren, de liberale en de orthodoxe joden. Een mozaïek van mensen, gewoonten, kleuren en geuren. Israël is voor mij geschiedenis, religie en cultuur, een mengelmoes van emoties. Die sfeer wil ik overbrengen, alsof de lezer toch een beetje in Israël is. “

_______________________________
ENGLISH:

Source: CvI - Christians for Israel - Joanne Nihom - November 15, 2019

In conversations and meetings both in the Netherlands and in Israel, with a number of Dutch friends and acquaintances, I notice again and again how unilaterally they think about Arabs.

Statements like "I hate them", "they are all extremists", "they all wear headscarves, I don't want anything to do with it" are common.

When I tell how I live among the Arabs, religious and non-religious, they don't believe that. I always emphasize that Jewish and Arabic culture are completely different, but that does not mean that you cannot get along. It is about mutual respect, seeing each other as valuable people. And also learn from each other.

Not all Jews are nice, just like there are non-nice Arabs. Extremists exist, in every faith.
There are differences between us. Time is a different concept for Arabs than for Jews and politics is almost never a topic that comes up. We often dress differently and the daily interaction between Arab men and women is different from what we are used to. The woman is still a lesser one in their culture.

There is much, very much that is "different". Yet I consider getting acquainted with their culture and their lives as one of the most beautiful gifts in my life. It has taught me a lot in recent years. Especially that, to ensure that in the world of our children and grandchildren there is more tolerance towards each other and therefore less room for extremism. It is important to start close to home.

Arabs are descended from Ishmael, a son of Abraham. Jews are the descendants of Isaac, also a son of Abraham. Jews (as ethnicity) and Arabs are both Semitic peoples. There are Christian Arabs and Muslim Arabs.

ABOUT THE AUTHOR

Joanne Nihom
Joanne Nihom Our journalist Joanne Nihom has been living in Israel for several years. “Israel is coming home to me, being part of an incredible challenge. For me, Israel is the land, the sea, the scent of all herbs. For me, Israel is the south, the north, the west and the east. For me, Israel is the Bedouin, the Druze, the Muslim and Christian Arabs, the Liberal and the Orthodox Jews. A mosaic of people, customs, colors and scents. For me, Israel is history, religion and culture, a mix of emotions. I want to convey that atmosphere, as if the reader were in Israel a little bit anyway. "

(Google Translate)