22 november 2019

2019-11-22-11.00: Netanyahu wijst aanklachten af: politie heeft me in de val gelokt - Netanyahu rejects charges: Police set me up

A-G Avichay Mandelblit indicted Prime Minister Benjamin Netanyahu on charges of bribery, fraud and breach of trust. Netanyahu said he will stay in office.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een asgrauwe, maar strijdlustige premier Benjamin Netanyahu zei dat de beslissing om hem aan te klagen van een reeks corruptie aantijgingen een 'poging tot staatsgreep' is en eiste dat de handelswijze van  'het Openbaar Ministerie moet nader worden onderzocht'.

Bron:  The Jerusalem Post

Een uur nadat procureur-generaal Avichai Mandelblit een korte uitleg had gegeven over de redenen achter zijn besluit om Netanyahu donderdagavond in staat van beschuldiging te stellen, richtte de premier zich vanuit zijn woonplaats tot het land en zei dat hij weliswaar "veel respect" heeft voor het gerechtelijk apparaat van het land, maar dat er "iets niet goed gaat met de politie-rechercheurs en het kantoor van het Openbaar Ministerie".

Hij kenschetste het juridische proces tegen hem als "kortzichtig" en vol met "valse beschuldigingen". Hij beschuldigde Openbaar Ministerie niet "op zoek waren naar de waarheid, ze waren op zoek naar mij".

Netanyahu zei dat het hele juridische proces tegen hem gericht was op "het omverwerpen van een premier van rechts" en wees erop dat het besluit om hem in staat van beschuldiging te stellen werd genomen op dezelfde dag dat het coalitievormingsproces werd overgeheveld naar de Knesset, "het meest gevoelige politieke moment dat de natie ooit heeft gekend".

"Ik doe een beroep op mijn politieke tegenstanders, fatsoenlijke politieke rivalen, die begrijpen dat er een betrouwbare en onpartijdige rechtsstaat nodig is om onze staat tot vooruitgang te brengen, om te kunnen voort bestaan," zei hij.

Netanyahu beweerde dat de rechtsstaat met voeten is getreden, en zei hij dat "het Openbaar Ministerie zelf onderzocht moet worden", en riep hij op tot een onafhankelijke commissie om dat te doen.

In een 17-minuten durende toespraak viel Netanyahyu voortdurend de rechercheurs van de politie en het bureau van de openbare aanklager aan en zei dat het publiek het vertrouwen in hen heeft verloren, en maakte een lijst van een aantal politici wier ambtstermijn werd ingekort door het Openbaar Ministerie dat nergens op slaan.

Netanyahu verachtte de beschuldigingen dat hij de rechtsstaat in de weg zou staan door de rechtsorde aan te vallen. Niemand is boven kritiek verheven.

De Prime Minister zei dat sommigen hem hadden geadviseerd om "zijn hoofd te buigen". Maar, zei hij, "het gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid brandt in mij".

Netanyahu zei dat hij niet werkeloos zal toekijken terwijl er een "perversie van gerechtigheid" wordt gepleegd.

"Ik zal de leugen niet laten winnen', concludeerde hij. "Ik zal het land blijven leiden volgens de wet, zoals die is vastgelegd. Ik zal het land op verantwoordelijke wijze blijven leiden, met toewijding, met zorg voor de veiligheid en de toekomst van ons allemaal. 

In het belang van de staat moeten het Openbaar Ministerie nader onderzocht worden".

________________
ENGLISH:

A-G Avichay Mandelblit indicted Prime Minister Benjamin Netanyahu on charges of bribery, fraud and breach of trust. Netanyahu said he will stay in office.

An ashen-looking but combative Prime Minister Benjamin Netanyahu said that the decision to indict him on a series of corruption charges was an “attempted government coup,” and demanded that”the investigators be investigated.”

Source: The Jerusalem Post

An hour after Attorney-General Avichai Mandelblit briefly explained the reasons behind his decision to indict Netanyahu on Thursday evening, the prime minister addressed the country from his residence and said that while he has “great respect” for the country's judicial system, “something not good is happening to the police investigators and the state-attorney's office.”

He characterised the legal process against him as “condminiated” and full of “false allegations,”  and charged that the investigators were not “looking for the truth, they were looking for me.”

Netanyahu said the entire legal process against him was aimed at “toppling a prime minister from the right,” and pointed out that the decision to indict was made on the same day that the coalition-forming process was kicked over to the Knesset, “the most sensitive political moment the nation has ever faced.”

“I appeal to my political opponents, decent political rivals, who understand that in order for our state to prosper and flourish, in order for it to exist, there has to be a reliable and impartial rule of law here,” he said.

Asserting that the rule of law has been trampled, Netanyahu said the “investigators must be investigated,” and called for an independent committee to do just that.

In a 17-minute speech, Netanyahyu continuously attacked the police investigators and state attorney's office saying that the public has lost faith in them, and listed a number of politicians whose terms were cut short by investigations that went nowhere.

Netanyahu preempted charges that he was hamring the rule of law by attacking its practitioners, saying that no one is above criticism.

The prime minister said that some had advised him to “bow his head and curry favor.” But, he said, “the feeling of righteousness and justice burns inside me.”

Netanyahu said he will not sit by idly while a “perversion of justice” is being committed.

“I will not let the lie win,” he concluded. “I will continue to lead the country according to the law, as it is written. I will continue to lead the country responsibly, with dedication, with concern for the security and future of us all. 

For the sake of the state – the investigators need to be investigated."