23 november 2019

2019-11-23-10.20:Opnieuw géén rellen op vrijdag in Gaza; Hamas overweegt om ermee op te houden - Again no riots on Friday in Gaza; Hamas is considering stopping

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gisteren vrijdag 22 november waren er voor de tweede week op rij geen vrijdagprotesten, berichtte het Palestijnse agentschap Ma’an News. Aan de reeks ‘Marsen van de Grote Terugkeer’ die begonnen op 30 maart 2018 lijkt een einde te komen. Aan het veiligheidshekken dat de turbulente Gazastrook scheidt van Israël bleef het gisteren vrij rustig.

Bron: Brabosh

Er werden drie redenen opgegeven voor deze staking van relactiviteiten die door Hamas werden georganiseerd en gefinancierd. Volgens Ma’an News is de eerste reden dat Hamas bang is dat Israël de voorwaarden van het staakt-het-vuren zal overtreden en demonstranten neerschiet.

Hierdoor zou de terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) zich verplicht voelen om te reageren en kan dit tot een nieuwe confrontatie leiden met Israël. Ze beweren dat Israël zo’n crisis zou uitlokken “om Netanyahu te helpen in functie te blijven”. Zooals bekend moet Netanyahu zich verantwoorden voor de rechtbank op beschuldiging van corruptie en een nieuwe oorlog met Gaza zou de aandacht afleiden van zijn persoonlijke sores.

De tweede reden was om tijd te geven om de geschillen tussen Hamas en de Islamitische Jihad op te lossen. De Islamitische Jihad begon op 12 november een rakettenoorlog die een paar dagen aanhield en waarbij ca. 460 raketten op 48 uur tijd naar Israël werden afgeschoten. De groep dacht dat Hamas wel mee in de dans zou springen maar dat gebeurde niet. Hamas hield zich vijwel volkomen afzijdig en de strijd bloeide dood. Sindsdien botert het niet meer tussen Hamas en de PIJ.

De derde reden die in het rapport wordt genoemd, is de wens van de Palestijnen om na de recente gevechten de grensgebieden te onderzoeken op achtergebleven explosieven. De ‘ontmijningsdienst’ van Hamas is reeds ter plaatse.

In feite heeft het organisatiecomité van de ‘Grote Mars van Terugkeer’ -protesten besproken of het aantal protesten helemaal moet worden teruggebracht tot hooguit één keer per maand of alleen als reactie op specifieke incidenten, in plaats telkens van op vrijdag.

De wereld heeft de afgelopen 18 maanden zeker de interesse in de protesten verloren en het echte punt ervan was altijd public relations. In het begin moedigde Hamas jonge mannen aan om roekeloos te handelen in de hoop dat ze zouden worden gedood terwijl ze zich een weg door het veiligheidshekken probeerden te snijden of erover te klauteren.

Later stemde Hamas in met het terugschroeven van de protesten, blijkbaar vanwege een Israëlische doelgerichte liquidatie van een belangrijke Hamas-figuur in mei in reactie op honderden raketten. De nieuwere, onopvallende protesten genereerden niet hetzelfde soort krantenkoppen. Het lijkt erop dat de mini-oorlog vorige week voldoende was om Hamas ertoe aan te zetten de proteststrategie helemaal opnieuw te evalueren en mischien totaal te staken.

Het Israëlische advocatencentrum Shurat HaDin diende een klacht in bij het Internationaal Strafhof tegen Hamas-leiders Khaled Mashal, Saleh al-Arouri en Zahar Jabarin voor het gebruik van kinderen als menselijke schilden in het conflict langs de grens op basis van een clausule in het Statuut van Rome die de werving van kinderen jonger dan 15 jaar bij een militante organisatie verbiedt.

Volgens Shurat Hadin directeur Nitzana Darshan-Leitner was “de dood van een 15-jarige jongen vorige week nabij de grens met Gaza was een direct gevolg van de oorlogsmisdaden gepleegd door Hamas-leiders tegen hun eigen volk.” De 15-jarige Mohammed Ayoub werd op vrijdag 19 april 2018 gedood in de 4de week van massale Palestijnse demonstraties aan de grens.

De laatste rellen – en dat voor de 82ste vrijdag op rij sinds 30 maart 2018  demonstreerden ongeveer 5.000 door Hamas gesponsorde terroristen aan Israël’s grens op vrijdag 8 november 2019. Dat zou misschien wel eens de laatste keer zijn dat de reeks rellen worden gehouden. Volgens Hamas werden sinds de protesten begonnen meer dan 300 ‘vreedzame’ relschoppers gedood door de IDF en werden duizenden gewond.

Gaza grens met Israël, vrijdagnamiddag 25 oktober 2019. Deze ‘vreedzame’ relschopper is er klaar voor. Een Gazaanse wouldbe-Jodendoder poseert met zijn pistool voor de camera’s van Pallywood. Als het even ‘meezit’ wordt deze nitwit door een Israëlische scherpschutter neergelegd. Dan wordt hij ‘martelaar’ en wordt misschien een straat of pleintje in de Palestijns-Arabische gebieden naar hem vernoemd [beeldbron: BTN]

Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Hamas considering cutting down on – or eliminating – weekly Friday Gaza protests” van 22 november 2019 op de site van Elder of Ziyon

♦ naar een artikel “لهذه الاسباب تم الغاء مسيرات العودة اليوم” (Om deze redenen zijn de terugkeermarsen vandaag geannuleerd) van 22 november 2019 op de site van Ma’an News

♦ naar een artikel van David Israel “IDF Deterrence Revived: Hamas Nixes Fence Riots” van 22 november 2019 op de site van The Jewish Press


___________________________
ENGLISH:

Yesterday, Friday, November 22, there were no Friday protests for the second week in a row, reported the Palestinian agency Ma’an News. The "Marches of the Great Return" series that started on March 30, 2018 seems to be coming to an end. Yesterday, the security gates separating the turbulent Gaza Strip from Israel remained fairly quiet.

Source: Brabosh

Three reasons were given for this strike of riot activities that were organized and financed by Hamas. According to Ma’an News, the first reason is that Hamas is afraid that Israel will violate the terms of the cease-fire and shoot demonstrators.

This would make the Islamic Jihad (PIJ) terror group feel obliged to respond and this could lead to a new confrontation with Israel. They claim that Israel would provoke such a crisis "to help Netanyahu stay in office." As is known, Netanyahu must answer to the court for corruption charges and a new war with Gaza would divert attention from his personal troubles.

The second reason was to give time to resolve the disputes between Hamas and the Islamic Jihad. The Islamic Jihad started a missile war on November 12, which lasted for a few days, during which approximately 460 missiles were fired at Israel in 48 hours. The group thought that Hamas would jump into the dance, but that didn't happen. Hamas almost completely stood aside and the battle flourished. Since then it no longer clashes between Hamas and PIJ.

The third reason mentioned in the report is the desire of the Palestinians to investigate border areas for remaining explosives after the recent fighting. Hamas’s "mine clearance service" is already on site.

In fact, the organizing committee of the "Great March of Return" protests discussed whether the number of protests should be reduced entirely to no more than once a month or only in response to specific incidents, rather than every Friday.

The world has certainly lost interest in the protests in the last 18 months and the real point was always public relations. In the beginning, Hamas encouraged young men to act recklessly in the hope that they would be killed while trying to cut their way through the security gates or clamber over them.

Later, Hamas agreed to cut back the protests, apparently due to Israeli targeted liquidation of an important Hamas figure in May in response to hundreds of missiles. The newer, inconspicuous protests did not generate the same type of headlines. It seems that the mini-war last week was enough to encourage Hamas to completely re-evaluate the protest strategy and perhaps to stop altogether.

Israeli law firm Shurat HaDin filed a complaint with the International Criminal Court against Hamas leaders Khaled Mashal, Saleh al-Arouri and Zahar Jabarin for the use of children as human shields in the border conflict based on a clause in the Statute of Rome that prohibits the recruitment of children under 15 years of age with a militant organization.

According to Shurat Hadin director Nitzana Darshan-Leitner, "the death of a 15-year-old boy last week near the border with Gaza was a direct consequence of the war crimes committed by Hamas leaders against their own people." 15-year-old Mohammed Ayoub became killed on Friday, April 19, 2018 in the 4th week of massive Palestinian demonstrations on the border.

The last riots - and for the 82nd Friday in a row since March 30, 2018, around 5,000 Hamas-sponsored terrorists demonstrated at Israel's border on Friday, November 8, 2019. That might be the last time the series of riots are being held. According to Hamas, since the protests began, more than 300 "peaceful" rioters were killed by the IDF and thousands were injured.

 Gaza border with Israel, Friday afternoon, October 25, 2019. This "peaceful" rioter is ready. A Gaza wouldbe-Jew-killer poses with his gun in front of the Pallywood cameras. If it goes "well", this nitwit will be deposited by an Israeli sniper. Then he becomes a "martyr" and perhaps a street or square in the Palestinian Arab areas is named after him [image source: BTN]

Sources:

♦ to an EoZ article "Hamas considering cutting down on - or eliminating - weekly Friday Gaza protests" of November 22, 2019 on the Elder of Ziyon site

♦ to an article “لهذه الاسباب تم الغاء مسيرات العودة اليوم” (For these reasons, the return marches have been canceled today) of 22 November 2019 on the Ma’an News site

♦ to an article by David Israel "IDF Deterrence Revived: Hamas Nixes Fence Riots" of November 22, 2019 on the site of The Jewish Press

(Google Translate)