24 november 2019

2019-11-24-12.10: Israëliërs demonstreren voor en tegen Netanyahu in het hele land - Israelis demonstrate for and against Netanyahu throughout country


  Aanhangers van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op 23 november 2019. (Flash90/Olivier Fitoussi)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Terwijl de natie zich schrap zette voor een bittere strijd na de aanklacht van Netanyahu, gingen de Israëliërs de straat op om hun mening te uiten.

Door World Israel News en AP

De aanklacht tegen premier Benjamin Netanyahu heeft de gevechtslinies in het al vastgelopen politieke systeem van Israël aangescherpt en kon de loyaliteit van de rechtse bondgenoten testen, zeiden de Israëlische commentatoren vrijdag.

Ondertussen gingen Israëli's uit verschillende delen van het politieke spectrum zaterdagavond de straat op om steun voor of verontwaardiging over Netanyahu te registreren.

Demonstraties en protesten vonden plaats in Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa, volgens Times of Israel, slechts twee dagen nadat het besluit van de procureur-generaal over de aanklacht tegen Netanyahu in drie corruptiezaken was aangekondigd.

Volgens de Times verzamelden activisten zich in Tel Aviv op het Habima-plein en eisten Netanyahu aftreden. Tegelijkertijd demonstreerden aanhangers van de premier in de voorstad Haifa van Kiryat Bialik en riepen op tot 'gerechtigheid' voor de Israëlische premier.

De ernstige aanklachten van corruptie, die donderdag bekend zijn gemaakt, lijken de geringe hoop op een eenheidsregering, na de verkiezingen van september, al teniet te hebben gedaan en de weg vrijgemaakt voor een ongekende herhaling van de stemming in maart, de derde in minder dan een jaar tijd.

In een woedende toespraak van afgelopen donderdag, haalde Netanyahu uit naar onderzoekers en heeft gezworen verder te vechten tegen een "poging tot een staatsgreep". In een Facebook-video die vrijdag gepost werd, leek hij op zijn gemak terwijl hij supporters bedankte.

"Dit hele proces zal worden beslist in de rechtbank en we zullen de beslissing van de rechtbank accepteren, daar bestaat geen twijfel over," zei hij. Maar hij zei ook dat iedereen bij de politie en het Openbaar Ministerie die de wet heeft overtreden ook verantwoording moet afleggen.

Zijn belangrijkste tegenstander, Benny Gantz van de Blauw-Witte partij, riep hem op om "onmiddellijk af te treden" en al zijn kabinetsposten neer te leggen. Hij citeerde de uitspraak van het Hooggerechtshof waarin staat dat aangeklaagde ministers geen ambt kunnen blijven uitoefenen. Netanyahu fungeert ook als minister van volksgezondheid, arbeid en Diaspora-aangelegenheden, eveneens als waarnemend minister van landbouw.

Hij is wettelijk niet verplicht af te treden als Premier, maar Netanyahu staat onder zware druk om dit te doen, en het is onduidelijk of een aangeklaagde politicus het mandaat zou kunnen krijgen om een nieuwe regering te vormen. Netanyahu is na twee moeizame verkiezingen dit jaar al niet in geslaagd een meerderheid-coalitie van 61 zetels in de 120-zetels Knesset te vormen.

"Dit wordt geen verkiezing, het wordt een burgeroorlog zonder wapens", schreef columnist Amit Segal in de Israëlische krant Yediot Ahronot. "Er is een breed kiesdistrict dat gelooft wat Netanyahu gisteren zei, maar het is nog lang niet genoeg voor iets dat in de buurt van de overwinning komt.".

Netanyahu zal worden vervolgd op beschuldiging van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk als gevolg van drie langdurige corruptiezaken. Hij heeft elk wangedrag ontkend en beschuldigde de media, rechtbanken en wetshandhavers van het voeren van een "heksenjacht" tegen hem.

____________________
ENGLISH:

 Supporters of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Nov. 23, 2019. (Flash90/Olivier Fitoussi)

As the nation braces for a bitter fight following Netanyahu’s indictment, Israelis took to the streets to voice their opinions.

By World Israel News and AP

Prime Minister Benjamin Netanyahu’s indictment has sharpened the battle lines in Israel’s already deadlocked political system and could test the loyalty of his right-wing allies, Israeli commentators said Friday.

Meanwhile, Israelis from different ends of the political spectrum took to the streets on Saturday evening to register either support for or outrage over Netanyahu.

Demonstrations and protests took place in Jerusalem, Tel Aviv and Haifa, according to Times of Israel, just two days after the attorney general’s decision was announced regarding Netanyahu’s indictment in three corruption cases.

According to the Times, activists gathered in Tel Aviv at Habima Square, demanding Netanyahu step down. Simultaneously, supporters of the prime minister demonstrated in the Haifa suburb of Kiryat Bialik, calling for “justice” for the Israeli prime minister.

The serious corruption charges announced Thursday appear to have dashed already slim hopes for a unity government following September’s elections, paving the way for an unprecedented repeat vote in March, which will be the third in less than a year.

In an angry speech late Thursday, Netanyahu lashed out at investigators and vowed to fight on in the face of an “attempted coup.” But in a Facebook video posted Friday, he appeared at ease as he thanked supporters.

“This whole process will at the end of the day be decided in court and we will accept the court’s decision, there is no doubt about that,” he said. But he also said anyone in the police or the state prosecutor’s office who broke the law should also be held accountable.

His main opponent, Benny Gantz of the Blue and White party, called on him to “immediately resign” from all his Cabinet posts, citing a Supreme Court ruling that says indicted ministers cannot continue to hold office. Netanyahu also serves as minister of health, labor and Diaspora affairs, as well as acting minister of agriculture.

He is not legally required to step down as prime minister, but Netanyahu faces heavy pressure to do so, and it is unclear whether an indicted politician could be given the mandate to form a new government. Netanyahu has already failed to form a majority coalition of 61 seats in the 120-seat Knesset after two hard-fought elections this year.

“This will not be an election, it will be a civil war without arms,” columnist Amit Segal wrote in Israel’s Yediot Ahronot newspaper. “There is a broad constituency that believes what Netanyahu said yesterday, but it is far from being enough for anything close to victory.”

Netanyahu will be prosecuted on charges of bribery, fraud and breach of trust stemming from three long-running corruption cases. He has denied any wrongdoing and accused the media, courts and law enforcement of waging a “witch hunt” against him.