25 november 2019

2019-11-25-11.55: Strijd tegen islamitische terreur en antisemitisme loopt verder in Judea & Samaria - Fight against Islamic terror and anti-Semitism continues in Judea & Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hoewel Operation Black Belt van 12 en 13 november succesvol werd afgesloten, gaat de strijd op het terrein gewoon verder tegen Hamas en de Islamitische Jihad, in het bijzonder in Judea & Samaria waren deze Gazaanse terreurgroepen vaste voet aan de grond trachten te krijgen om aldus vanuit twee fronten Israël te belagen met terreur en raketten.

Bron: Brabosh

60 terroristen opgepakt
De Israel Defense Forces (IDF) hebben de voorbije week een aantal missies uitgevoerd “om de burgers van de naties te beschermen tegen degenen die hen kwaad willen doen.” Volgens een verklaring van de IDF hield het leger 60 verdachte terroristen aan in Judea en Samaria.

Bovendien heeft de IDF tienduizenden sjekels in beslag genomen om terreuractiviteiten te financieren en wapens aan te kopen. De wapens bleken te worden gebruikt voor terreuraanslagen of criminele activiteiten, waarvan de laatste niets minder is geworden dan een epidemie in Arabische steden.

Als onderdeel van een lopende campagne tegen illegale wapens hebben de grenspolitie en IDF-troepen negen wapens en munitie in beslag genomen in de Arabische dorpen Judea en Samaria. De vondsten werden overgedragen aan veiligheidstroepen. Het Israëlische leger heeft de lucht ook beveiligd tegen mogelijke terroristische aanslagen.

Islam-leider veroordeeld in Haïfa
Ook deze week werd moslimterrorist Raed Salah, chef van de radicale Noordelijke Tak van de Islamitische Bewegingveroordeeld voor het aanzetten tot terrorisme door het gerechtshof van Haifa. Salah werd ook schuldig bevonden aan illegale opname vanwege zijn leiderschapsregel in de terreurgroep. De Noordelijke Tak werd in november 2015 door de Israëlische regering verbannen vanwege nauwe banden met Hamas en de Moslimbroederschap.

Na de veroordeling werd het hof van Haifa veranderd in een terreurparade, met moslimterroristen die beloofden Joden te vermoorden om ‘Jeruzalem met geest en bloed te verlossen’. Onder de terreurfans die hun steun kwamen betuigen voor de terreurleider bevonden zich verschillende parelmentsleden van de Joint List aka de Gezamenlijke Arabische Lijst die bij de laatste verkiezingen op 17 september 2019 13 zetels (op 120) behaalden in de Knesset.

Salah werd gearresteerd en aangeklaagd in augustus 2017 voor het prijzen van drie islamitische Israëlische burgers die twee Druzische politieagenten (Haiel Sitawe en Kamil Shnaan) hadden in een terreuraanslag op de Tempelberg in Jeruzalem op 14 juli 2017. Hij werd na tien maanden gevangenisstraf vrijgelaten voor huisarrest. Hij werd eerder veroordeeld en zat een tijd in de cel voor het aanzetten tot geweld en racisme over een haatpreek die hij in 2007 in Jeruzalem hield.

IDF Operation Black Belt
De 48-uur durende strijd tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad-terreurgroep op 12 en 13 november jongstleden, genaamd Operation Black Belt, begon met de eliminatie van Al Quds Brigadecommandant Abu al-Attavan de Islamitische Jihad. Daarop vuurden de Al Quds Brigades ca. 460 raketten en mortiergranaten af op Israël wat vergeldingsaanvallen door de Israëlische strijdkrachten teweegbracht.

Tijdens Op. Black Belt werden 34 personen gedood waarvan tenminste 16 terroristen. Onder hen zeker één terrorist van Hamas, Ahmed Abdel al-A’al, hoewel de Al Qassam Brigades (Hamas) zich onthielden van de strijd. Naast PIJ-commandant Abu al-Atta sneuvelden nog eens 14 andere Brigadisten van Islamitische Jihad zoals de Arabisch-talige website (https://saraya.ps) van de Al Quds Brigades heden onthult:


Vergeleken met de vorige gevechten tussen Israël en terreurgroepen in de Strip, had dit meest recente conflict een iets hoger Palestijns dodental in het algemeen – 34 vorige week, vergeleken met de volgende hoogste, 27 in mei, volgens het door Hamas gerunde ‘Ministerie van volksgezondheid’, en een veel groter percentage gedode Palestijnse burgers.

Het leger zei aanvankelijk dat het geloofde dat ongeveer 25 dodelijke slachtoffers terroristen waren, waaronder Abu al-Ata; Mensenrechtenfunctionarissen zeiden dat 18 leden van terreurgroepen tot de 34 doden behoorden, of 52 procent.

Ter vergelijking: in de tweedaagse strijd van de IDF begin mei waarbij 27 mensen werden gedood door Israëlisch vuur, waren minstens 17 leden van terreurgroepen, of 63% – acht van hen uit de islamitische Jihad, vijf uit Fatah, twee uit Hamas en een lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), volgens het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre, een Israëlische denktank.

Bronnen:

♦ naar een artikel “60 wanted terrorists arrested over the weekend in Judea and Samaria – Weapons seized” en een artikel “Chief of the Islamic Movement terror group convicted of incitement to terrorism” van 24 november 2019 op de site van Behind The News (BTN)

♦ naar een artikel “IDF Nabs 60 Terror Suspects, Seizes Weapons and Cash” van 24 november 2019 op de site van United With Israel

♦ naar een artikel van Hana Levi Julian “Islamic Movement Leader Convicted (Again) of Incitement to Terror” van 24 november 2019 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikel van Judah Ari Groos “Operation Black Belt was a departure from previous rounds of fighting in Gaza” van 17 november 2019 op de site van The Times of Israel

______________________________________________
ENGLISH:Although Operation Black Belt was successfully closed on 12 and 13 November, the battle on the ground continues against Hamas and the Islamic Jihad, especially in Judea & Samaria, these Gazan terror groups were trying to get a foothold in order to two fronts of attacking Israel with terror and missiles.

Source: Brabosh

60 terrorists arrested
The Israel Defense Forces (IDF) have carried out a number of missions over the past week "to protect the citizens of the nations from those who want to harm them." .

In addition, the IDF has seized tens of thousands of shekels to finance terrorist activities and purchase weapons. The weapons were found to be used for terrorist attacks or criminal activities, the last of which has become nothing less than an epidemic in Arab cities.

As part of an ongoing campaign against illegal weapons, border police and IDF forces have seized nine weapons and ammunition in the Arab villages of Judea and Samaria. The finds were transferred to security forces. The Israeli army has also secured the air against possible terrorist attacks.

Islam leader convicted in Haifa
Also this week, Muslim terrorist Raed Salah, chief of the radical Northern Branch of the Islamic Movement, was convicted of inciting terrorism by the Haifa court. Salah was also found guilty of illegal admission because of his leadership rule in the terror group. The Northern Branch was banned by the Israeli government in November 2015 due to close ties with Hamas and the Muslim Brotherhood.

After the trial, the court of Haifa was turned into a terror parade, with Muslim terrorists promising to kill Jews to "redeem Jerusalem with spirit and blood." Among the terror fans who came to express their support for the terror leader were several members of the Joint List aka the Joint Arab List who won 13 seats (out of 120) in the Knesset in the last elections on September 17, 2019.

Salah was arrested and charged in August 2017 for praising three Muslim Israeli civilians who had two Druze police (Haiel Sitawe and Kamil Shnaan) in a terrorist attack on Temple Mount in Jerusalem on July 14, 2017. He was released after ten months in prison for house arrest . He was convicted earlier and spent some time in jail for inciting violence and racism over a hate speech he held in Jerusalem in 2007.

IDF Operation Black Belt
The 48-hour battle between Israel and the Palestinian Islamic Jihad terror group on November 12 and 13, called Operation Black Belt, began with the elimination of Al Qud's Brigade Commander Abu al-Atta from the Islamic Jihad. The Al Quds Brigades then fired around 460 rockets and mortar shells at Israel, triggering retaliation attacks by the Israeli forces.

During Op. Black Belt 34 people were killed of which at least 16 were terrorists. Among them certainly one Hamas terrorist, Ahmed Abdel al-A’al, although the Al Qassam Brigades (Hamas) abstained from the fight. In addition to PIJ commander Abu al-Atta, 14 other Brigadists of Islamic Jihad died as the Arabic-language website (https://saraya.ps) of the Al Quds Brigades today reveals:


Compared to previous battles between Israel and terrorist groups in the Strip, this most recent conflict had a slightly higher Palestinian death toll in general - 34 last week, compared to the next highest, 27 in May, according to Hamas-run "Health Ministry , and a much higher percentage of Palestinian civilians killed.

The army initially said it believed that about 25 fatalities were terrorists, including Abu al-Ata; Human rights officials said 18 members of terrorist groups were among the 34 dead, or 52 percent.

In comparison, in the IDF's two-day battle in early May where 27 people were killed by Israeli fire, at least 17 were members of terrorist groups, or 63% - eight of them from Islamic Jihad, five from Fatah, two from Hamas, and one member from the People's Front for the Liberation of Palestine (PFLP), according to the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, an Israeli think tank.


Sources:

♦ to an article "24 wanted terrorists arrested over the weekend in Judea and Samaria - Weapons seized" and an article "Chief of the Islamic Movement convicted of incitement to terrorism" of November 24, 2019 on the site of Behind The News (BTN )

♦ to an article "IDF Nabs 60 Terror Suspects, Seizes Weapons and Cash" of November 24, 2019 on the site of United With Israel

♦ to an article by Hana Levi Julian "Islamic Movement Leader Convicted (Again) or Incitement to Terror" of November 24, 2019 on the site of The Jewish Press

♦ to an article by Judah Ari Groos "Operation Black Belt was a departure from previous rounds of fighting in Gaza" of 17 November 2019 on the site of The Times of Israel

(Google Translate)